Regulamin studiów doktoranckich ważny od 1 października 2012 r.

Regulamin studiów doktoranckich na UAM - tekst jednolityObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin studiów doktoranckich na UAM - tekst jednolity (342.8 KB)
 • Uchwała nr 208/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich - nowy

  Uchwała nr 208/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /t. j. Dz.U.2012.572 z późn. zm./ Senat UAM stanowi, co następuje:

  § 1

  Senat UAM wprowadza zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  I. § 4 otrzymuje brzmienie:

  3. Wysokość opłaty rocznej za niestacjonarne studia doktoranckie jest podawana do publicznej wiadomości wraz z uchwałą w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

  4. Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie może ulec zmianie, jeśli zachodzą okoliczności wskazane w odrębnych przepisach i jest podawana do wiadomości doktorantów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy.

  II. § 5 otrzymuje brzmienie:

  Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.

  III. § 7 otrzymuje brzmienie:

  Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest realizacja programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych.

  IV. Uchyla się § 8.

  V. § 11 otrzymuje brzmienie:

  3. Indywidualny program studiów określa zajęcia przewidziane do realizacji przez doktoranta, a nadto zadania naukowe na poszczególne lata studiów doktoranckich.

  4. Uzupełniający program studiów określa dodatkowe zajęcia przewidziane do realizacji przez doktoranta, a nadto zadania naukowe na poszczególne lata studiów doktoranckich.

  VI. § 13 otrzymuje brzmienie:

  Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych w okresie urlopu.

  VII. § 14 otrzymuje brzmienie:

  1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku:

  1) czasowej niezdolności do odbywania studiów doktoranckich spowodowanej chorobą,

  2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

  3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;

  4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  - łącznie nie dłużej niż o rok.

  2. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

  VIII. § 15 otrzymuje brzmienie:

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych krótkotrwałą chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi, kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek doktoranta, zwolnić go z zajęć i praktyk zawodowych lub usprawiedliwić jego wcześniejszą nieobecność.

  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, doktorant powinien złożyć bez zbędnej zwłoki od ustania przyczyny nieobecności.

  IX. § 16 otrzymuje brzmienie:

  3. Doktorant może przenieść się na studia doktoranckie do jednostki organizacyjnej Uczelni z innej uczelni, jednostki naukowej oraz z innej jednostki organizacyjnej

  Uniwersytetu na zgodą rektora. Do wniosku o przeniesienie należy dołączyć pozytywną opinię potencjalnego opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich, na jakie chce się przenieść doktorant.

  X. § 19 otrzymuje brzmienie:

  2. Wyniki egzaminów oraz zaliczeń, o których mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości doktorantów najpóźniej w terminie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia, na piśmie lub poprzez wprowadzenie oceny do właściwego systemu informatycznego.

  3. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wydania doktorantowi, na jego prośbę, potwierdzenia uzyskanej oceny.

  XI. § 20 otrzymuje brzmienie:

  1. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć objętych planem i programem studiów doktoranckich albo otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik studiów doktoranckich może, na wniosek doktoranta, zezwolić na komisyjne zaliczenie tych zajęć.

  2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć doktorant może złożyć w terminie czternastu dni od odmowy zaliczenia zajęć albo wpisania z nich oceny niedostatecznej.

  3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaliczenie odbywa się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik studiów doktoranckich, osoba prowadząca dane zajęcia, specjalista z zakresu danego przedmiotu.

  5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik studiów doktoranckich wydaje pisemne uzasadnienie odmowy.

  XII. § 22 otrzymuje brzmienie:

  1. W przypadku zakwestionowania przez doktoranta prawidłowości oceny uzyskanej na egzaminie lub na egzaminie poprawkowym, kierownik studiów doktoranckich może zezwolić na egzamin komisyjny.

  2. Wniosek o egzamin komisyjny doktorant może złożyć w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomości wyniku egzaminu, którego prawidłowość oceny kwestionuje.

