Data publikacji w serwisie:

List od JM Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej

Szanowni Państwo,

letni semestr roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął się od tragicznych wydarzeń – Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę. Tuż za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, giną i cierpią ludzie. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co tylko możliwe, by pomóc osobom potrzebującym.

Na stronie głównej naszej uczelni uruchomiliśmy specjalną zakładkę, w której regularnie pojawiają się nowe informacje. W intranecie utworzone zostały formularze dla osób, które chcą nieść pomoc i tych, które tej pomocy potrzebują. Uniwersytet uruchomił również numer konta, na który można wpłacać datki na pomoc celową dla uchodźców z Ukrainy. Prowadzone są liczne zbiórki rzeczowe na wydziałach, cała nasza społeczność włączyła się w solidarną akcję pomocy. Za każdy gest, każdy przejaw pomocy serdecznie Państwu dziękuję.

W trakcie poniedziałkowych obrad Senat UAM podjął uchwałę wyrażającą solidarność z walczącym Narodem Ukraińskim, a w dniu dzisiejszym – zgodnie z decyzją MEiN oraz apelem do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę postanowiłam zawiesić oficjalną współpracę z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Deklaracja ta jest wyrazem sprzeciwu wobec działań wojennych wymierzonych w niepodległą Ukrainę, bezprecedensowego aktu agresji zagrażającemu pokojowi w Europie.

Nasz sprzeciw dotyczy działań polityków i rządów, nie jest on wymierzony w osoby narodowości rosyjskiej i białoruskiej. Apeluję do naszej akademickiej wspólnoty o życzliwość i zrozumienie dla przebywających wśród nas przedstawicieli tych narodów. Nasi rosyjscy i białoruscy studenci i współpracownicy znajdują się także w bardzo trudnej sytuacji. Podkreślam zatem, że wszystkie działania UAM mają na celu z jednej strony niesienie pomocy osobom skrzywdzonym przez wojnę, z drugiej: dobitne wyrażenie naszego sprzeciwu wobec agresji zbrojnej i zbrodniczej polityki, która w miejsce dialogu wprowadza bomby i czołgi.

Kończąc ten wyjątkowy list, chciałabym przywołać słowa uchwały Senatu, w której apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy. Wszyscy mamy nadzieję na zakończenie wojny i powrót do współpracy badawczej kształtującej przyszłość świata, w którym żyjemy i za który odpowiadamy.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor

Шановні пані та панове,

літній семестр 2021/22 навчального року розпочався з трагічних подій – Російська Федерація здійснила збройну агресію проти України. Просто за нашим східним кордоном йде війна, гинуть і страждають люди. Нашим обов’язком є ​​зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто цього потребує.

На головній сторінці нашого університету ми запустили спеціальну вкладку, на якій регулярно з’являється нова інформація. В інтранеті створені форми для тих, хто хоче допомогти, і для тих, хто цієї допомоги потребує. Університет також запустив номер рахунку, на який можна робити пожертвування на цільову допомогу біженцям з України. На факультетах проводяться численні збори речей і предметів, і вся наша громада долучилася до акції солідарної допомоги. Я хотіла б подякувати Вам за кожен жест і кожен вираз допомоги.

Під час понеділкових засідань Сенат Університету ім. Адама Міцкевича ухвалив резолюцію, в якій висловив солідарність з українською нацією, а сьогодні – відповідно до рішення Міністерства науки і вищої освіти та звернення до наукових кіл та інтелектуальної еліти у зв’язку з агресією Росії проти України, я вирішила призупинити офіційну співпрацю з науковими та вищими навчальними закладами Російської Федерації та Республіки Білорусь. Ця декларація є виразом опору військовим діям проти незалежної України, безпрецедентному акту агресії, що загрожує миру в Європі.

Наш спротив стосується дій політиків і урядів, він не спрямований проти людей російської та білоруської національностей. Закликаю нашу академічну спільноту з добром і розуміння відноситись до представників цих народів, які є серед нас. Наші російські та білоруські студенти та однодумці також перебувають у дуже важкому становищі. Тому я хотіла б наголосити, що діяльність Університету ім. Адама Міцкевича спрямована, з одного боку, на допомогу постраждалим у війні, а з іншого – на чітке вираження нашого спротиву військовій агресії та кримінальній політиці, яка замість діалогу використовує бомби і танки.

На завершення цього виняткового листа, я  хотіла б нагадати слова резолюції Сенату, в якій ми закликаємо владу Російської Федерації негайно припинити бойові дії та вивести війська з території України. Ми всі сподіваємося покласти край війні і повернутися до дослідницької співпраці, що формує майбутнє світу, в якому ми живемо і за який ми несемо відповідальність.

проф. габ. д-р. Богуміла Канєвська

ректор