Opłaty za studia

W języku polskim

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł. Opłaty będzie można dokonać bezpośrednio w SIR.
 • Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 wnoszą opłatę semestralną w wysokości 3000 zł.
 • Studenci podejmujący studia w języku polskim nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne wymienione w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 7.
 • Studia niestacjonarne w języku polskim – odpłatność zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
  Nr 309/2022/2023 Rektora UAM z dnia 22 marca 2023 r.

Nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim od cudzoziemców:

 1. którzy są obywatelami:
  - państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  - Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 2. oraz od członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Osoby te zobowiązane są do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji dowodu osobistego lub paszportu;

 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i posiadają dokument, który może to potwierdzić - Kartę Pobytu;
 4. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą okazać się w trakcie rekrutacji dokumentem, który potwierdzi powyższy fakt (Na koncie kandydata musi znaleźć się Karta Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu.);
 5. Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest:
  - dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r. w związku z działaniami wojennymi - powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR. Status jest ważny do 30.06.2024r.
  UWAGA! W przypadku kiedy data nie zostanie ustawowo przedłużona, dokument nie bedzie brany pod uwagę podczas rekrutacji. Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące.
  - zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W celu uzyskania dokumentu, należy zapoznać się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

 6. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 7. posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia (Osoby oczekujące na wydanie Karty Polaka mogą w trakcie rekrutacji okazać się decyzją o jej przyznaniu, mając na uwadze, iż od daty wystawienia decyzji nie może minąć więcej niż trzy miesiące.);
 8. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Należy pamiętać, iż w Systemie Internetowej Rekrutacji trzeba załączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają powinowactwo i obywatelstwo członka rodziny – akty urodzenia/małżeństwa oraz paszporty lub dowody);
 9. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):
 • art. 159 ust. 1 - w związku z połączeniem z rodziną,
 • art. 186 ust. 1 pkt 3 - w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • art. 186 ust. 1 pkt 4 - jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć.
(W Systemie Internetowej Rekrutacji należy załączyć Kartę Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu.)

Uwaga!

Cudzoziemcy muszą zaznaczyć fakt posiadania dokumentu w SIR oraz go załączyć.

Studenci podejmujący studia bez opłat nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 7.

W języku obcym

 • Studenci podejmujący kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku obcym rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 wnoszą opłatę semestralną określoną w  załączniku nr 8.

Studenci podejmujący studia w języku obcym nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne wymienione w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 7.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie kiedy:

 • dokonałeś nadpłaty, czyli wpłaciłeś więcej niż opłata wymagana,
 • kierunek studiów nie został uruchomiony,
 • zrezygnowałeś z rekrutacji przed ostatecznym terminem rejestracji wyznaczonym dla danego kierunku studiów,
 • dokonałeś wpłaty po ostatecznym terminie rejestracji na dany kierunek czyli nie jesteś brany pod uwagę podczas rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na Twój wniosek składany w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Zmiana zasad studiowania

Jeśli w trakcie studiowania nabyłeś dokument, który upoważnia do bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim, wówczas napisz do nas mailowo amuoes@amu.edu.pl prośbę o zmianę trybu odbywania studiów i dołącz skan tego dokumentu.