Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Parlamentu Studentów RP ws. DS Jowita

Publikujemy oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ws. wydarzeń toczących się obecnie wokół Domu Studenckiego Jowita.

Warszawa, 14 grudnia 2023 roku

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, Drogie Osoby studiujące,

z uwagą obserwujemy wydarzenia, które mają miejsce w domu studenckim "Jowita" w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do tej pory działania Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie skupiały się wokół stałego kontaktu z Samorządem Studentów UAM w Poznaniu oraz udzielania wsparcia merytorycznego w podejmowanych czynnościach, jednak eskalacja konfliktu sprawiła, że jako ustawowy reprezentant wszystkich studentów i studentek w naszym kraju, pragniemy wyrazić zaniepokojenie sytuacją oraz podkreślić wagę poszukiwania konstruktywnego rozwiązania w drodze otwartej dyskusji.

Rozumiejąc intencje protestujących studentek i studentów, chcemy podkreślić, że nieodpowiednie formy wyrażania postulatów mogą prowadzić do napięć oraz zakłóceń w życiu akademickim, które mają wpływ na funkcjonowanie wszystkich studentek i studentów. Po rozmowach z przedstawicielami samorządów studenckich działających w ośrodkach akademickich w całej Polsce wiemy, że protesty w domu studenckim ,,Jowita" oddziałują negatywnie na społeczność studencką.

Wierząc w możliwość nieskrępowanego prowadzenia dialogu akademickiego, jesteśmy gotowi do pełnego zaangażowania się w konflikt powstały między protestującymi, a władzami rektorskimi, poprzez uczestniczenie w rozmowach mających na celu znalezienie konstruktywnego i pokojowego rozwiązania sytuacji w domu studenckim "Jowita". Naszym priorytetem jest dążenie do powszechnego dostępu do godziwych warunków mieszkaniowych, sprzyjających nauce i rozwojowi studentek i studentów. Wartym podkreślenia w tym miejscu jest fakt, że każdy dom studencki musi spełniać niezbędne normy, które dopuszczają go do bezpiecznej eksploatacji. W przypadku DS "Jowita" niepodważalnym jest fakt braku spełnienia tych norm, co uniemożliwia zamieszkiwanie w nim.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które zmierzają do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sytuacji w sposób, który będzie służył dobru całej społeczności akademickiej. Podkreślamy ponownie naszą pełną gotowość do wzięcia udziału w rozmowach i wsparciu stron w zakończeniu sporu.

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 110 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest reprezentantem ogółu studentów uczelni, a także prowadzi działalność w zakresie studenckich spraw socjalno-bytowych. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zapewniania dobrobytu studentów, pragnie zagwarantować pełne wsparcie dla działań Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także zaapelować o umożliwienie mu działań w przedmiotowej sprawie. Działania innych organizacji prowadzą w widoczny sposób do coraz większej eskalacji konfliktu, działając tym samym na szkodę studentek i studentów. W tym miejscu przypominamy, że zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce "Akcję protestacyjną lub strajk może podjąć samorząd studencki, PSRP lub stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie studentów". W związku z tym prosimy organizacje niespełniające powyższych przesłanek o zaprzestanie swoich działań oraz umożliwienie realizacji działań podmiotom do tego uprawnionym.

Apelujemy o zakończenie sporów w sposób pokojowy. Wierzymy, że wspólnymi siłami, poprzez szacunek dla różnych perspektyw oraz gotowość do kompromisu, możemy osiągnąć porozumienie, które będzie służyć dobru całej społeczności akademickiej.

Przewodniczący
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Kewin Lewicki