Świadczenia pomocy socjalnej w roku akademickim 2023/2024

Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 322/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania doktorantom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez doktorantów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla poszczególnych szkół dziedzinowych.

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych doktorantom w roku akademickim 2023/2024, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

Lp.

Termin

Etapy postępowania

   

1.

2.10.2023godz. 12:00

rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb

2.

16.10.2023godz. 23:59

zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb

3.

do 2.11.2023

poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy

4.

do 10.11.2023

weryfikacja i akceptacja wniosków

5.

do 15.11.2023

uruchomienie algorytmu stypendialnego

6.

do 24.11.2023

zlecenie przelewów za październik i listopad

7.

do 15.12.2023

zlecenie przelewów za grudzień

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Zapomoga

Zapomoga (jednorazowa zapomoga) jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Doktorant ubiegający się
o przyznanie zapomogi generuje i składa Wniosek w USOSweb, dołączając dokumenty dotyczące powodów wystąpienia z Wnioskiem.

Wniosek musi zostać udokumentowany poniesionymi wydatkami wpływającymi na sytuację materialną wnioskodawcy. W tym celu należy przedstawić rachunki imienne, faktury lub noty (również wystawione imiennie). Dołączone dokumenty powinny znajdować się w odrębnych plikach PDF – dotyczy to również dokumentów wielostronicowych, które muszą zostać przedstawione w całości w odrębnych plikach.

.