Data publikacji w serwisie:

Jowita - poparcie wydziałów i szkół dziedzinowych

Poznań, 13.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKO-DYREKCYJNEGO WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM

Kolegium dziekańsko-dyrekcyjne Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera działania Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej podejmowane w związku z koniecznością zawieszenia działalności Domu Studenckiego Jowita.

Zwracamy uwagę, że podobne stanowisko zajmowały w tej sprawie zawsze solidarnie Senat UAM oraz Parlament Studentów UAM w czasie wcześniejszych protestów organizowanych przez osoby, z których jedynie część należała do społeczności studentek i studentów Uniwersytetu. Przekonujące są dla nas ekspertyzy wskazujące na zły stan techniczny gmachu zagrażający przebywającym w nim osobom. Wiemy także, iż Uniwersytet, od kilku lat systemowo osłabiany finansowo poprzez decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozostawiony bez wsparcia w sytuacji radykalnego wzrostu kosztów utrzymania budynków, nie ma obecnie możliwości finansowych, aby przeprowadzić remont DS Jowita. Dostrzegamy próby pozyskania środków z ministerstwa przez JM Rektor, doceniamy decyzję, by nie sprzedawać DS Jowita mimo jego obecnej nierentowności. W żadnym z tych przypadków nie widzieliśmy zaniedbań lub złej woli, wręcz przeciwnie, były i są one wynikiem troski o bezpieczeństwo studentek i studentów, gdyż we wszystkich działaniach Pani Rektor decydujące było nastawienie prostudenckie.

Dlatego, rozumiejąc rozczarowanie niektórych mieszkańców DS Jowita, nie popieramy protestu osób okupujących obecnie budynek oraz formułujących bardzo krzywdzące i w niestosownej formie wyrażone opinie na temat władz rektorskich oraz Uniwersytetu. Podzielamy przekonanie o potrzebie poszukiwania takich rozwiązań, które nie będą przekraczać możliwości finansowych studentów. Nie możemy jednak nie zauważyć niechęci protestujących do współpracy i dialogu z władzami Uczelni, czego dowodem jest choćby brak podjęcia jakichkolwiek wspólnych działań w tej sprawie. Mimo propozycji ze strony władz UAM, nikt z grona protestujących nie przygotował w imieniu społeczności studenckiej listu do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym wyrażone zostałoby poparcie i uzasadnienie wniosku o finansowe wsparcie dla ratowania Domu Studenckiego Jowita. Pani Rektor dwukrotnie sama kierowała takie pismo do MEiN i dwukrotnie spotkało się ono z decyzją odmowną.

Jako członkowie społeczności uniwersyteckiej nie godzimy się także na atakowanie dobrego imienia Uniwersytetu, który przez ostatnie trudne lata był ostoją wartości demokratycznych, szacunku dla potrzeb wszystkich członkiń oraz członków wspólnoty akademickiej, polityki antydyskryminacyjnej i dbałości o równość płci, tolerancję oraz dialog na Uniwersytecie. O podjęcie tego dialogu niezmiennie apelujemy.

W imieniu kolegium dziekańsko-dyrekcyjnego WFPiK

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Zobacz skan oryginału dokumentu (.pdf)


Poznań, 13.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UAM


Kolegium dziekańskie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera działania Jej Magnificencji Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej i władz UAM podejmowane w związku z zawieszeniem działalności Domu Studenckiego „Jowita”.

Jesteśmy głęboko przekonani, że dalsze funkcjonowanie DS „Jowita” stwarzać może w dłuższej perspektywie zagrożenie dla przebywających w nim osób, zgodnie z przedstawionymi nam ekspertyzami. Jesteśmy również przekonani o konieczności podejmowania intensywnych starań na rzecz poszerzania form pomocy materialnej dostępnych dla studentów UAM, w szczególności zwiększenia zasobów miejscw akademikach. Działania zmierzające do pozyskania środków na budowę i remonty kolejnych domów studenckich traktujemy jako wyraz gospodarności władz uczelni i troski o rozwój naszego Uniwersytetu. Cieszy nas spójność stanowisk, zajmowanych w tej kwestii przez Senat UAM oraz Parlament Samorządu Studentów UAM.

