Data publikacji w serwisie:

List do doktorantów PL | EN

Panie i Panowie Doktoranci,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stan zagrożenia epidemicznego, który wszyscy obecnie przeżywamy stawia przed całą społecznością naszego Uniwersytetu nowe wyzwania i wymusza związane z nimi nowe działania. Pragnę podkreślić, że wprowadzone na naszej Uczelni ograniczenia mają przede wszystkim za zadanie zapewnienie maksymalnej ochrony pracowników, doktorantów i studentów naszego Uniwersytetu przed zarażeniem koronawirusem oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.

Bieżące funkcjonowanie naszej Uczelni w tym trudnym czasie regulują zarządzenia JM Rektora. Szczególnie znaczenie mają trzy zarządzenia:

 1. Zarządzenie nr 431/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/109358/431_2019_2020_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-koronowirusa.pdf
 2. Zarządzenie nr 432/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/109659/Zarzadzenie-nr-432.pdf
 3. Zarządzenie nr 433/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/109787/Zarzadzenie-nr-433.pdf

Zachęcam Panie i Panów Doktorantów do zapoznania się z tymi zarządzeniami.

Krótko streszczając: zarządzenia te wprowadzają „Zawieszenie zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów szkół doktorskich, słuchaczy studiów doktoranckich i innych form kształcenia”. Zajęcia zostały zawieszone decyzją MNiSW do 25 marca 2020 r. Rektor UAM postanowił się, że „W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy i doktoranci realizują swoje obowiązki naukowe poza budynkami UAM (w szczególności poza laboratoriami). Obowiązki organizacyjne w miarę możliwości wykonuje się trybie pracy zdalnej”.

Doktorantki i Doktoranci występują w tych zarządzeniach w podwójnej roli: jako uczestnicy zajęć oraz jako osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały doprecyzowane w piśmie prorektor ds. kształcenia, prof. Beaty Mikołajczyk.
http://samorzad.amu.edu.pl/komunikat-ksztalcenie-zdalne/

Zajęcia dla Doktorantek i Doktorantów
W tej sprawie jestem w bezpośrednim kontakcie z Państwem Kierownikami Szkół Doktorskich oraz z Państwem Kierownikami Studiów Doktoranckich. To właśnie Państwo Kierownicy są upoważnieni do organizacji tych zajęć, i wiem, że obecnie trwają intensywne prace, aby system takich zajęć stworzyć i uruchomić. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o formie i zakresie tych zajęć.

Zajęcia prowadzone przez Doktorantki i Doktorantów
W tym zakresie Doktorantki i Doktoranci są traktowani jak nauczyciele akademiccy i obowiązują ich wszystkie regulacje dotyczące prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich. Najważniejszy zapis Zarządzenia nr 433 stanowi, że „Nauczyciel akademicki samodzielnie podejmuje decyzję o podjęciu się prowadzenia danych zajęć dydaktycznych w formie, o której mowa w ust. 1, po przeanalizowaniu specyfiki prowadzonych zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, itp.), możliwości technicznych do prowadzenia zajęć (posiadany sprzęt komputerowy oraz infrastruktura sieciowa) i własnych umiejętności w przygotowaniu i poprowadzeniu zajęć tego typu”. W przypadku doktorantów prowadzących zajęcia we współpracy lub pod nadzorem innego nauczyciela akademickiego ważny jest także kontakt z taką osobą i wspólne ustalenie jak powyżej.

Powadzenie badań naukowych w laboratoriach lub innych pomieszczeniach Uniwersytetu
JM Rektor wydał Dziekanom wydziałów polecenie, zgodnie z którym „liczba osób przebywających w obiektach UAM powinna być ograniczona do minimum”, a zatem wyłącznie do osób realizujących procesy kluczowe dla funkcjonowania Uczelni. Chodzi tu o działania „związane z utrzymaniem infrastruktury uczelni oraz technicznym zabezpieczeniem ciągłości prowadzenia procesów doświadczalnych, obsługi administracyjnej i technicznej wydziału. Decyzje o udzieleniu indywidualnej zgody na przebywanie pracowników lub doktorantów podejmuje dziekan, mając na uwadze również możliwości komunikacyjne, tak by eliminować lub ograniczać korzystanie z transportu publicznego i kontakty z innymi’.
Polecenie to istotnie ogranicza możliwość prowadzenia badań naukowych w laboratoriach.
Bardzo proszę, aby w szczególnych sytuacjach dotyczących przez Państwa Badań, w porozumieniu z promotorem lub opiekunem naukowym, kontaktować się z Dziekanem wydziału lub dyrektorem centrum (CZT, CNBM).
Dziekani zostali przez Rektora zobowiązani do przygotowania listy osób, których obecność na wydziale jest konieczna. Wykaz ten powinien zawierać zakres wykonywanych czynności oraz czasu przebywania w obiektach wydziałowych.

