Data publikacji w serwisie:

Człowiek - Język - Prawo

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Człowiek - Język - Prawo będzie odbywać się w dniach 22 i 23 października 2020 roku.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianemu językowi prawa. Kluczową ideą tegorocznej edycji organizatorzy chcą uczynić antropocentryzm. Przewodnim tematem jest miejsce człowieka w przestrzeni administracyjno-prawnej. W dwudniowym panelu wezmą udział językoznawcy reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie, pracownicy administracji publicznej, urzędnicy oraz prawnicy.

Konferencja zorganizowana jest przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Obrady prowadzone będą w trybie zdalnym.

Link do spotkania 


Program konferencji:

CZWARTEK

9. 30   OTWARCIE KONFERENCJI

powitanie  Gości

wystąpienie  Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza

wystąpienie  Wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, prof. UAM dr. hab. Marka Osiewicza

10.00 ‒ 11.00  ‒  I sesja  panelowa

prowadzenie:  prof. UAM dr hab. Magdalena  Graf

dr hab. Tomasz  Piekot:  Plain language  i  legal design  jako  metody upraszczania  regulacji  (na przykładzie  regulaminów   i warunków  ubezpieczenia)

mgr  Justyna Zandberg-Malec: Prosty  język w  kancelarii  prawnej ‒  okiem  praktyka

prof. UAM  dr hab. Jarosław  Liberek: Język prawa  w  języku urzędowym. Uwagi  wstępne  w związku  z  projektem upraszczania  języka  urzędowego  w Urzędzie  Miasta  Poznania

dyskusja

11.30 – 12.30   II sesja  panelowa

prowadzenie: prof. UMK  dr hab.  Andrzej Moroz

prof. UMK  dr hab. Małgorzata  Gębka-Wolak:   Jednostki tekstu  prawnego  w „Prawie  własności  przemysłowej” (wstępne  rozpoznanie)

prof. UAM  dr hab. Marzena  Kordela:   Ujęcie językowe  wartości  prawnych w  tekście  polskiej konstytucji

prof. UAM  dr hab. Agnieszka  Słoboda:   Dwujęzyczność  średniowiecznych  wielkopolskich  rot sądowych  jako  przejaw oddziaływania  obcego  wzorca w  kształtowaniu  tekstu prawnego

dyskusja

przerwa obiadowa

15.00 ‒ 16.00   ‒  III sesja  panelowa

prowadzenie:  prof. UMK dr hab. Małgorzata  Gębka-Wolak

prof. UMK  dr hab. Andrzej  Moroz:  Gerundialne jednostki  tekstu  prawnego ‒  problem  identyfikacji

prof. UAM dr hab.  Romana Łapa:   Jeszcze   o semantyce  predykatów  modalnych w  tekstach  prawnych ‒  perspektywa  językoznawcza

mgr  Wojciech Stelmach:   O  językowych środkach  perswazji  w  „Postępku  prawa czartowskiego  przeciw  narodowi ludzkiemu”

dyskusja

16.30 – 17.30 IV  sesja panelowa

prowadzenie:  dr hab. Tomasz  Piekot

Julia  Besz, LL.M: Compliance i  whistleblowing  jako nowe  zjawisko  prawno-językowe  w Polsce

prof. UAM  dr hab. Michał  Szczyszek: Prawne  aspekty  interpretacji językoznawczej  ‒  zakres znaczeniowy  leksemu  zboczeniec (analiza legilingwistyczna)

mgr  Alicja Labijak: Wypowiedź  jako czynność  sprawcza  wykroczenia z  art.  141 k.w. ‒  rekonesans badawczy

dyskusja

PIĄTEK

10.00 ‒ 11.00   V sesja  panelowa

prowadzenie:   prof. UAM dr hab. Marzena  Kordela

dr  Bartłomiej Cieśla:   Współczesne  teksty urzędowe  a  reguły prostej  polszczyzny

mgr  Rafał Lorent,  mgr  Aleksandra Bieniek: Legal  design jako  narzędzie  osiągnięcia komunikatywności  tekstu  prawnego

mgr  Mikołaj Labijak: Postulat  zrozumiałości   języka prawnego  i prawniczego  w  praktyce sądowej

dyskusja

11.30 – 12.30   VI  sesja  panelowa

prowadzenie:  dr Bartłomiej  Cieśla

mgr  inż.  Piotr  Mierzwiński:  Język  dokumentów patentowych

prof. UAM  dr hab. Marta  Wrześniewska-Pietrzak: Głusi a  osoby  z niepełnosprawnością  w  świetle wybranych  dokumentów  prawnych

mgr  Anna Falana-Jafra: Znamiona  przestępstw i  wykroczeń  jako zbiory  rozmyte.  Przyczynek do  prototypowej  kategoryzacji pojęć  prawnych

dyskusja

przerwa obiadowa

15.00 – 16.00  ‒  VII sesja  panelowa

prowadzenie: prof. UAM dr hab. Romana  Łapa

prof. UAM  dr hab. Błażej  Osowski: Wykładniki ekwiwalencji  leksykalnej  w  wybranych  XVIII-wiecznych  inwentarzach dóbr  szlacheckich

mgr  Dagmara Świerkowska: Cytaty  i plagiaty.  Teksty  piosenek i  teksty  slamerskie w  świetle  prawa autorskiego.  Perspektywa  porównawcza

prof. UAM  dr hab. Magdalena  Graf: Onomastyka  i  prawo –  miejsca  wspólne

dyskusja

16. 45   ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI