Rekomendacje dotyczące wykorzystywania generatywnej SI w ramach pracy na zajęciach

Rekomenduje się następujące poziomy kontroli wykorzystania systemów SI na prowadzonych zajęciach. Decyzję o wyborze odpowiedniego poziomu podejmuje koordynator przedmiotu w oparciu o treści i efekty uczenia się zapisane w obowiązującym sylabusie przedmiotu.

Osoba prowadząca zajęcia powinna poinformować studentów stosownie o możliwości, bądź zakazie, korzystania z systemów generatywnej SI na pierwszych zajęciach, podczas przedstawiania sylabusa i szczegółowego planu zajęć.

Używanie dozwolone tylko po uzyskaniu zgody w indywidualnych lub uzasadnionych przypadkach

Studenci mogą korzystać z systemów sztucznej inteligencji w ramach zajęć tylko po uzyskaniu zgody prowadzącego w indywidualnych przypadkach. W przypadku braku zgody, zadania powinny być wykonywane całkowicie samodzielnie. Wykładowcy powinni jasno określać, kiedy użycie narzędzi generatywnej SI jest dozwolone, podając swoje oczekiwania, oraz instruować, jak należy je cytować i stosować. Użycie takich narzędzi bez zgody prowadzącego, w jakiejkolwiek części pracy przygotowanej w ramach tego przedmiotu, będzie traktowane w taki sam sposób jak plagiat.

Użycie zabronione

W ramach tak określonych zajęć, studenci są zobowiązani do samodzielnego wykonywania zadań bez użycia systemów GSI. Studenci powinni zostać poinformowani o tym zakazie oraz powinny zostać im wyjaśnione powody, dla których nie mogą korzystać z tych systemów, co może pomóc im zrozumieć kontekst i oczekiwania. Użycie narzędzi GSI w jakiejkolwiek części pracy przygotowanej w ramach tego przedmiotu będzie traktowane w taki sam sposób jak plagiat.

Użycie dozwolone tylko z odpowiednim oznaczeniem

Studenci mogą używać systemów generatywnej sztucznej inteligencji w ramach zajęć pod warunkiem właściwego dokumentowania i przypisywania ich użycia, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody prowadzącego. W takich sytuacjach należy je wyraźnie cytować i oznaczyć miejsca ich wykorzystania. Użycie takich narzędzi bez odpowiedniego oznaczenia, w jakiejkolwiek części pracy przygotowanej w ramach tego przedmiotu, będzie traktowane w taki sam sposób jak plagiat.

Użycie całkowicie dozwolone bez potrzeby oznaczania

W ramach tak określonego kursu, studenci mogą swobodnie korzystać z systemów sztucznej inteligencji, bez potrzeby specjalnego oznaczania czy cytowania ich użycia.

Powyższe zasady można stosować do całego kursu, jak i odpowiednio do poszczególnych zadań cząstkowych w ramach prowadzonego kursu.