Ubezpieczenie

Każdy cudzoziemiec podejmujący kształcenie na UAM ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowy zawartej z  Narodowym Funduszem Zdrowia na terytorium RP.

Studenci z krajów UE/EFTA

Studenci pochodzący z krajów UE/EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce, pod warunkiem, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne w systemie ubezpieczeń w swoim kraju. Do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce uprawnia ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat opieki zdrowotnej dla obywateli UE/EOG dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.ekuz.nfz.gov.pl.

Studenci spoza UE/EFTA

Proponujemy, aby studenci z krajów spoza UE/EFTA wykupili własne międzynarodowe ubezpieczenie medyczne przed przybyciem do Polski. Jeśli tego nie zrobią, mogą wykupić komercyjne ubezpieczenie lub zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i samodzielnie opłacać składkę w wysokości  około 15 euro miesięcznie. W ramach tego programu ubezpieczeniowego studenci mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i mogą korzystać z przychodni uniwersyteckiej oraz ośrodków zdrowia, które mają podpisaną umowę z NFZ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.

Studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia spoza UE/EFTA

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula lub posiadający Kartę Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

W celu pobrania wniosku proszę wejść na stronę główną serwisu USOSweb: usosweb.amu.edu.pl i przejść do panelu "Ubezpieczenie zdrowotne studentów".