Data publikacji w serwisie:

„Weimar der Exzellenz" – dofinansowanie dla naukowców współpracujących z badaczami z Niemiec i z Francji

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zaprasza naukowców współpracujących z badaczami z Niemiec i z Francji do składania wniosków w ramach Inicjatywy „Weimar der Exzellenz” na projekty realizowane w okresie od listopada 2024 do listopada 2025. Czas na złożenie wniosku upływa 14 lipca 2024 roku.

Inicjatywa „Weimar der Exzellenz”, finansowana przez francuskie Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych (MEAE) i prowadzona przez francuskie ambasady w Niemczech i Polsce, ma na celu wzmocnienie trójstronnej współpracy poprzez Europejskie Sojusze Uniwersytetów, w których uczestniczą Niemcy, Polska i Francja, poprzez wsparcie organizacji naukowych kolokwiów i spotkań ekspertów. Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie do 12 500 €. Szczególny nacisk kładziony jest na udział młodych naukowców.

Zaproszenie do składania projektów jest otwarte dla zespołów badawczych z instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji badawczych oraz innych podmiotów naukowych, które są członkami lub partnerami stowarzyszonymi Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów. Projekt musi obejmować co najmniej jednego członka lub partnera stowarzyszonego z Francji, jednego z Niemiec i jednego z Polski. Projekty muszą być realizowane w Niemczech lub w Polsce. Wszystkie dziedziny nauki są kwalifikowalne do wsparcia.

Dalsze informacje na temat wymagań dotyczących składania wniosków znajdują się na stronie inicjatywy „Weimar der Exzellenz”. Proces aplikacyjny jest mało skomplikowany. Pytania można również przesyłać drogą mailową na adres: attache-science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr