Promocje doktorskie

Informacje nt. promocji doktorskich

 1. Wprowadzenie doktorów, którzy zajmują wyznaczone miejsca w Małej Auli.
 2. Wprowadzenie promotorów, którzy zajmują wyznaczone miejsca.
 3. Wprowadzenie dziekana i rektora (lub prorektora).
 4. Otwarcie uroczystości przez Dziekana.
 5. Poinformowanie zebranych kto będzie składał przysięgę
  (tj. podanie imion inazwisk doktorantów).
 6. Odczytanie przez Dziekana roty ślubowania (po łacinie).
 7. Wszyscy doktoranci wypowiadają słowa przysięgi doktorskiej (po łacinie).
 8. Dziekan wyczytuje (kolejno) nazwisko promotora i doktoranta oraz temat pracy doktorskiej prosząc promotora o wręczenie dyplomu. Wręczeniu dyplomu towarzyszy rektor.
 9. Promotor (lub w zastępstwie dziekan) i doktorant podchodzą do mikrofonu. Promotor (lub w zastępstwie dziekan) czyta po łacinie odpowiedni tekst roty ślubowania (tekst w załączeniu) i wręcza doktorantowi dyplom.
 10. Wystąpienie prorektora ds. studiów doktoranckich.
 11. Dziekan informuje o zakończeniu uroczystości i prosi o wspólne odśpiewanie GAUDEAMUS.
 12. Wyjście Rektora, dziekana, promotorów i doktorantów.

Rota - wersja dla kobiety

(PROMOTOR)

(tekst dla kobiety)

Érgo égo, promótor legítime constitútus, Te dóminam
Ergo ego, decanus pro promotore legitime consituto, Te dominam
(jeśli promuje dziekan w zastępstwie promotora)

..............................................................................
(imię w acc. i nazwisko doktoranta)

oriúndam .....................................................................
(miejsce urodzenia)

ex decréto órdinis mei ......................................................
(dziedziny i dyscypliny po łacinie w gen.)

Doctórem créo, creátam renúntio omníiaque doctóris iúra ac privilégia in Te cónfero, in eiúsque réi fídem hoc diplóma Universitátis sigíllo insignítum Tíbi in mánus trádo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Przeto ja, promotor prawnie ustanowiony, Ciebie
...................................

urodzoną w ....................................

na podstawie uchwały Rady mego Wydziału mianuję

doktorem nauk.........................

w zakresie .................

i nominację tę ogłaszam oraz przyznaję Ci wszelkie prawa i przywileje związane z tytułem doktora. Na potwierdzenie tego wręczam Ci ten oto dyplom opatrzony pieczęcią Uniwersytetu.

Rota - wersja dla mężczyzny

(PROMOTOR)

(tekst dla mężczyzny)

Érgo égo, promótor legítime constitútus, Te dóminum
Ergo ego, decanus pro promotore legitime consituto, Te dominam
(jeśli promuje dziekan w zastępstwie promotora)

..............................................................................
(imię w acc. i nazwisko doktoranta)

oriúndum .....................................................................
(miejsce urodzenia)

ex decréto órdinis mei ......................................................
(dziedziny i dyscypliny po łacinie w gen.)

Doctórem créo, creátum renúntio omníaque doctóris iúra ac privilégia in Te cónfero, in eiúsque réi fídem hoc diplóma Universitátis sigíllo insignítum Tíbi in mánus trádo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Przeto ja, promotor prawnie ustanowiony, Ciebie
...................................

urodzonego w ....................................

na podstawie uchwały Rady mego Wydziału mianuję

doktorem nauk.........................

w zakresie .................

i nominację tę ogłaszam oraz przyznaję Ci wszelkie prawa i przywileje związane z tytułem doktora. Na potwierdzenie tego wręczam Ci ten oto dyplom opatrzony pieczęcią Uniwersytetu.

Ślubowanie po łacinie

(DZIEKAN) (tekst dla kobiet i mężczyzn)

Doctorandae et Doctorandi clarissimi!

