Data publikacji w serwisie:

UAM i Miasto Poznań wymieniają grunty w ramach współpracy

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Bartosz Guss, podpisali dwa akty notarialne regulujące stan prawny działek na Morasku. Porozumienie to wynik partnerskiej współpracy pomiędzy władzą samorządową i uczelnianą.

Uniwersytet przekazał Miastu w formie darowizny prawo użytkowania wieczystego ośmiu działek o łącznej pow. 13 034 m2. Obszar ten w większości zajęty jest pod istniejące już drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych, natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczają go pod poszerzenie ulic w rejonie Umultowskiej i Zagajnikowej oraz realizację pętli autobusowej.

W ramach porozumienia Miasto zbyło z kolei na rzecz Uniwersytetu, z 99% bonifikatą, prawo własności trzech działek o łącznej powierzchni 106 225 m2 na Kampusie Morasko. Mowa tu o terenach, które do tej pory znajdowały się w użytkowaniu wieczystym UAM, a na których znajdują się m.in. należące do Uczelni obiekty sportowe tj. pływania, hala sportowa, stadion i korty tenisowe.

Obie umowy, regulujące stosunki prawno-własnościowe terenów tak newralgicznych zarówno z punktu widzenia gminy jak i Uczelni, stanowią odzwierciedlenie woli kontynuowania i zacieśniania partnerskiej współpracy, deklarowanej zgodnie przez Miasto i Uniwersytet. Jak podkreślają Władze Poznania, rozwój UAM i umożliwienie Uczelni prowadzenia na wymienianych gruntach działalności oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej i sportowej leży w szeroko pojętym interesie nie tylko Miasta, ale i całego regionu.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497