Zakwaterowanie w Domach Studenckich w roku akad. 2023/24

Miejsca w domach studenckich przyznawane są na czas posiadania statusu doktoranta UAM. Studia doktoranckie wygasają w grudniu 2023 roku.

Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w Domach Studenckich w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram ustalony na mocy zarządzenia: Zarządzenie nr 322/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania doktorantom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Lp.

Termin

Etapy postępowania

   

1.

5.06.2023godz. 00:01

rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb

2.

26.06.2023godz. 23:59

zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb

3.

do 30.06.2023

poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy

4.

do 5.07.2023

weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)

5.

do 7.07.2023

systemowe rozpatrzenie wniosków

6.

do 16.07.2023

potwierdzenie przez doktorantów w systemie USOSweb przyjęcia przydziałów

Doktorantowi, który nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb
zostanie – z dniem 17 lipca 2023 r. – cofnięte przydzielone miejsce.

7.

17.07.2023

systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów

8.

do 7.08.2023

rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

W celu aplikowania o miejsce w domu studenckim doktorant zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Instrukcja
Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania została udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (v. 2022-06-03). Z jej treścią można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb. Proszę wpisać odległość uczelni od miejsca zamieszkania.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału. Proszę wpisać odległość uczelni od miejsca zamieszkania.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu doktoranta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Doktorant może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.


Doktorant ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię z doktorantem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa.

.