  3. Kierownik studiów doktoranckich rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

  4. W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny, kierownik studiów doktoranckich określa miejsce i formę egzaminu, termin egzaminu (nie wcześniejszy

  niż trzy dni i nie późniejszy niż czternaście dni od podjęcia decyzji), skład komisji egzaminacyjnej, którą stanowią: kierownik studiów doktoranckich, egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin oraz inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej.

  XIII. § 24 otrzymuje brzmienie:

  2. Do podstawowych obowiązków doktorantów należy również terminowe realizowanie planu i programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu, przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

  6. otrzymuje brzmienie: „Skreślenie doktoranta z listy uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich może również nastąpić w przypadku niewniesienia przez doktoranta opłat związanych z odbywaniem studiów doktoranckich w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 4 ust. 5.

  XIV. § 28 otrzymuje brzmienie:

  1. Doktorant ma prawo do korzystania z infrastruktury naukowo-dydaktycznej, badawczej oraz informatycznej, a także wsparcia administracyjnego na takich samych zasadach jak pracownicy naukowo-dydaktyczni jednostki, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

  2.

  XV. § 32 otrzymuje brzmienie:

  Doktorant podejmujący studia podyplomowe w Uniwersytecie, po uzgodnieniu z:

  1) opiekunem naukowym lub z promotorem i promotorem pomocniczym, jeśli został wyznaczony,

  2) kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,

  3) kierownikiem studiów podyplomowych,

  może zostać zwolniony z całości lub w części z opłaty za te studia.

  XVI. § 33 otrzymuje brzmienie:

  1. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników prac badawczych.

  2.Doktorantowi szczególnie zaangażowanemu w pracę naukową, dydaktyczną lub organizacyjną może zostać przyznana nagroda na takich samych zasadach jak pracownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

  § 2

  Uchwała Senatu wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2015 roku.

  REKTOR 
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Uchwała nr 130/2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  Uchwała nr 130/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.2012.572/ Senat UAM stanowi, co następuje:

  § 1

  Senat UAM wprowadza zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  I. § 10 otrzymuje brzmienie:

  1. W każdym roku akademickim proponuje się doktorantom w ramach zajęć fakultatywnych wykłady ogólnouniwersyteckie z dyscypliny innej niż ta, w której prowadzone są badania naukowe.

  2. Ustalając program studiów doktoranckich rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia uwzględnia w nich wykłady ogólnouniwersyteckie, o których mowa w ust. 1.

  3. Doktorant, po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika studiów doktoranckich, może realizować zajęcia fakultatywne poza macierzystą jednostką organizacyjną uczelni.

  II. § 11 otrzymuje brzmienie:

  1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego.

  2. Uczestnik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem i promotorem pomocniczym, jeśli został wyznaczony, może opracować indywidualny lub uzupełniający program studiów. Opiekun naukowy lub promotor i promotor pomocniczy, jeśli został wyznaczony, są obowiązani czuwać nad realizacją programu indywidualnego lub uzupełniającego.

  3. Indywidualny program studiów określa wykłady i seminaria, a nadto zadania naukowe na poszczególne semestry.

  4. Uzupełniający program studiów określa dodatkowe wykłady i seminaria, a nadto zadania naukowe na poszczególne semestry.

  5. Indywidualny program studiów, o którym mowa w ust. 3 zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

  III. § 13 otrzymuje brzmienie:

  Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

  IV. § 14 otrzymuje brzmienie:

  1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku:

  1) czasowej niezdolności do odbywania studiów doktoranckich spowodowanej chorobą,

  2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

  3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

  - łącznie nie dłużej niż o rok.

  2. Na wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

  V. § 32 otrzymuje brzmienie:

  Doktorant podejmujący studia podyplomowe w Uniwersytecie, po uzgodnieniu z:

  1) opiekunem naukowym lub z promotorem i promotorem pomocniczym, jeśli został wyznaczony,

  2) kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,

  3) kierownikiem studiów podyplomowych, jakie chce rozpocząć doktorant,

  może uzyskać zwolnienie z opłat za te studia.

