Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności związanej z obsługą i korzystaniem przez Panią/ Pana z portalu internetowego UAM.
  • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania przez Panią/ Pana z portalu internetowego UAM aż do momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody i dezaktywacji konta.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi korzystania i obsługi portalu  internetowego UAM.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mógł korzystać z serwisu WWW w zakresie, w którym wymagane jest podanie danych.