Data publikacji w serwisie:

Jowita - Stanowisko Rektorki UAM, Stanowisko Kanclerza UAM, Odpowiedź na list otwarty

Poznań, 16 grudnia 2023 roku

Odpowiedź na „List otwarty do Rektorki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogumiły Kaniewskiej
w sprawie zagospodarowania sal konferencyjnych w DS. Jowita
na samorządną przestrzeń naukowo-kulturalną”

W odpowiedzi na „List otwarty z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zagospodarowania sal konferencyjnych w DS Jowita na samorządną przestrzeń naukowo-kulturalną” uprzejmie informuję, że przedstawiony przez Państwa postulat zachowania przestrzeni sal konferencyjnych w DS Jowita „jako oddolnego centrum społeczno-kulturowego” może zostać spełniony dopiero po zakończeniu modernizacji budynku.

Dnia 1 grudnia 2023 roku wydałam Zarządzenie nr 399/2023/2024 dotyczące wyłączenia Domu Studenckiego Jowita z funkcjonowania. Wchodzi ono w życie 1 stycznia 2024 roku  i obejmuje także sale konferencyjne, o udostępnienie których Państwo wnioskują. Poniżej przesyłam link do tego Zarządzenia:

https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0028/497170/ZR-399-2023-2024.pdf

Podkreślę raz jeszcze, że powodem zamknięcia budynku Jowity są względy bezpieczeństwa, w związku z czym pozostawienie dostępu do części konferencyjnej DS-u jest obecnie niemożliwe. Po zakończeniu modernizacji i ponownym otwarciu tego domu studenckiego w budynku zostanie stworzone miejsce służące aktywizacji społeczności studenckiej – również zrzeszonej w związkach zawodowych działających na terenie UAM – po stworzeniu stosownych ram prawnych.

Jednocześnie zapewniam, że wszystkie funkcjonujące na terenie UAM organizacje studenckie i pracownicze mogą korzystać z pomieszczeń uczelni, po uzyskaniu zgody administratora budynku (dziekana, kanclerza, rektora). Reguła ta będzie dotyczyła także Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej po uzyskaniu przez nią formalnego statusu.

/-/

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Zobacz dokument w PDF


Poznań, 13 grudnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE
REKTORKI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

Szanowni Państwo,

po raz kolejny losy Domu Studenckiego Jowita stały się przedmiotem publicznej debaty, w której powielane są informacje nieścisłe lub niezgodne z prawdą. W związku z tym raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć społeczności akademickiej, a także wszystkim zainteresowanym tą sprawą, podstawowe fakty.

W DS Jowita aktualnie nie mieszka ani jeden student. Od 1 października tego roku w akademiku nie są kwaterowani studenci, a od 1 stycznia 2024 roku budynek zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Decyzja o ewentualnej sprzedaży została wstrzymana. Aktualnie jestem w kontakcie z nowym ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego i prowadzę rozmowy na temat możliwości sfinansowania modernizacji akademika.

Od września 2023 roku działa nowy akademik Meteor, oferujący studentom UAM 400 miejsc, zastępujących z naddatkiem 345, które wcześniej zapewniała Jowita. Opłaty za miejsce w tym akademiku są na średnim poziomie, porównywalnym do kosztów zamieszkania w DS Zbyszko i Jagienka. Są one jednocześnie niższe od cen w DS Hanka i Domu Akademickim Nieszawska, natomiast nieco wyższe od cen w DS Babilon.

Wyłączenie Jowity z użytku spowodowane jest względami bezpieczeństwa. Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów przepisów przeciwpożarowych. Jego stan nie wynika z zaniedbań władz uczelni, lecz z faktu minimalizowania nakładów na remonty budynku, który już w roku 2013 został przeznaczony do sprzedaży po wybudowaniu nowego akademika na Kampusie Morasko. W Jowicie wykonywano zatem od 10 lat tylko te prace remontowe, które były konieczne dla jej prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Niedostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych nie jest konsekwencją stanu technicznego. Wynika z faktu, że konstrukcja pochodząca z lat 60. nie spełnia wymogów stawianych budynkom XXI wieku, między innymi brak jest tam drugiego szybu windowego, za niskie i za wąskie są klatki schodowe i korytarze, wobec czego nie ma bezpiecznej drogi ewakuacji. Spełnienie najnowszych norm wymaga całkowitej przebudowy wnętrza akademika.