Rozumiejąc wagę problemów, jakie w krótkiej perspektywie rodzi zawieszenie działalności DS „Jowita”, wyrażamy jednocześnie stanowczy sprzeciw wobec form, jakie przybrał obecny protest. Insynuacje i bezpodstawne oskarżenia, kierowane pod adresem władz Uniwersytetu, atakowanie jego dobrego imienia oraz akty przemocy są niedopuszczalne w instytucji akademickiej, od lat funkcjonującej w duchu otwartości, tolerancji i dialogu.


dr hab. Mariusz Urbański, prof. UAM

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Zobacz dokument w pliku PDF


OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

Kolegium dziekańskie Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera działania Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej podejmowane w związku z koniecznością zawieszenia działalności Domu Studenckiego Jowita. Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Senatu UAM, Parlamentu Studentów UAM oraz zdecydowanie podzielamy stanowisko (i argumentację w nim wyrażoną) władz dziekańsko-dyrekcyjnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, które zamieszczamy poniżej.

Przekonujące są dla nas ekspertyzy wskazujące na zły stan techniczny gmachu zagrażający przebywającym w nim osobom. Wiemy także, iż Uniwersytet, od kilku lat systemowo osłabiany finansowo poprzez decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozostawiony bez wsparcia w sytuacji radykalnego wzrostu kosztów utrzymania budynków, nie ma obecnie możliwości finansowych, aby przeprowadzić remont DS Jowita. Dostrzegamy próby pozyskania środków z ministerstwa przez JM Rektor, doceniamy decyzję, by nie sprzedawać DS Jowita mimo jego obecnej nierentowności. W żadnym z tych przypadków nie widzieliśmy zaniedbań lub złej woli, wręcz przeciwnie, były i są one wynikiem troski o bezpieczeństwo studentek i studentów, gdyż we wszystkich działaniach Pani Rektor decydujące było nastawienie prostudenckie.

Dlatego, rozumiejąc rozczarowanie niektórych mieszkańców DS. Jowita, nie popieramy protestu osób okupujących obecnie budynek oraz formułujących bardzo krzywdzące i w niestosownej formie wyrażone opinie na temat władz rektorskich oraz Uniwersytetu. Podzielamy przekonanie o potrzebie poszukiwania takich rozwiązań, które nie będą przekraczać możliwości finansowych studentów. Nie możemy jednak nie zauważyć niechęci protestujących do współpracy i dialogu z władzami Uczelni, czego dowodem jest choćby brak podjęcia jakichkolwiek wspólnych działań w tej sprawie. Mimo propozycji ze strony władz UAM, nikt z grona protestujących nie przygotował w imieniu społeczności studenckiej listu do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym wyrażone zostałoby poparcie i uzasadnienie wniosku o finansowe wsparcie dla ratowania Domu Studenckiego Jowita. Pani Rektor dwukrotnie sama kierowała takie pismo do MEiN i dwukrotnie spotkało się ono z decyzją odmowną.

Jako członkowie społeczności uniwersyteckiej nie godzimy się także na atakowanie dobrego imienia Uniwersytetu, który przez ostatnie trudne lata był ostoją wartości demokratycznych, szacunku dla potrzeb wszystkich członkiń oraz członków wspólnoty akademickiej, polityki antydyskryminacyjnej i dbałości o równość płci, tolerancję oraz dialog na Uniwersytecie. O podjęcie tego dialogu niezmiennie apelujemy.


W imieniu kolegium dziekańskiego WSE UAM

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Zobacz dokument w pliku PDF

Zobacz list poparcia dla Rektorki UAM od pracowników administracji WSE

Zobacz listy poparcia dla Kanclerza UAM od pracowników BOS WSE : 1 | 2


Poznań, 14.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNJE UAM

W związku z trwającym protestem w D.S. Jowita Kolegium Dziekańskie Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w pełni popiera stanowisko Władz Rektorskich i Kanclerskich naszego Uniwersytetu.