Superatis cum laude examinibus, / quae lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, / qui doctoris nomen et honores consequi student, / adistis nos, / ut vos eo honore, /quem appetiistis, / in hoc sollemni consessu ornaremus.

Sed prius fides est danda / vos tales semper futuros, / quales vos esse iubebit dignitas,/ quam obtinebitis, / et nos fore vos speramus.

Spondebitis igitur:

primum // vos Universitatis, in qua summum in vestris disciplinis gradum ascenderitis, / piam perpetuo memoriam habituros / eiusque res ac rationes, / quoad poteritis, / adiuturos:

dein // honorem eum, / quem in vos conlaturi sumus, / integrum incolumemque servaturos / neque unquam pravis moribus aut vitae infamia commaculaturos:

postremo // vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos / non sordidi lucri causa / nec ad vanam captandam gloriam, / sed quo magis veritas propagetur / et lux eius, / qua salus humani generis continetur, / clarius effulgeat.

Haec vos / ex animi vestri sententia / spondebitis ac pollicebimini?

(DOCTORANDI)

Spondemus ac pollicemur.

(DZIEKAN)

Itaque iam nihil impedit, / guominus honores, / quos obtinere cupitis, / vobis impertiamus.

Ślubowanie po polsku

(DZIEKAN) (tekst dla kobiet i mężczyzn)

Szanowne Doktorantki i Doktoranci!

Po chlubnym zdaniu egzaminów, które prawnie ustanowiono w celu zbadania wiedzy tych, którzy pragną osiągnąć stopień doktora i związane z nim zaszczyty, przybyliście do nas, ażeby w czasie tej uroczystej promocji otrzymać z naszych rąk upragniony tytuł doktorski.

Lecz najpierw należy złożyć ślubowanie, że będziecie przyjmować taką postawę, jakiej wymaga od was otrzymana godność i jakiej my od was oczekujemy.

Złożycie więc ślubowanie,

po pierwsze, że Uniwersytet, w którym zdobyliście ten bardzo wysoki stopień w swych dyscyplinach, zachowacie zawsze we wdzięcznej pamięci i w miarę swych możliwości będziecie wspierać jego sprawy i interesy;

po drugie, że godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem;

po trzecie, że badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będziecie uprawiać i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego.

Czy zgodnie ze swym przekonaniem złożycie takie ślubowanie i przyrzeczenie?

(DOKTORANCI)

Ślubujemy i przyrzekamy.

(DZIEKAN)

Wobec tego nic już nie stoi na przeszkodzie, aby nadać wam zaszczyty, które pragniecie otrzymać.

Wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych
w zakresie których UAM posiada prawo nadawania stopni naukowych (w języku polskim i po łacinie)

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (doctor litterarum specialiter historiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii (doctor litterarum specialiter archeologiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (doctor litterarum specialiter philosophiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (doctor litterarum specialiter artis politicae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (doctor litterarum specialiter paedagogicae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (doctor litterarum specialiter psychologiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (doctor litterarum specialiter sociologiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (doctor litterarum specialiter artis linguisticae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (doctor litterarum specialiter litteraturae scientiae),
 • doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (doctor scientiarum biologicarum specialiter biologiae),
 • doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki (doctor scientiarum physicarum specialiter physicae),
 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (doctor scientiarum terrae specialiter geographiae),
 • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki (doctor scientiarum mathematicarum specialiter mathematicae),
 • doktor nauk chemicznych w zakresie chemii (doctor scientiarum chemicarum specialiter chemiae),
 • doktor nauk prawnych w zakresie prawa (doctor litterarum iuridicarum specialiter iuris),
 • doktor nauk prawnych w zakresie nauk o administracji (doctor litterarum iuridicarum specialiter administrationis scientiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (doctor litterarum specialiter ethnologiae),
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji (doctor litterarum specialiter scientiae cognitionis et communicationis),
 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii (doctor scientiarum terrae specialiter geologiae),
 • doktor nauk teologicznych (doctor theologiae).