I jeszcze jedna sprawa: w przypadkach, gdy podstawową przesłanką do przebywania w budynkach UAM jest brak w domach sprzętu komputerowego, możliwe jest wypożyczenie przez pracownika lub doktoranta służbowego sprzętu komputerowego, w tym komputera stacjonarnego. W tej sprawie należy także wystąpić do dziekana wydziału w porozumieniu z promotorem lub opiekunem naukowym.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Ryszard Naskręcki
Prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM

Poznań, 20 marca 2020 r.


Dear Doctoral Students of Adam Mickiewicz University, Poznań

The epidemic threat that we are all currently experiencing poses new challenges to the entire community of our University and forces new actions. I would like to stress that the restrictions introduced at our University are primarily aimed at ensuring maximum protection of employees, doctoral students and students of our University against coronavirus infection and at limiting the spread of the disease.

The current operation of our University at this difficult time is regulated by the regulations of the Rector of Adam Mickiewicz University. Three regulations are particularly important:

 1. Regulation No. 431/2019/2020 of the Rector of Adam Mickiewicz University, Poznań of 11 March 2020 on preventing the spread of the COVID-19 virus among members of the community of Adam Mickiewicz University, Poznań
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/109358/431_2019_2020_Zarzadzenie-
  Rektora-w-sprawie-koronowirusa.pdf
 2. Regulation No. 432/2019/2020 of the Rector of the Adam Mickiewicz University, Poznań of 15 March 2020 on further actions to prevent the spread of the virus causing COVID-19 disease among members of the community of Adam Mickiewicz University, Poznań
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/109659/Zarzadzenie-nr-432.pdf
 3. Regulation No. 433/2019/2020 of the Rector of Adam Mickiewicz University, Poznań of 19 March 2020 on guidelines for the organization of teaching and learning at Adam Mickiewicz University, Poznań during the period of risk of COVID-19 infection
  https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/109787/Zarzadzenie-nr-433.pdf

I encourage all doctoral students to read these regulations.

To sum up briefly: these regulations introduce "Suspension of teaching classes for students, doctoral students, students of doctoral studies and other forms of education". Classes were suspended by the decision of the Ministry of Science and Higher Education until 25 March 2020.

The Rector of Adam Mickiewicz University decided that "During the suspension of classes, academic teachers and doctoral students should carry out their research outside Adam Mickiewicz University buildings (in particular outside laboratories). Organisational duties are performed as far as possible by means of remote work".

Doctoral students are addressed in these regulations in their double role: as course participants and as lecturers. Detailed solutions in this respect were specified in the letter of Prof. Beata Mikołajczyk, Deputy Rector for Education http://samorzad.amu.edu.pl/komunikat-ksztalcenie-zdalne/.

Classes for PhD students
As far as classes for PhD students are concerned, I am in direct contact with the heads of your Doctoral Schools and with the heads of your doctoral studies. It is the heads of your doctoral programmes who are authorized to organize teaching, and I know that there is a lot of work going on at the moment to create and run a system of teaching and learning. You will be kept informed about the form and scope of this work.

Classes conducted by PhD Students
In this respect, PhD students are treated as academic teachers and all regulations concerning the conduct of classes by academic teachers apply. The most important provision of Regulations No. 433 stipulates that "An academic teacher shall make an independent decision to undertake the teaching of a given course in the form referred to in section 1, after analysing the specific nature of the course (lecture, classes, tutorials, workshops, etc.), the technical possibilities for conducting courses (computer equipment and network infrastructure at his or her disposal) and his or her own skills in preparing and conducting such courses".

In the case of doctoral students conducting classes in cooperation with or under the supervision of another academic teacher, it is also important to contact such a person and agree on a joint arrangement.

Research in laboratories or other premises of the University
The Rector made the deans of faculties responsible for ensuring that "the number of people staying in the facilities of Adam Mickiewicz University should be limited to a minimum", i.e. only to those who carry out key processes necessary for the operation of the University. This concerns activities "related to the maintenance of the infrastructure of the university and technical security of the continuity of experimental processes, administrative and technical operation of the faculty. Decisions to grant individual permission for employees or PhD students to stay at university premises are taken by the dean, bearing in mind also communication possibilities, so as to eliminate or limit the use of public transport and contacts with others".

This recommendation significantly limits the possibility of conducting research in laboratories. Please contact the Faculty Dean or the director of the centre (CZT, CNBM) in special situations concerning your research, in consultation with your supervisor or tutor.

Deans are obliged by the Rector to prepare a list of persons whose presence in the faculty is necessary. This list should include the scope of activities performed and the duration of staying in faculty facilities.

And one more thing: in cases where the basic premise for staying in Adam Mickiewicz University buildings is the lack of computer equipment, it is possible for an employee or PhD student to borrow computer equipment, including a desktop computer. Any such requests should be addressed to the Faculty Dean in consultation with your supervisor or tutor.

With best regards

Ryszard Naskręcki
Deputy Rector in charge of the Doctoral School of Adam Mickiewicz University

Poznan, 20 March 2020


Recommendations to AMU faculty members, PhD Candidates and students