Bazując na faktach, nie sposób nie podzielić stanowiska wielokrotnie wyrażanego zarówno w formie oficjalnych oświadczeń, jak również w formie wypowiedzi podczas licznych konferencji prasowych. Musimy pamiętać, że dalsze użytkowanie D.S. Jowita nie jest możliwe bez kapitalnego remontu, w ramach którego, zgodnie z wynikiem kontroli Straży Pożarnej, należy ograniczyć liczbę miejsc noclegowych. W konsekwencji tej kontroli od 1 października 2023 r. w obiekcie tym nie został zakwaterowany żaden student naszej uczelni. Koszt remontu D.S. Jowita przekracza możliwości finansowe naszej Alma Mater, a zasadność ich wydatkowania wydaje się być bardzo wątpliwa. W sytuacji, w której Uniwersytet dysponuje działką możliwą do zagospodarowania w formie budowy drugiego nowego akademika na terenie Kampusu Morasko, należy naszym zdaniem czynić starania o uzyskanie środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umożliwiłyby realizację tego rodzaju przedsięwzięcia. Nowy akademik będzie oferował większą liczbę miejsc, a jego standard będzie wyższy, niemożliwy do osiągnięcia nawet w przypadku przeprowadzenia pełnego zakresu remontu w Jowicie. Czas realizacji przedmiotowej inwestycji, w przypadku uzyskania wsparcia ze środków centralnych, będzie podobny do realizacji remontu D.S. Jowita. Efekty, w naszej ocenie, będą jednak zróżnicowane. Większa liczba, nowoczesnych miejsc noclegowych w przypadku budowy nowego akademika. Niższa liczba, mniej nowoczesnych miejsc noclegowych, w przypadku remontu D.S. Jowita. W tym miejscu należy również podkreślić, że wskazywana przez protestujących, kwestia opłat za miejsce w domu studenckim w obu przypadkach będzie podobna. Potwierdzenie naszej opinii w tym zakresie zawiera stanowisko Parlamentu Samorządów Studentów UAM.

Z zaniepokojeniem obserwujemy niebezpieczny proces doraźnego i bardzo agresywnego wykorzystywania zaistniałej sytuacji przez aktywistów pochodzących z różnych ogólnopolskich środowisk i zmierzających do różnych celów. Protest odbywający się w D.S. Jowita w większym stopniu jest realizowany przez osoby, które nigdy nie korzystały z usług tego obiektu, i nie są studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nie kwestionując zakresu wielu słusznych postulatów, pragniemy podkreślić, że ich rozwiązanie jest możliwe jedynie przy zmianie centralnej polityki państwa skierowanej do szkół wyższych i działalności naukowej. Sytuacja naszego Uniwersytetu jest konsekwencją pogłębiającego się niedofinansowania tego sektora w Polsce, które uwidacznia się w sposób szczególny w okresie silnego oddziaływania negatywnych społecznie i ekonomicznie następstw pandemii COVID – 19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. Ufamy, że dokonana w dniu 13 grudnia br. zmiana Rządu przyczyni się do szybkiej poprawy sytuacji sektora nauki w Polsce i stworzy lepsze możliwości dla funkcjonowania szkół wyższych i oferowanych przez nie usług socjalnych dla studentów. Stoimy jednak na stanowisku, że ew. uzyskane dodatkowe środki muszą być zagospodarowywane przez Władze Uczelni z pełnym wykorzystaniem zasady racjonalności i maksymalizacji efektywności angażowanych środków publicznych.

Za niedopuszczalne uważamy personalne ataki na osoby pełniące funkcje kierownicze w naszej Alma Mater. Apelujemy o jak najszybsze odstąpienie od kontynuacji tej formy dyskursu publicznego, który zdecydowanie odbiega od standardów obywatelskiego państwa demokratycznego. Rozmawiajmy o faktach, zachowując elementarne zasady kultury dyskusji, przekonujmy się na argumenty, szanujmy naszych oponentów.

Mając na uwadze powyższe, raz jeszcze w pełni popieramy stanowisko Władz Rektorskich i Kanclerskich naszego Uniwersytetu dotyczące „sprawy D.S. Jowita”.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego WGSEiGP UAM

Paweł Churski

Zobacz dokument w PDF


OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z sytuacją kryzysową na terenie Domu Studenckiego “Jowita” wyraża wsparcie dla jak najszybszego rozwiązania konfliktu między osobami przebywającymi na terenie akademika a władzami naszej Alma Mater.

