Data wydarzenia: -

VI Międzynarodowa Konferencja: Specjalistyczny język polski

W dniach 6-7 marca 2020 r. odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja: Specjalistyczny język polski – pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa organizowana przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Języków Obcych.

Cykl konferencji zapoczątkowany w 2015 roku koncentruje się na sytuacji języka polskiego w Niemczech, Polsce i Europie. Konferencje odbywają się raz w roku naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt i są skierowane do osób zainteresowanych nauczaniem i badaniami w obszarze języka polskiego jako języka obcego/drugiego lub języka kraju pochodzenia w placówkach edukacyjnych w Niemczech, Polsce i Europie. Tegoroczna, szósta już konferencja odbędzie się w ramach kongresu AKS, organizacji zrzeszającej centra języków obcych, instytuty lingwistyczne i instytuty języków obcych.

Zasadniczym tematem konferencji są pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa stanowiące, zwłaszcza w regionach przygranicznych, nieodłączny element codziennej komunikacji. Dlatego umiejętności te powinny zajmować trwałe miejsce w programach nauczania centrów języków obcych, przede wszystkim z uwagi na „przygotowanie do wymogów językowych związanych z wykonywaniem zawodów akademickich w kraju i za granicą” (AKS 2017).

Mamy zamiar zaprezentować i omówić znaczenie tej problematyki w nauczaniu języków obcych. Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa znacząco przyczyniają się do skutecznej komunikacji. Nie chodzi tu jednak o „przekaz językowy jako cel sam w sobie” (Reimann 2016), lecz o umiejętność odnajdywania się w zróżnicowanych warunkach naszego zglobalizowanego świata, który stawia absolwentom szkół wyższych coraz wyższe wymagania.

W pierwszym dniu naszej konferencji w pięciu wystąpieniach eksperci przedstawią doświadczenia z pracy z własnymi koncepcjami nauczania. Mamy nadzieję, że dyskusje między uczestniczkami i uczestnikami konferencji w tym dniu oraz efekty pracy w mniejszych grupach w kolejnym dniu będą impulsem do skutecznego wdrażania tych koncepcji w „regularnym” nauczaniu języków obcych.

Językami roboczymi konferencji są polski i niemiecki. W pierwszym dniu (piątek) całość będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki. W drugim dniu (sobota) będziemy pracować w dwóch równoległych grupach roboczych nad tematem pośrednictwa językowego i mediacji międzykulturowej bez profesjonalnych tłumaczy, ale z udziałem pośredników językowych.

Więcej informacji i program na stronie:

https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/AKS-2020/PL-Tagung-Strona-glowna.html