Data publikacji w serwisie:

XIX Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku. Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej" w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 7-8 lutego br. już po raz dziewiętnasty odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku", a w tym roku jej tematem są „Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej". Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach. W konferencji w Collegium Polonicum w Słubicach weźmie udział około 200 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Szwecji i są to naukowcy reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz  zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacjami z bliższym, a także dalszym otoczeniem, w jakim ona działa.

„Konferencja będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego postaciach" – podkreśla prof. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz organizatorka konferencji. W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

  • stare  i nowe, wewnętrzne oraz zewnętrzne granice polityczne, ekonomiczne,  socjalne, kulturowe, mentalnościowe i inne, a także ich specyfika;
  • historyczne  i współczesne czynniki determinujące trwanie dotychczasowych granic  oraz powstawanie nowych (Brexit, kryzys migracyjny, problem  zadłużenia, rozwój skrajnych ruchów społecznych itp.);
  • rezultaty oddziaływania takich granic na kondycję Europy, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich;
  • tendencje w kształtowaniu się granic, sposobów ich przezwyciężenia, a także wpływ na przyszłość procesu integracji europejskiej;
  • efekty  dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania europejskich  podziałów, m.in. w piętnastoletniej perspektywie poszerzenia UE  o Polskę;
  • zagrożenia  dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mające swe źródło w jej  otoczeniu (m.in. Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw  postsowieckich);
  • znaczenie  współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami  Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami  i Turcją) w celu zapewnienia warunków do rozwoju;
  • rola  środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji i  współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz  sytuacji kryzysowych;
  • pożądane  i możliwe kierunki zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w  celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu granic  oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów, a także  dziennikarzy;
  • naukowe kategorie i metody przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim.

Program konferencji znajduje się na stronie: http://europa21.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048