Dobrem nadrzędnym, jakie przyświeca obu stronom jest polepszenie sytuacji mieszkaniowej studentów i studentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwestia ta jest szczególnie bliska Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej, która podjęła w ostatnich latach skuteczne działania na rzecz powiększenia bazy mieszkaniowej, dostępnej dla społeczności akademickiej. Dowodem tego jest otwarcie nowego Domu Studenckiego “Meteor” na Kampusie Morasko, który znacząco powiększył zasób mieszkaniowy do dyspozycji studentów i studentek.

Popieramy zapowiedziane przez władze UAM dalsze działania na rzecz pozyskania środków na modernizację DS “Jowita”, w tym starania dotyczące uzyskania finansowania z Ministerstwa Nauki. Uważamy, że będzie to rozwiązanie najlepsze z możliwych, które pozwoli utrzymać istnienie Domu Studenckiego. W pełni rozumiemy postulaty studentów dotyczące ponownego otwarcia DS “Jowita” - to miejsce w samym centrum Poznania, niezwykle ważne dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W przypadku gdy pozyskanie środków na ten cel nie będzie możliwe jako kolegium dziekańskie WNPiD wspierać będziemy działania władz rektorskich na rzecz rozbudowy kompleksu akademickiego na Kampusie Morasko, tak by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe studentów i studentek naszej Alma Mater. Optymalnym rozwiązaniem będzie równoczesne przywrócenie możliwości ponownego uruchomienia DS. „Jowita”, jak i budowa nowego domu studenckiego na Morasku.

Zachęcamy do dialogu, pełnego szacunku i otwartości na racje drugiej strony. Potępiamy wszelkie formy wandalizmu i niszczenia mienia uniwersyteckiego. Celem łączącym nas wszystkich jest poprawa sytuacji materialnej członków społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszukujmy zatem tego co nas łączy, podejmujmy działania na rzecz wspólnego dobra. Dyskutujmy i spierajmy się, nie tracąc z horyzontu celu jaki wspólnie obraliśmy – czynienia z Uniwersytetu przestrzeni przyjaznej i bezpiecznej dla wszystkich.

W imieniu kolegium dziekańskiego

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu


Poznań, 14.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM

Kolegium dziekańskie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popiera działania Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej podejmowane w związku z wyłączeniem z użytkowania Domu Studenckiego „Jowita”.

Z pełnym przekonaniem przyłączamy się do argumentacji Władz Uniwersytetu, stanowiska Senatu oraz Samorządu Studentów UAM wyrażających głęboką troskę nie tylko o poprawę warunków socjalno-bytowych społeczności akademickiej, ale także zapewnienie bezpieczeństwa osób studiujących na naszej Uczelni. W sytuacji rosnących kosztów utrzymania dostrzegamy starania mające na celu przedstawienie perspektywicznych planów rozbudowy bazy noclegowej w publicznych akademikach, czy w miarę możliwości wyprzedzające działania, dotyczące innych postulatów, w tym przygotowania ogólnodostępnych pomieszczeń socjalnych i nisko kosztową ofertę punktów gastronomicznych, funkcjonujących w budynkach wydziałów zlokalizowanych w różnych częściach Poznania.

Tylko wspólnym wysiłkiem i poprzez dialog prowadzony bez przemocy, w atmosferze zrozumienia oraz szukania racjonalnych rozwiązań, możemy osiągnąć cele satysfakcjonujące całą naszą społeczność. Postarajmy się przebrnąć ten trudny czas nie dając zniszczyć łączącej nas idei universitas.

W imieniu kolegium dziekańskiego WNGiG UAM

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan


Poznań, 14.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE

W kontekście ostatnich wydarzeń wokół akademika Jowita, Władze Wydziału Archeologii UAM stoją na stanowisku reprezentowanym przez Rektor Uniwersytetu prof. Bogumiłę Kaniewską, wspierając ją we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz osiągnięcia konstruktywnego i właściwego dla dobra całej Wspólnot Uniwersytetu rozwiązania tej sytuacji.

prof. dr hab. Andrzej Michałowski
Dziekan Wydziału Archeologii UAMOŚWIADCZENIE KOLEGIUM DZIEKAŃSKO-DYREKTORSKIEGO WYDZIAŁU BIOLOGII

Kolegium dziekańsko-dyrektorskie Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera działania Jej Magnificencji Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej podjęte w sprawie zamknięcia i ostatecznie wyłączenia z całkowitego użytkowania Domu Studenckiego Jowita.

