Zasady rekrutacji

  Harmonogram rekrutacji

  Zapoznaj się dokładnie z terminami, które są podane przy wybranym kierunku studiów w Katalogu studiów. Znajdziesz tam wszelkie informacje o szczegółowych zasadach rekrutacji, w tym o elementach i schemacie postępowania kwalifikacyjnego.

  Kandydaci posiadający zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju ich wydania, którzy podejmują studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I.

  Kandydaci posiadający zagraniczne dyplomy, którzy podejmują studia drugiego stopnia, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na wybranym kierunku studiów i zawartymi w Katalogu studiów.

  Obliczanie wyniku kwalifikacji

  Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych/ ich zagranicznych odpowiedników lub ocen na dyplomach.

  • Na kierunkach/specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, kandydatom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

  Wyniki z zagranicznego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przelicza się w sposób wskazany w TABELI. Uzyskane wyniki są przemnażane przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na wybranym kierunku/specjalności studiów.

  W przypadku innych krajów niż wymienione w TABELI, wyniki z wymaganych przedmiotów, przelicza się proporcjonalnie na procenty nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania tego dokumentu - maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100 % polskiej matury, a najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30% polskiej matury. Uzyskane wyniki są przemnażane przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom dla poziomu rozszerzonego zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na wybranym kierunku/specjalności studiów.

  W przypadku, gdy kandydat nie ma oceny z wymaganego przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.

  UWAGA: Dokumenty z wynikami egzaminu CT/CE, EGE, ZNO/NMT muszą być ważne i aktualne.

  Na niektórych kierunkach obowiązują również dodatkowe egzaminy. Informację o tym znajdziesz w zasadach rekrutacji przy wybranym kierunku studiów w Katalogu studiów.

  Wyniki z zagranicznego dyplomu przelicza się indywidualnie na polską skalę ocen stosowaną przy wydawaniu dyplomów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej na zagranicznym dyplomie.