Regulamin szkół doktorskich

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Załącznik do uchwały nr 83/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelnia akademicka prowadzi kształcenie doktorantów w ramach szkoły doktorskiej.

§ 2

  1. Szkoła prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych i artystycznych określonych zgodnie z rozporządzeniem, których wykaz zawiera załącznik do regulaminu.
  2. Stopień doktora może być również nadany w dziedzinie nauki
  3. Stopień doktora w danej dyscyplinie nadaje rada naukowa tej dyscypliny, a w dziedzinie nauki stopień doktora nadaje senat.
  4. Za kształcenie doktorantów w szkole nie pobiera się opłat.
  5. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dziedzinie lub dyscyplinie uniwersytet zapewni doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole. W miarę możliwości uniwersytet uwzględni szkoły wskazane przez doktoranta.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) doktorant – osobę wpisaną na listę doktorantów, która złożyła ślubowanie;

2) dyrektor – dyrektora właściwej szkoły doktorskiej;

3) komisja – komisje przeprowadzające ocenę śródokresową;

4) prorektor – prorektora właściwego do spraw doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5) promotor – promotora, promotorów lub promotora pomocniczego spełniającego warunki określone w ustawie;

6) regulamin – Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

7) rektor – rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

8) rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych;

9) samorząd albo samorząd doktorantów – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

10) sąd koleżeński – sąd koleżeński Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

11) senat – Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

12) statut – statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwalony na podstawie przepisów ustawy;

13) szkoła – właściwą szkołę doktorską Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

14) uniwersytet – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

15) ustawa – Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przejdź do pełnej treści

Regulamin szkół doktorskich

Regulamin szkół doktorskichObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin szkół doktorskich (623.0 KB)
Uchwała nr 83/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu szkół doktorskich Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 83/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu szkół doktorskich (192.0 KB)