Zamknięcie tego „kultowego" akademika, choć bolesne dla całej Społeczności UAM jest decyzją podjętą po wieloletnich analizach i konsultacjach, rozpoczętych jeszcze przez poprzednie Zespoły Rektorskie. Stąd też oskarżenia o celowe działania prowadzące do pogorszenia stanu technicznego budynku DS Jowita, wysuwane pod adresem JM Rektor i Kanclerza dr. Marcina Wysockiego są w naszej opinii niesprawiedliwe, krzywdzące i godzące w Ich dobre imię. Kategorycznie się takim oskarżeniom sprzeciwiamy.

Pragniemy podkreślić, że w bieżącym roku akademickim oddany został do użytku nowy Dom Studencki Meteor. Istotny w tym kontekście jest fakt, że pomimo wyłączenia z użytkowania DS Jowita całkowita liczba miejsc w akademikach UAM została zwiększona.

Kierujemy do całej Społeczności Akademickiej UAM prośbę o racjonalną ocenę zaistniałej, niewątpliwie trudnej sytuacji. O podjęcie dialogu w atmosferze wzajemnego zrozumienia apelujemy.


W imieniu kolegium dziekańsko-dyrektorskiego WB

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz
Dziekan Wydziału BiologiiPoznań, 15.12.2023 r.

Rada Szkoły Nauk o Języku i Literaturze wyraża głęboką solidarność z Jej Magnificencją Rektor Profesor Bogumiłą Kaniewską i zespołem rektorsko-kanclerskim UAM w działaniach dotyczących DS Jowita.

Wszystkie działania podjęte przez Jej Magnificencję Rektor są transparentne i niezmiennie wspierają społeczność studencką naszej Uczelni, a w przypadku DS Jowita są one wynikiem najwyższej dbałości o bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich osób studiujących.

Stwierdzamy z całą mocą, że komentarze przedstawiane przez osoby okupujące budynek DS Jowita dotyczące władz Uniwersytetu są wysoce krzywdzące i wyrażamy sprzeciw wobec ataku na dobre imię naszego Uniwersytetu.


Przewodnicząca Rady Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Prorektorka ds. nauki
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk


Oświadczenie przedstawicieli Szkoły Nauk Ścisłych

Wyrażamy zaufanie i poparcie dla działań Pani Rektor Bogumiły Kaniewskiej oraz władz UAM dotyczące kwestii Domu Studenckiego „Jowita”.

Maciej Kubicki – Dziekan Wydziału Chemii
Roman Gołębiewski – Dziekan Wydziału Fizyki
Krzysztof Dyczkowski – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Aldona Dutkiewicz – Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych
Piotr Pawluć – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Ścisłych
Renata Jastrząb – Prodziekan Wydziału Chemii
Robert Pietrzak – Prodziekan Wydziału Chemii
Aneta Woźniak-Braszak – Prodziekan Wydziału Fizyki
Maciej Kozak – Prodziekan Wydziału Fizyki
Michal Banaszak – Prorektor kierujący Szkołą Nauk Ścisłych
(upoważniony do podpisania w imieniu wszystkich wyżej wymienionych)

Zobacz dokument w PDF


Słubice, 14.12.2023 r.

Oświadczenie społeczności Collegium Polonicum w Słubicach,
Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu oraz jednostki wspólnej UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Społeczność Collegium Polonicum w Słubicach, Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostki wspólnej UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w pełni popiera działania Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, podejmowane w związku z koniecznością zawieszenia działalności Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu.

Pani Rektor wielokrotnie: na spotkaniach ze społecznością studencką, podczas wizyt na Wydziałach i w Filiach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także przy okazji rozmów z nauczycielami akademickimi oraz pracowniczkami i pracownikami administracji uniwersyteckiej informowała o bieżącej sytuacji Domu Studenckiego Jowita i o konieczności zawieszenia jego działalności, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo osób studiujących.

