Opłaty za studia

W języku polskim

Nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim od cudzoziemców:

Uwaga!

Cudzoziemcy muszą zaznaczyć fakt posiadania dokumentu w SIR oraz go załączyć.

Studenci podejmujący studia bez opłat nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne zgodnie z: załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4.

W języku angielskim

Studenci podejmujący studia bez opłat nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne wymienione w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie kiedy:

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na Twój wniosek składany w Systemie Internetowej Rekrutacji.