Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Forum Uniwersytetów Polskich


OŚWIADCZENIE FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH
Katowice, 14 grudnia 2023 r.


Drodzy studenci, drogie studentki, drogie osoby studiujące, jako osoby reprezentujące środowisko studenckie polskich uniwersytetów klasycznych z niepokojem przyglądamy się ostatnim wydarzeniom mającym miejsce w Domu Studenckim „Jowita".

Jesteśmy niewątpliwie przekonani, że sytuacja socjalno-bytowa osób studiujących w Polsce uległa w ostatnich latach zdecydowanemu pogorszeniu, podobnie jak sytuacja finansowa polskich uczelni. Stajemy u progu wyzwania, którym jest zapewnienie dostępności do kształcenia na studiach każdej osobie, bez względu na sytuację materialną. Jasnym jest, iż jedynymi czynnikami kwalifikującym daną kandydatkę lub kandydata do podjęcia studiów powinny być wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na wcześniejszych etapach edukacji.

Jednym z głównym problemów młodych ludzi jest sytuacja na rynku mieszkaniowym. U progu dorosłego życia borykamy się z problemami nieadekwatnie drogich i mało dostępnych mieszkań. Dlatego też w tym miejscu popieramy wszelkie postulaty mówiące o konieczności podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób studiujących. Niemniej istotne są pozostałe kwestie dotyczące chociażby stołówek studenckich, świadczeń pomocy materialnej czy konieczności modernizacji przestrzeni socjalnych w budynkach uczelni. Jest to bowiem nie tylko w interesie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ale - przede wszystkim - władz Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju młodych osób powinno być jednym z najważniejszych filarów państwa.

Z tego miejsca chcieliśmy jednak stanowczo przeciwstawić się wszelkim aktom wandalizmu i przemocy, do których dochodzi na terenie Domu Studenckiego Jowita". Wzywamy osoby protestujące do podjęcia dialogu z przedstawicielami Władz Uczelni i Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jesteśmy przekonani, iż tylko ta forma pozwoli na wypracowanie nowych, zadowalających rozwiązań mających na celu rozwiązanie zaistniałego problemu.

Jako delegatki i delegaci Forum Uniwersytetów Polskich wyrażamy również swoje poparcie dla przedstawicielek i przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy swoimi codziennymi działaniami - także w ramach naszego Forum - wykazują się determinacją w pracy o lepszą przyszłość swoich koleżanek i kolegów. Jesteśmy przekonani, że przedstawiciele Samorządu Studentów są w stanie godnie i właściwie reprezentować społeczność studencką poznańskiego Uniwersytetu.


W imieniu Prezydium oraz Delegatek i Delegatów Forum Uniwersytetów Polskich
PRZEWODNICZĄCY
Forum Uniwersytetów Polskich
Tomasz Janocha

Przewodniczący i Przewodniczące Samorządów Studenckich popierający oświadczenie:

 1. Bartosz GABRYCHOWICZ - Uniwersytet Rzeszowski
 2. Magdalena HERMAN - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Paulina JAMROZIK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4. Tomasz JANOCHA - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5. Jakub KIEDOS - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 6. Marcelina KRZOS - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 7. Stanisław ŁOPADCZAK - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 8. Marcin ŁUKASZEWICZ - Uniwersytet Zielonogórski
 9. Franciszek POSACKI - Uniwersytet Opolski
 10. Aleksandra RADWAŃSKA - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Aleksandra SIWIECKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. Arkadiusz SMUGOWSKI - Uniwersytet Wrocławski
 13. Piotr ZAREMBA - Uniwersytet Szczeciński
 14. Paweł ZDYBEL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 15. Przemysław DYLEWSKI - członek Komisji Rewizyjnej FUniP