  § 2

  Uchwała Senatu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Regulamin studiów doktoranckich na UAM ważny do 30 września 2012 r.

 • Regulamin studiów doktoranckich na UAM - tekst jednolity

  Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Tekst jednolity

  Uchwała nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  1. Postanowienia ogólne
  2. Plan i program oraz organizacja studiów doktoranckich
  3. Prawa i obowiązki doktoranta 

  I. Postanowienia ogólne

  §1

  Regulamin określa zasady tworzenia studiów doktoranckich, zadania, organizację oraz tok tych studiów, a nadto prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich (doktorantów).

  §2

  Zadaniem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej przygotowujące do samodzielnej, twórczej pracy badawczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. 
  Zadaniem studiów doktoranckich jest także przysposobienie doktorantów do pracy dydaktycznej przez zaznajomienie ich z podstawowymi metodami nauczania w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, zaznajomienie z zasadami organizacji badań naukowych i prezentacji ich rezultatów oraz przysposobienie do pracy indywidualnej i pracy w zespole.
  Uwieńczeniem studiów doktoranckich jest opracowanie i obrona rozprawy doktorskiej.

  §3

  1. 1.    Studia doktoranckie na Uniwersytecie tworzy i likwiduje rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej (rady wydziału albo rady instytutu) mającej prawo ich prowadzenia.
  2. 2.    Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać następujące informacje: 
   1. projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. propozycję warunków i trybu rekrutacji,
   3. analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
   4. ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
   5. proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych,
   6. określenie trybu studiów doktoranckich /stacjonarne, niestacjonarne/.

  §4

  Studia doktoranckie na Uniwersytecie prowadzone są jako studia stacjonarne albo niestacjonarne i trwają 8 semestrów.

  §5

  1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
  2. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala rektor.
  3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 2, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, określa senat.
  4. Wysokość opłaty rocznej za I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich jest podawana do wiadomości publicznej wraz z uchwałą w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
  5. Opłata za kolejne lata niestacjonarnych studiów doktoranckich może ulec zmianie, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w odrębnych przepisach i jest podawana do wiadomości doktorantów najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy.

  §6

  Prawa uczestnika studiów doktoranckich na Uniwersytecie nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Treść ślubowania określa Statut Uniwersytetu.

  §7

  Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje:

  1. legitymację doktoranta,
  2. indeks albo kartę uczestnika studiów doktoranckich, opracowane według wzoru ustalonego przez rektora, w których odnotowuje się jego uczestnictwo w seminariach, złożone egzaminy, uzyskane zaliczenia, odbyte staże naukowe, a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora oraz informacje o spełnianiu innych obowiązków przewidzianych planem i programem studiów doktoranckich.

  §8

  1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  2. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.

  II. Plan i program oraz organizacja studiów doktoranckich

  §9

  Podstawą procesu kształcenia na studiach doktoranckich jest plan i program studiów doktoranckich.

  §10

  1. Plan i program studiów doktoranckich uchwala rada jednostki organizacyjnej prowadząca studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, określając w nim: 
   1. obowiązki doktoranta w zakresie pracy badawczej,
   2. obowiązkowe wykłady i seminaria,
   3. obowiązkowe egzaminy oraz zaliczenia,
   4. zasady zaliczania poszczególnych lat studiów,
   5. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w prowadzeniu których powinien brać udział uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, nie mniejszy niż 30 godzin w okresie odbywania studiów doktoranckich; prowadzący zajęcia jest obowiązany omawiać zajęcia z doktorantem i udzielać mu wyjaśnień oraz wskazówek,
   6. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich powinien prowadzić samodzielnie, nieprzekraczający 90 godzin w roku akademickim, a w przypadku doktorantów, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego 60 godzin w roku akademickim,
   7. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych , w których prowadzeniu jest obowiązany uczestniczyć uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich, nie mniejszy niż 30 godzin w okresie odbywania studiów doktoranckich
  2. Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie może podjąć decyzję w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych, które uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich ma obowiązek przeprowadzić samodzielnie.