Osłabiony finansowo niekorzystnymi decyzjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet, którego Rektorka niezłomnie i niestrudzenie prowadzi taką politykę finansową, aby skutki kryzysu nie były bezpośrednio odczuwalne dla pracowniczek i pracowników, doktorantek i doktorantów oraz osób studiujących, nie jest w stanie ponieść stumilionowych kosztów remontu Domu Studenckiego Jowita. Jej Magnificencja Rektor dwukrotnie wysyłała pisma z prośbą do Ministra Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego, które umożliwiłoby remont DS Jowita i dwukrotnie otrzymała odpowiedź odmowną.

W trosce o dobro społeczności studenckiej UAM środki finansowe, jakimi dysponował Uniwersytet, zostały spożytkowane na wzniesienie Domu Studenckiego Meteor, który od bieżącego roku akademickiego funkcjonuje na kampusie uniwersyteckim Morasko w Poznaniu, oferując osobom studiującym na UAM 400 miejsc, komfortowe warunki mieszkaniowe oraz strefę wypoczynkową i przeznaczoną do nauki.

Uwzględniając powyższe, społeczność Collegium Polonicum w Słubicach, Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostki wspólnej UAM i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, wyraża swoją całkowitą dezaprobatę wobec działań, których jedynym celem jest atakowanie dobrego imienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierującej nim Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Agnieszka Brończyk
Dyrektor Collegium Polonicum

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą ds. Collegium Polonicum

Ewa Bielewicz-Polakowska
Z-ca dyrektora CP

Prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz
Pełnomocniczka Rektora UAM
ds. dydaktyki w Collegium Polonicum

Zobacz dokument w PDF


Poznań, 15.12.2023 r.

Zespół Dziekański Wydziału Historii UAM z aprobatą przyjmuje perspektywę zakończenia (niepotrzebnego i szkodzącego Naszemu Uniwersytetowi) sporu dotyczącego przyszłości DS. Jowita. W tej sprawie reprezentowaliśmy i niezmiennie reprezentujemy stanowisko Rady Dyscypliny Historia UAM z dnia 30 maja 2023 roku, które wyrażało poparcie dla działań władz naszej uczelni zmierzających do rozwiązania tego problemu w ramach obowiązującego prawa i przy uwzględnieniu dobra całej zbiorowości uniwersyteckiej. Przypominamy także, iż zgodnie z par. 120, pkt. 1 „samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu”, stąd to właśnie z tym gremium przedstawicielskim powinny być konsultowane kwestie związane z Domem Studenckim Jowita. W nawiązaniu do tych stwierdzeń przyjmujemy z uznaniem działania władz UAM oraz wyważone i odpowiedzialne stanowisko Parlamentu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w tej sprawie z dnia 13 grudnia 2023 roku.


Zespół dziekański Wydziału Historii


Poznań, 14.12.2023 r.


Jej Magnificencja
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor UAM


Szanowna Pani Rektor,

w tym trudnym czasie bolesnego konfliktu ogarniamy Panią Rektor, cały zespół rektorski, ale również protestujących studentów naszym duchowym wsparciem.

Zdajemy sobie sprawę, że problem Jowity jest problemem nie tylko naszego Uniwersytetu, ale całego szkolnictwa wyższego, które od lat cierpi z powodu niedofinansowania. Niestety to zespołowi rektorskiemu UAM przyszło zmierzyć się z tego
konsekwencjami, i to wizerunek UAM został poważnie nadszarpnięty.

Ufamy jednak, że dzięki doświadczeniu pedagogicznemu Pani Rektor, a także ostatecznemu zrozumieniu przez studentów bieżącej sytuacji, dojdzie do podjęcia działań satysfakcjonujących dla obu stron konfliktu.

Raz jeszcze zapewniamy o naszym wsparciu w tym trudnym czasie.


W imieniu Rady Dziekańskiej Wydziału Teologicznego UAM

ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
Dziekan Wydziału Teologicznego UAM

Zobacz dokument w PDF