Data publikacji w serwisie:

UAM uczelnią badawczą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się wśród laureatów pierwszego konkursu MNISW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Listę 10 zwycięskich uczelni ogłoszono w środę 30 października podczas gali na Zamku Królewskim.

- Odnieśliśmy sukces godny obchodzonego niedawno jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego. Cieszymy się, że właśnie w roku 100-lecia naszej Alma Mater uzyskaliśmy nie tylko status uczelni europejskiej ale także tytuł uczelni badawczej. Dzisiejsza decyzja to potwierdzenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, teraz, jako uczelnia badawcza, dysponująca większymi środkami, będziemy mogli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową. Złożony przez uczelnię wniosek aplikacyjny liczył ponad 200 stron. Zawarto w nim wiele informacji o „kondycji naukowej” uniwersytetu, analizę SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które UAM chce podjąć, jako „uczelnia badawcza”. Cieszymy się, że międzynarodowe grono ekspertów doceniło wartość tego  projektu - mówi rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki.

- Uczelnia badawcza to nie tylko zaszczytny tytuł, lecz przede wszystkim szereg wyzwań i zobowiązań oraz dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, wyraźnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie. Ważną wizytówką UAM będzie także szkoła doktorska, autonomiczna w swoim działaniu, skutecznie zarządzana i przede wszystkim silnie umiędzynarodowiona – dodaje prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. Ryszard Naskręcki.

Rozstrzygnięty właśnie, pierwszy konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać specjalną subwencję.Każda z 20 uczelni była oceniana przez 15 ekspertów. Znaleźli się w ich gronie byli rektorzy,  prezydenci czy prorektorzy czołowych uczelni europejskich,  m.in. Uniwersytetów w Aarhus, Getyndze, Amsterdamie,  Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu oceniającego byli również wybitni badacze, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym, między innymi była wiceprzewodnicząca ERC. Reprezentacja UAM (podobnie jak innych uczelni składających wnioski) spotkała się 3-4 września z zespołem międzynarodowych ekspertów. – Rozmowa była bardzo konkretna, zadano nam kilkadziesiąt pytań, które dotyczyły informacji zawartych we wniosku, jak i zaproponowanych działań prorozwojowych. To była bardzo merytoryczna rozmowa – mówił po „przesłuchaniu” prof. Marek Kwiek, który wspólnie z prof. Ryszardem Naskręckim reprezentował UAM.

– Już pisemna ocena naszego wniosku pozwalała mieć nadzieję, że UAM znajdzie się wśród laureatów konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”– mówi prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych, prof. Beata Mikołajczyk. Przedstawiony przez nas strategiczny plan rozwoju UAM jako uczelni badawczej uznano za bardzo ambitny, ale również dobrze przemyślany i wewnętrznie spójny.  Eksperci docenili rzetelność naszych analiz, nawet tych bardzo krytycznych. Z uznaniem wskazano na kompleksowość zaprojektowanych działań w obszarach badań naukowych, kształcenia studentów i doktorantów oraz ich umiędzynarodowienia. W pisemnej ocenie wniosku UAM podkreślono fakt, że zaproponowane rozwiązania dzięki dobrze zidentyfikowanym priorytetowym obszarom badawczym będą prowadziły do intensywnego i efektywnego rozwoju całego Uniwersytetu - dodaje prof. Beata Mikołajczyk. Laureaci konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" otrzymają w latach 2020-2026 roczne zwiększenie subwencji o 10%. W przypadku UAM ta dodatkowa kwota może wynieść ponad 50 mln zł rocznie, a zatem w planowanym 6-letnim okresie finansowania będzie to ponad 300 mln zł. Uczelnie same zdecydują jak najlepiej wykorzystać te środki.

O status uczelni badawczej mogła ubiegać się uczelnia akademicka, w której co najmniej połowa jednostek organizacyjnych uzyskała kategorię naukową A+ albo A, a jej podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach (albo jeśli 2/3 jej jednostek ma wymaganą kategorię, a stopień doktora habilitowanego może być nadawany, w co najmniej 3 dziedzinach).Konkurs wykluczał także uczelnie, w których choć jedna jednostka otrzymała kategorię C lub jeden kierunek studiów został oceniony negatywnie podczas oceny programowej. Te wymagania spełnia zaledwie 20 polskich uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od dnia dzisiejszego noszący dumny tytuł uniwersytetu badawczego.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497