  §11

  1. W każdym roku akademickim proponuje się uczestnikom studiów doktoranckich do wyboru co najmniej 4 wykłady ogólnouniwersyteckie, w tym jeden z dyscypliny dodatkowej, z której należy złożyć egzamin doktorski, warunkujący ubieganie się o stopień doktora.
  2. Ustalając plan i program studiów doktoranckich rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia uwzględnia w nim wykłady ogólnouniwersyteckie.

  §12

  Uczestnik studiów doktoranckich oraz opiekun naukowy albo promotor mogą opracować uzupełniający plan studiów, określający dodatkowe wykłady i seminaria, a nadto zadania naukowe na poszczególne semestry (prace badawcze, referaty, komunikaty i inne materiały do publikacji). Opiekun naukowy lub promotor jest obowiązany czuwać nad realizacją planu uzupełniającego.

  §13

  Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia.

  §14

  Uchylony

  §15

  1. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej.
  2. W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie składa się najpóźniej 14 dni przed dniem, w którym mija termin przedłużenia.

  §16

  1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 15, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu roku studiów doktoranckich albo decyzję o zaliczeniu roku studiów doktoranckich z obowiązkiem uzupełnienia niezaliczonego przedmiotu, wyznaczając termin na jego uzupełnienie.
  2. Na podstawie odrębnych przepisów kierownik studium doktoranckiego podejmuje też decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.

  §17

  Uchylony.

  §18

  Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

  §19

  1. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęcia, w szczególności w przypadku: 
   1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
   2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
   3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
    - łącznie nie więcej niż o rok.
  2. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.
  3. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego.

  §20

  Do wniosku o przedłużenie okresu studiów doktoranckich dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.

  §21

  1. Uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich można, na jego wniosek, przenieść na studia niestacjonarne.
  2. Na wniosek kierownika studiów doktoranckich uczestnika niestacjonarnych studiów doktoranckich można, za jego zgodą, przenieść na studia stacjonarne, jeżeli przedterminowo zmniejszyła się liczba uczestników doktoranckich studiów stacjonarnych.
  3. Decyzję w sprawach wskazanych w ust. 1 i 2 podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

  III. Prawa i obowiązki doktoranta

  §22

  Uczestnik studiów doktoranckich jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, przestrzegać postanowień regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.

  §23

  Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo na takich samych zasadach, jak pracownicy naukowo-dydaktyczni jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie:

  1. korzystać z bibliotek i czytelni Uniwersytetu,
  2. uczestniczyć w zajęciach z języków obcych organizowanych dla pracowników Uniwersytetu,
  3. otrzymywać informacje o procedurach pozyskiwania środków na badania naukowe oraz o stypendiach krajowych i zagranicznych, a także pomoc organizacyjną w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne,
  4. uzyskiwać informacje o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
  5. korzystać z uniwersyteckich obiektów sportowych.

  §24

  Doktorant ma prawo do korzystania w szczególności z aparatury, materiałów i obsługi sekretariatu na takich samych zasadach jak pracownicy jednostki, w której jest przygotowywana praca doktorska.

  §25

  Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych dla doktorantów stacjonarnych.

  §26

  1. Uczestnik studiów doktoranckich prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu działających na terenie Poznania.
  2. Zajęcia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu działających poza terenem Poznania, w szczególności w ośrodkach zamiejscowych, można powierzyć uczestnikowi studiów doktoranckich w wyjątkowych przypadkach i za jego zgodą, nie dłużej niż przez dwa lata akademickie.

  §27

  Kierownik studiów doktoranckich ustala harmonogram zajęć dydaktycznych doktoranta w taki sposób, by - w miarę możliwości- nie były one przewidziane na ten semestr studiów doktoranckich, w którym doktorant składa wymagane egzaminy doktorskie i broni pracy doktorskiej.

  §28

  Doktorant podejmujący studia podyplomowe na Uniwersytecie, po uzgodnieniu z opiekunem naukowym albo z promotorem oraz kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, może uzyskać zwolnienie z opłat za te studia.

