Stypendyści

Cudzoziemiec może odbywać studia w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Należy zaznaczyć ten fakt podczas rejestracji w systemie IR.
Osoby, które otrzymają takie stypendium są zwolnione z opłat za kształcenie na podstawie decyzji ministra lub dyrektora NAWA.
Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do wnoszenia opłat za studia.

Stypendyści  Programu  im. Konstantego Kalinowskiego, którzy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną wpisani na listę studentów UAM, mogą uzyskać pozytywną decyzję rektora dotyczącą zwolnienia z opłaty za studia obowiązującej cudzoziemców. Decyzja zostanie podjęta na pisemny wniosek stypendysty skierowany do Prorektora ds. studenckich i kształcenia składany po rozpoczęciu każdego roku studiów w Sekcji Spraw Studenckich. Do wniosku powinno być dołączone aktualne potwierdzenie uczestnictwa w programie.