Opłaty za studia

W języku polskim

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł. Opłaty będzie można dokonać bezpośrednio w SIR.
 • Cudzoziemcy podejmujący kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę semestralną w wysokości 3000 zł.
 • Studia niestacjonarne w języku polskim – odpłatność zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 325/2018/2019 Rektora UAM z dnia 27 maja 2019 r.

Nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim od cudzoziemców:

 • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):
  • art. 159 ust. 1 (w związku z połączeniem z rodziną),
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 (w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej), art. 186 ust. 1 pkt 4 (jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć).

Uwaga!

Cudzoziemcy muszą zaznaczyć fakt posiadania dokumentu w SIR oraz go załączyć.

Studenci podejmujący studia bez opłat nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne zgodnie z: załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4.

W języku angielskim

 • Nie pobiera się opłat za kształcenie na I roku studiów stacjonarnych w języku obcym rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

Studenci podejmujący studia bez opłat nie są zwolnieni z opłat za dodatkowe usługi edukacyjne wymienione w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje wyłącznie kiedy:

 • dokonałeś nadpłaty, czyli wpłaciłeś więcej niż opłata wymagana,
 • kierunek studiów nie został uruchomiony,
 • zrezygnowałeś z rekrutacji przed ostatecznym terminem rejestracji wyznaczonym dla danego kierunku studiów,
 • dokonałeś wpłaty po ostatecznym terminie rejestracji na dany kierunek czyli nie jesteś brany pod uwagę podczas rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na Twój wniosek składany w Systemie Internetowej Rekrutacji.