  §29

  Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników prac badawczych oraz nagrody, na takich samych zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej, która prowadzi studia doktoranckie.

  §30

  1. W budżecie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie wydziela się fundusze na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich.
  2. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie oraz rektor mogą, w miarę posiadanych funduszy, pokryć uczestnikowi studiów doktoranckich koszty publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.

  §31

  Poza zwyczajowymi pracami organizacyjnymi na rzecz Uniwersytetu, doktorantowi można powierzyć inne prace za jego zgodą. Za prace te doktorant otrzymuje stosowne wynagrodzenie.

  §32

  Doktorant ma prawo do corocznej przerwy wypoczynkowej w wymiarze 8 tygodni w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

  §33

  Doktorant ma prawo korzystać ze świadczeń funduszu socjalnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  §34

  Uchylony

  §35

  Do podstawowych obowiązków doktoranta należy:

  1. realizowanie planu i programu studiów doktoranckich,
  2. prowadzenie powierzonych zajęć dydaktycznych oraz uczestniczenie w wyznaczonych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych,
  3. prowadzenie badań naukowych,
  4. przygotowywanie rozprawy doktorskiej,
  5. składanie sprawozdań o których mowa w § 15.

  §36

  Doktorant jest obowiązany przebywać w Uniwersytecie w terminach wyznaczonych przez kierownika jednostki, w której przygotowuje pracę doktorską, oraz opiekuna naukowego albo promotora, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

  §37

  Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktoranta oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają odrębne przepisy.

  §38

  1.    Zasady oraz tryb przyznawania i zwrotu stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktoranta określają odrębne przepisy.
  2.    Zasady pobierania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat, określają odrębne przepisy.

 • Uchwała nr 52/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  Uchwała nr 52/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM stanowi co następuje:

  § 1

  Senat UAM uchwala regulamin studiów doktoranckich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2006 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 • Uchwała nr 111/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Uchwała nr 111/2007 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  § 1

  1. W § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
   Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:
   1. projekt programu studiów doktoranckich,
   2. określenie trybu studiów doktoranckich ( stacjonarne, niestacjonarne)
   3. propozycję warunków i trybu rekrutacji,
   4. analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
   5. ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
   6. proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych.
  2. § 18 otrzymuje brzmienie:
   Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.
  3. uchyla się § 14
  4. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich, na wniosek uczestnika tych studiów, może przedłużyć okres odbywania studiów łącznie nie dłużej niż o rok.
  5. § 27 otrzymuje brzmienie:
   Kierownik studiów doktoranckich ustala harmonogram zajęć dydaktycznych doktoranta w taki sposób, by - w miarę możliwości- nie były one przewidziane na ten semestr studiów doktoranckich, w którym doktorant składa wymagane egzaminy doktorskie i broni pracy doktorskiej.

  § 2

  Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 • Uchwała nr 129/2007 z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Uchwała nr 129/2007 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  §1

   § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej”.

  §2

   Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 • Uchwała nr 224/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Uchwała nr 224/2008 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  §1

   Uchyla się § 34.

  §2

   Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 • Uchwała Nr 77/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Uchwała nr 77/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  § 1

  1. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać następujące informacje:
   1/ projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2/ propozycję warunków i trybu rekrutacji,
   3/ analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów,
   4/ ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich,
   5/ proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych,
   6/ określenie trybu studiów doktoranckich / stacjonarne, niestacjonarne /."
  2. W § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi tych studiów najpóźniej do 30 czerwca każdego roku sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej. "
  3. § 19 otrzymuje brzmienie:
   "1. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
   1/ czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
   2/ sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
   3/ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
   - łącznie nie więcej niż o rok.
   2. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.
   3. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich rektor może podjąć decyzję o przyznaniu na określony czas prawa do pobierania stypendium doktoranckiego."

  § 2

  Traci moc uchwała nr 129/2007 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 października 2009r.


  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 • Uchwała nr 176/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Uchwała nr 176/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

  Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/ Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

  §1

  Uchyla się § 17.

  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. 1 i 3 statutu UAM.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak