Pomoc materialna

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę). W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 1. stypendium socjalne,
 2. zapomoga,
 3. zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz ww. świadczeń studenci korzystać mogą ze:

 1. stypendium rektora,
 2. stypendium ministra.

Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębne przepisy. Szczegółowe informacje o stypendium ministra, w tym tryb składania wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 96 i 97 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Wnioskowanie o przyznanie stypendium socjalnego, i zapomogi możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dane niezbędne do korzystania z systemu USOSweb. W celu wypełnienia elektronicznego formularza wniosku musisz zalogować się do systemu USOSweb, podając jako nazwę użytkownika (login) i hasło parametry otrzymane podczas logowania do Systemu Internetowej Rekrutacji.

Po zalogowaniu do USOSweb wybierz zakładkę „Dla wszystkich” oraz sekcję „Wnioski”. Na kolejnym ekranie znajdziesz linki (odsyłacze) do plików instrukcji do wypełniania formularzy elektronicznych (pliki PDF w języku polskim) oraz linki (odsyłacze) do formularzy wniosków i oświadczeń, którymi możesz się posłużyć. W przypadku każdego formularza, po zakończeniu jego wypełniania, musisz go zarejestrować (przycisk „zarejestruj”), wydrukować i dostarczyć do dziekanatu wraz z załącznikami, o którym mowa dalej.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga) są przyznawane przez Rektora lub powołaną przez niego na wniosek Parlamentu Samorządu Studentów uczelnianą komisję stypendialną. W związku z tym wszystkie wnioski o ww. świadczenia, a także o miejsca Domach Studenckich należy składać w Dziekanatach właściwych Wydziałów i w Działach Spraw Studenckich Collegium Polonicum i Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile – adresy Wydziałów i pozostałych jednostek dostępne są w serwisie Uczelni.

O przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomogi oraz stypendium rektora (stypendium rektora od II roku studiów pierwszego stopnia i II roku jednolitych studiów magisterskich) ubiegać się może:

 1. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenie na pobyt stały, lub rezydent długoterminowy Unii Europejskiej,
 2. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), np. w celu połączenia z rodziną, połączenia z członkiem rodziny będącym pracownikiem migrującym Unii Europejskiej lub prowadzącym na terytorium Unii działalność gospodarczą na własny rachunek,
 3. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. cudzoziemiec będący posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto uprawnienie do świadczeń pomocy materialnej – z wyłączeniem stypendium socjalnego – posiada cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie jego rodziny mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z oświadczeniem o dochodach i z załącznikami, na podstawie których utworzył oświadczenie, w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Instytutu lub Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej studenta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym student-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w module wniosków systemu USOSweb.

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.).

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

Na kompletne podanie składają się:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 2. oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku,
 3. dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do ww. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia), w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej są zaświadczenia organów podatkowych o dochodach członków rodziny (w tym studenta) uzyskanych w 2018 roku oraz dodatkowe dokumenty poświadczające uzyskanie dochodu w 2019 roku (dochód uzyskany). W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2019 roku wobec stanu z 2018 roku można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, może otrzymać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2020 roku.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i inne parametry stypendialne na rok akademicki 2019/2020 zostaną ustalone przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku i oświadczenia o dochodzie powinny być przedstawione w języku polskim, po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Student ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o jej przyznanie generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Instytutu lub Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Wszystkie dokumenty będące załącznikami do wniosku powinny być przedstawione w języku polskim, po przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Wysokość zapomogi ustala uczelniana komisja stypendialna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów.

UWAGA

Stypendium socjalne i zapomoga:

 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe przepisy stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.