Data publikacji w serwisie:

List otwarty władz rektorskich UAM pełniących funkcję w poprzednich kadencjach

Poznań, dnia 14 grudnia 2023 r.

LIST OTWARTY

WŁADZ REKTORSKICH
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ W POPRZEDNICH KADENCJACH

My, niżej podpisani rektorzy i prorektorzy ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełniący swoje funkcje w poprzednich kadencjach, pragniemy wyrazić swoje zatroskanie i zaniepokojenie sytuacją, jaka wytworzyła się wokół Domu Studenckiego Jowita. Dotyczy to zarówno nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, jak i zachowania osób okupujących obiekt wobec władz rektorskich w trakcie bezpośredniej wizyty na miejscu.

Wycofywanie się z inwestycji w Dom Studencki Jowita związane było z wieloletnim programem budowy nowych domów studenckich, co komunikowane było z wyprzedzeniem studentom oraz opinii publicznej. Ostatecznie, zaplanowane zamknięcie tego akademika było koniecznością z powodów niespełniania norm bezpieczeństwa, którego zapewnienie studentom, doktorantom i pracownikom jest jednym z priorytetów władz uczelni. Wyłączenie  z użytkowania było opóźnione z powodu oczekiwania na otwarcie Domu Studenckiego Meteor, co nastąpiło dopiero w 2023 roku.

Modernizacja i dalsze inwestycje w Dom Studencki Jowita byłyby, naszym zdaniem, nieopłacalne i mogłyby stanowić przesłankę niegospodarności. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest kontynuacja istniejącego programu budowy nowych domów studenckich  z wykorzystaniem środków uzyskanych ze sprzedaży Jowity.

Insynuacje, nieuzasadnione oskarżenia i wrogie akty kierowane w stronę władz Uniwersytetu są niedopuszczalne w instytucji akademickiej, która od lat działa w duchu otwartości, tolerancji i dialogu. Wierzymy w konstruktywną dyskusję jako kluczową metodę rozwiązywania sporów  i kształtowania postawy społeczności akademickiej.

Wyrażamy również pełne poparcie dla działań obecnych władz uczelni.

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
Rektor UAM w latach 1988-1990

Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
Rektor UAM w latach 1990-1996

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor UAM w latach 2008-2016

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM w latach 2016-2020

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
Prorektor UAM ds. studenckich w latach 2002-2008

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Prorektor UAM ds. studenckich w latach 2008-2016