Decyzja o sprzedaży Jowity zapadła w 2018 roku po wieloletniej dyskusji na temat jej losów. O tych działaniach informowana była nie tylko społeczność akademicka, ale także opinia publiczna. Informacje, które na ten temat publikowały poznańskie media, dostępne są w Internecie.

Deklaracja sprzedaży DS Jowita została złożona podczas starań UAM o dofinansowanie budowy akademika na Morasku ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aktualne działania są zatem kontynuacją wcześniejszych decyzji, podjętych w trakcie poprzednich kadencji i potwierdzonych stanowiskiem Rady Uczelni.

Modernizacja DS Jowita wymaga dużych nakładów (szacunkowo ok. 100 mln złotych), a takich środków uczelnia nie posiada. Dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej sprawie zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków. Ostatnia decyzja pochodzi z dnia 24 listopada 2023 roku. Ewentualna modernizacja DS Jowita jest przedsięwzięciem trudnym ze względu na skomplikowany układ własnościowy działek pod i wokół budynków Jowity. Ostatnie działki pod Jowitą przeszły na własność uczelni dopiero w grudniu 2022 roku.

Stanowczo oświadczam, że spekulacje dotyczące moich ewentualnych finansowych czy osobistych (w tym także rodzinnych) powiązań ze spółką będącą w posiadaniu działek sąsiadujących z DS Jowita są całkowicie niezgodne z prawdą. Ocena sposobu zarządzania uczelnią, zarzuty o nieudolność czy korupcję podlegają kontroli odpowiednich organów państwowych, do których zwrócili się protestujący jeszcze w czerwcu tego roku.

/-/

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Zobacz dokument w PDF


Poznań, 13 grudnia 2023 roku

OŚWIADCZENIE
KANCLERZA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

Szanowni Państwo,

wbrew deklaracjom i zapewnieniom okupujących akademik Jowita o „symbiozie” między protestującymi a pracownikami obsługi budynku, a także o pokojowym charakterze protestu, w ostatnich dniach doszło do kilku incydentów, które podważają prawdziwość tych słów. Do najpoważniejszych zdarzeń zaliczam siłowe wtargnięcie do kolejnych dwóch sal znajdujących się na terenie akademika Jowita (innych niż Sala B, w której od początku przebywają okupujący), w tym do jednej poprzez wyłamanie zamków w drzwiach (Sala D) i do drugiej poprzez odebranie kluczy wbrew woli osoby nimi dysponującej (Sali A). Sala D to laboratorium, w którym i na zapleczu którego znajdował się sprzęt komputerowy. Kolejnym incydentem, który miał miejsce, było wprowadzenie przez okupujących na teren obiektu, wbrew zakazowi wydanemu przez pracowników Uniwersytetu, osoby obcej znajdującej się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Osoba ta odmówiła następnie opuszczenia budynku, a protestujący w żaden sposób nie wsparli pracowników UAM w jej wyprowadzeniu. Niezbędna była interwencja Policji. Równie istotne jest podłączenie przez okupujących dużej liczby urządzeń do sieci elektrycznej akademika.

Wszystkie opisane wydarzenia, zgodnie z przedłożonymi mi notatkami służbowymi, wpłynęły niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa pracowników i ich przekonanie co do dalszego świadczenia przez nich pracy w obiekcie.

Wobec powyższego, z uwagi na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, w tym szczególnie naszych pracowników, a także mienia Uniwersytetu, podjąłem decyzję o wprowadzeniu do akademika koncesjonowanej agencji ochrony na czas trwania protestu. Równocześnie zamknięto drzwi łączące część budynku zajętą przez okupujących z recepcją oraz główne wejście do budynku, pozostawiając przebywającym tam osobom wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnętrz budynku. W konsekwencji niemożliwe będzie korzystanie przez okupujących z prysznica znajdującego się przy recepcji, co jednak – w związku z deklaracją protestujących o rotacyjnym charakterze okupacji, wychodzeniu na zajęcia czy do domów – nie powinno stanowić istotnego utrudnienia.

Równocześnie oświadczam, że spekulacje dotyczące moich ewentualnych finansowych czy osobistych (w tym także rodzinnych) powiązań ze spółką będącą w posiadaniu działek sąsiadujących z DS Jowita są całkowicie niezgodne z prawdą. Ocena sposobu zarządzania uczelnią, zarzuty o nieudolność czy korupcję podlegają kontroli odpowiednich organów państwowych, do których zwrócili się protestujący jeszcze w czerwcu tego roku.

Przypomnę, że skierowałem do Pana Szymona Radomskiego – jedynego zidentyfikowanego członka (nieistniejącego formalnie) „Stowarzyszenia – Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa” – wezwanie do zaniechania naruszeń polegających na rozgłaszaniu nieprawdziwych informacji związanych z procesem administracji i zarządzania przeze mnie majątkiem Uczelni, a w szczególności Domem Studenckim Jowita. Poinformowałem w piśmie, że po dokonaniu szczegółowej analizy prawnej dokonanych naruszeń oraz w przypadku niezaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji godzących w moje dobre imię, rozważę zawiadomienie właściwych organów wymiaru sprawiedliwości o możliwości popełnienia przestępstwa m.in. zniesławienia i zniewagi.

/-/

Dr Marcin Wysocki


Obejrzyj konferencję prasową w związku z sytuacją w DS Jowita z dnia 13.12.2023 r.

Obejrzyj konferencję prasową w związku z sytuacją w DS Jowita z dnia 11.12.2023 r.Oświadczenia władz Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu w związku z sytuacją w DS Jowita w formie plików PDF:


Poznań, dnia 11 grudnia 2023 roku

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY W SPRAWIE POSTULATÓW
PRZEKAZANYCH PRZEZ OKUPUJĄCYCH DOM STUDENCKI JOWITA

Szanowni Państwo,

w związku z listem otwartym skierowanym do władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazuję Państwu nasze stanowisko w sprawie zgłoszonych postulatów:

W sprawie przywrócenia DS Jowita do funkcji akademika po jego uprzednim remoncie:

Zgodnie z obietnicami złożonymi podczas spotkania w DS Jowita dnia 13 kwietnia 2023 roku, 14 czerwca br. uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) z wnioskiem o sfinansowanie remontu DS Jowita. Poinformowałam o tym Państwa podczas spotkania z reprezentacją studentek i studentów dnia 26 czerwca br. Już w lipcu MEiN udzieliło odpowiedzi odmownej. UAM odwołał się od tej decyzji dnia 25 lipca 2023 roku, prosząc pana Ministra o uwzględnienie szczególnych uwarunkowań społecznych dotyczących skutków zamknięcia Jowity. Dnia 24 listopada 2023 roku otrzymaliśmy ponownie odpowiedź odmowną.

Ze względu na fakt, że aktualnie formuje się nowy rząd, niezwłocznie po powołaniu nowego ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki skieruję do MEIN ponowny wniosek o środki na remont DS Jowita. Rozmowy w tej sprawie już się toczą. W tej sprawie prowadzimy także rozmowy z władzami miasta Poznania i samorządu województwa.

W związku z faktem, że przywrócenie Jowity do jej pierwotnej funkcji uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych, nie podjęłam na razie decyzji o sprzedaży budynku i mogę zadeklarować, że do końca tej kadencji (tj. do 1 września 2024 roku) decyzja taka nie zostanie podjęta. Dalsze losy budynku uzależnione są zatem od wyników prowadzonych aktualnie rozmów.

Informuję jednocześnie, że dnia 1 grudnia 2023 roku wydałam zarządzenie wyłączające z użytku budynek Jowity od dnia 1 stycznia 2024. Zarządzenie nie obejmuje dwóch lokali zlokalizowanych na parterze posiadających odrębne wejścia oraz budynku stołówki.

W sprawie uchwalenia planu powiększenia zasobu mieszkaniowego UAM:

Informacje dotyczące planów uczelni w zakresie powiększenia zasobu mieszkaniowego UAM znajdują się w oficjalnej dokumentacji Uniwersytetu, w tym przede wszystkim w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030 oraz Wieloletnim planie inwestycyjnym uczelni na lata 2023-2027. W planie tym uwzględnione zostały następujące pozycje dotyczące domów studenckich:

  • budowa drugiego akademika na Morasku – szacowany koszt 70 mln, planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2027;
  • inwestycje i modernizacje budynków UAM, w tym dokończenie remontu DS Babilon (kuchnie, łazienki, toalety, elewacja) – szacowany koszt 600 tys. zł, termin zakończenia prac – wrzesień 2024.

Plan zakłada zatem powiększenie bazy mieszkaniowej o kolejnych 400 miejsc do roku 2027, jest on jednak uwarunkowany pozyskaniem środków ze sprzedaży DS Jowita. W przypadku decyzji o przeprowadzeniu modernizacji tego akademika inwestycja w nowy budynek będzie musiała zostać przesunięta na kolejna lata. W konsekwencji baza mieszkaniowa zostanie powiększona o ok. 200 miejsc (zamiast planowanych 400).

Prowadzimy ponadto rozmowy w sprawie możliwości udostępnienia studentom UAM miejsc w akademikach innych szkół wyższych w naszym mieście. Aktualnie rozpoczęły się prace nad nową strategią „Akademickiego Poznania" – podczas poświęconemu jej posiedzeniu Kolegium Uczelni Publicznych Miasta Poznania w listopadzie tego roku zgłosiłam postulat, by uwzględniała ona także działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej studentów.

W sprawie publicznych stołówek i pokoi socjalnych na wydziałach:

Pokoje socjalne oraz tzw. strefy relaksu funkcjonują już w tej chwili w wielu jednostkach uczelni. Problematyczna pozostaje kwestia ich wyposażenia w AGD (np. w kuchenki mikrofalowe i czajniki elektryczne), tak by pomieszczenia te spełniały wymogi obowiązujących przepisów BHP. Mogę zadeklarować wsparcie finansowe w zakresie doposażenia pomieszczeń socjalnych oraz wsparcie merytoryczne w rozmowach z dziekanami poszczególnych wydziałów.

Obecna sytuacja finansowa UAM nie pozwala na złożenie obietnicy otwarcia stołówki studenckiej prowadzonej i dofinansowanej przez uczelnię. Zwracam przy tym uwagę, że problem ten był już sygnalizowany przez środowisko akademickie całego kraju na początku roku akademickiego i wymaga rozwiązania systemowego, obejmującego także kwestie stypendialne. W tej sprawie zamierzam zwrócić się do nowo powołanego ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, zaraz po zaprzysiężeniu nowej Rady Ministrów.

Jednocześnie wyrażam gotowość omówienia przedstawionych postulatów ze studentkami i studentami UAM uczestniczącymi w okupacji sal konferencyjnych DS Jowita.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Zobacz skan oryginału w formacie PDF


Poznań, 22 czerwca 2023 roku

Pan
Szymon Radomski
Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa

Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa list otwarty, złożony 14 czerwca 2023 roku na ręce prorektorki ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanny Wójcik, uprzejmie informuję, że o losach Domu Studenckiego „Jowita” społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym studentki i studenci, informowana była na bieżąco. Stosowne uchwały w tym zakresie podjęła Rada Uczelni, a także Senat UAM, w którym swoją demokratycznie wybraną 20-procentową reprezentację posiadają studenci. Przy podejmowaniu decyzji o niekwaterowaniu od nowego roku akademickiego studentów w tym akademiku kierowałam się ponadto opiniami Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, a przede wszystkim ekspertyzami technicznymi.

Pragnę zaznaczyć, iż ze zrozumieniem przyjęłam Państwa opinie na temat sytuacji mieszkaniowej studentów opisanej w przedstawionym mi liście. Zawiera on nie tylko próbę analizy tej sytuacji w skali ogólnopolskiej, ale także rozważania dotyczące ogólnego funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i dostępu do edukacji młodego pokolenia. Rozumiem również idee płynące za sformułowanymi postulatami i zapewniam, że w trakcie sprawowania funkcji rektora, a wcześniej prorektora właściwego ds. studenckich, dobro społeczności studenckiej było i jest dla mnie najwyższym priorytetem. Z tym większym niepokojem obserwuję trudną sytuację finansową osób młodego pokolenia, w tym przede wszystkim poszerzającą się prekaryzację. Z przykrością stwierdzam, że sytuacja ta, nomen omen, podobnie jak kondycja ekonomiczna naszego Uniwersytetu, a także innych instytutów oraz szkół wyższych w Polsce, nie napawa optymizmem. Stanowiska w tym zakresie podejmowane były między innymi w ramach ogólnopolskich forów zrzeszających rektorów, w tym przede wszystkim Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP, por. Uchwała Prezydium KRASP z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz Stanowisko Prezydium KRASP z 7 października 2022 r.). Zapewniam, że w trakcie posiedzeń tych gremiów bardzo często poruszana jest powyższa problematyka, a rektorzy nieustannie lobbują na rzecz polepszania sytuacji materialnej i bytowej studentów.

Niezależnie jednak od powyższego, pragnę zauważyć, że przywołane przez Państwa w liście dane mają często charakter statystyczny, nieoddający rzeczywistości, czego przykładem jest wskazanie procentu osób mogących liczyć na zakwaterowanie w domach studenckich w UAM. Właściwym i wiarygodniejszym wskaźnikiem jest w tym przypadku stosunek liczby składanych wniosków do liczby przyznanych miejsc, który w ostatnich latach wynosił w przypadku UAM odpowiednio: w roku akademickim 2021/2022 – 66,4%, a w 2022/2023 roku – 66,8%, co w konsekwencji oznacza, że znacząca większość wniosków rozpatrzona została pozytywnie i 2/3 osób chcących zamieszkać w akademikach takie miejsce otrzymuje.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieustannie działa na rzecz zwiększenia dostępności zakwaterowania swoich studentów. W ośrodkach zamiejscowych potrzeby te udaje się zaspokoić w ponadwymiarowym zakresie, natomiast w Poznaniu cały czas konsekwentnie rozwijamy swoją bazę. Jednym z przykładów takich działań jest budowa nowego domu studenckiego, który niebawem zostanie otwarty, a także plany budowy kolejnego. Zamknięcie Domu Studenckiego „Jowita” jest także elementem strategii, o której Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje co najmniej od kilkunastu lat. Pierwsze decyzje w tym zakresie podejmowane były w latach 2008-2016 przez rektora prof. Bronisława Marciniaka, a następnie polityka wygaszenia funkcjonowania tego miejsca konsekwentnie kontynuowana była przez jego następcę, prof. Andrzeja Lesickiego, który – starając się o uzyskanie finansowania na budowę nowego domu studenckiego na Kampusie Morasko – zadeklarował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego budowę nowego budynku na terenie wspomnianego kampusu przy jednoczesnym zamknięciu DS „Jowita” oraz następującej w konsekwencji prawdopodobnej sprzedaży gruntu. Uzyskane w ten sposób środki miały służyć budowie kolejnego, drugiego akademika na Morasku. Informacje w tej sprawie pojawiły się między innymi w marcu 2013 roku („Głos Wielkopolski”, WTK), w 2014 roku (portal epoznan.pl) i w 2018 roku („Gazeta Wyborcza”, portal epoznan.pl).

Główną przyczyną braku możliwości zakwaterowania studentów w Domu Studenckim „Jowita” jest jej stan techniczny, co wynika z posiadanych ekspertyz (wydanych m.in. w październiku 2011 r., czerwcu 2014 r., październiku 2015 r., czerwcu i lipcu 2017 r., styczniu 2019 r., lipcu 2021 r., a także w maju, czerwcu i październiku 2022 r. oraz trzykrotnie w marcu 2023 r.). W związku z brakiem środków własnych i zewnętrznych na przeprowadzenie bardzo kosztochłonnego remontu, zgodnie z opiniami organów wskazanych we wstępie podjęłam decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedaży gruntów, co jest – w aktualnej sytuacji, dbając o kondycję finansową uczelni i pamiętając o obietnicach złożonych przez poprzedników – najrozsądniejszym rozwiązaniem. Procedura ta jest jednak długotrwała, a sama sprzedaż, o ile ona w ogóle nastąpi, poprzedzona zostanie między innymi zorganizowaniem konkursu na zagospodarowanie przestrzeni. Możliwe jest również zachowanie dotychczasowego przeznaczenia obiektu, pod warunkiem jednak uzyskania zewnętrznego finansowania.

Podzielam również Państwa obserwację dotyczącą realnego spadku siły nabywczej płac oraz wzrostu cen w gospodarce. Właśnie z tego powodu konieczne było dokonanie podwyżek opłat za akademiki, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wymaga się zapewnienia ich tzw. samofinansowania. Co istotne jednak, władze UAM przywiązują szczególną wagę do tego, by ceny były co najmniej konkurencyjne względem innych oferentów. Z przeprowadzonych, na moją prośbę, analiz wynika, że dokładnie tak jest i opłaty mieszczą się w średniej opłat za miejsca w akademikach poznańskich uczelni publicznych. Mimo wzrostu cen studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cały czas mają możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakwaterowanie w Poznaniu, w tym poprzez uzyskanie stypendium socjalnego lub wypłatę dodatku mieszkaniowego w wysokości 500 zł dla osób zameldowanych ponad 30 km od Poznania. Według założeń, realny koszt ponoszony przez studenta UAM pobierającego dodatek mieszkaniowy, w przypadku wyboru najtańszego pokoju, wynosić będzie 80 zł (kwota ta wynika z odjęcia od opłaty za akademik wynoszącej 580 zł wspomnianego wyżej dodatku). Co ważne, inaczej niż w przypadku wielu uczelni, studenci UAM nie muszą uiszczać dodatkowych opłat za media, co nie jest standardem w przypadku miejsc w akademikach oferowanych przez inne uczelnie.

Informuję ponadto, że próg dochodu upoważniający do starania się o stypendium socjalne regulowany jest ustawowo i wynosił w ostatnich latach 1051 zł. Jedną z form pomocy materialnej jest także zapomoga, która w roku akademickich 2019/20 wynosiła maksymalnie 2000 zł, a od roku akademickiego 2020/21 do dziś jest to maksymalnie 3000 zł. W ostatnich latach z tej formy pomocy skorzystało: w roku akad. 2018/19 – 259 osób, w roku akad. 2019/20 – 3803 osoby, w roku akad. 2020/21 – 1504 osoby, w roku akad. 2021/22 – 739 osób, natomiast w bieżącym roku – 361 osób.

Pragnę również zauważyć, że UAM – chcąc polepszyć standard zakwaterowania – w latach 2018-2023 przeznaczył na ten cel ponad 49 mln zł środków własnych oraz 36 mln zł ze środków zewnętrznych. Przeprowadziliśmy kompleksowy remont Domu Studenckiego „Hanka”, remont w Domu Studenckim „Babilon”, a także prace remontowe w innych akademikach.

Sytuacja ekonomiczna jest jednym z głównych powodów niepokoju u wielu osób, z czego doskonale zdaję sobie sprawę. Zaniepokojenie to widoczne jest również u nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami i doktorantów. Wszystkim grupom naszej społeczności akademickiej, a zwłaszcza osobom potrzebującym dodatkowego wsparcia psychicznego, UAM stara się zapewnić pomoc. Oferują ją m.in.: Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego znajdująca się w DS „Hanka”, Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania oraz zespół dyżurujących pod telefonem psychologów. W uczelnianym intranecie i na stronach amu.edu.pl znajdują się też liczne informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, a w celu upowszechnienia wiedzy na powyższy temat organizowane są wydarzenia temu poświęcone, choćby takie jak Dzień Zdrowia Psychicznego.

Dziękując za otrzymanie listu, pragnę wyrazić nadzieję, że oddany do użytku, nowoczesny i dobrze skomunikowany z centrum, oferujący większą liczbę miejsc niż zamykana „Jowita”, Dom Studencki „Meteor” spełni oczekiwania studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska