Data publikacji w serwisie:

UAM zaangażowany w opracowanie Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

1 grudnia 2022 roku sfinalizowano blisko półtoraroczne prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął wypracowany przez ARR Transformacja Sp. z o.o. we współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz licznymi interesariuszami z subregionu konińskiego dokument wskazujący kierunki rozwoju Wielkopolski Wschodniej na najbliższe 20 lat. Pieczę merytoryczną nad pracami sprawował ekspert naukowy – prof. Paweł Churski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Przygotowanie strategii poprzedził rzetelny proces diagnostyczny, który opierał się na badaniach przeprowadzonych m.in. przez Zespół Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych WGSEiGP UAM:

Za obligatoryjny warunek powodzenia programowania rozwoju subregionu już na samym początku prac przyjęto jak najszerszą współpracę z różnego rodzaju uczestnikami życia społeczno-gospodarczego subregionu, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami skupiającymi podmioty gospodarcze, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych. Uznano tym samym, iż tylko wspólnie wypracowany dokument ma szansę na efektywną i skuteczną realizację, przynosząc niewspółmierne korzyści dla całego subregionu.

Strategia wyróżnia się zintegrowanym podejściem do procesu planowania działań rozwojowych. Jego szczególną cechą jest również wyraźnie określona terytorializacja interwencji odpowiadająca na wyzwania nowego paradygmatu polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie (place based policy). Przyjęte założenia i zaproponowane kierunki działań oparte zostały na wynikach obiektywnych diagnoz i analiz zgodnie z podejściem polityki rozwoju opartej na faktach (evidence based policy).

- Zrealizowane działania wpisują się w realizację trzeciej misji Uniwersytetu i stanowią bardzo dobry przykład zakorzenienia naszych aktywności badawczych w potrzebach otoczenia społeczno-gospodarczego - mówi prof. Paweł Churski. - Tym samym urzeczywistniamy ideę uniwersytetu zaangażowanego, budującego partnerskie relacje z szeroko pojętym otoczeniem, działającego w trosce o środowisko przyrodnicze i na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa, promującego wrażliwość i uważność na drugiego człowieka, uczącego odpowiedzialności społecznej, co przyświeca naszej uczelni od początków jej istnienia - dodaje naukowiec.

Link do dokumentu: Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048