Data publikacji w serwisie:

Studenci z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r.

Studenci z Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 r. | Студенти з України, які в’їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року

Громадяни України та громадяни Польщі, які станом на 24 лютого 2022 року були студентами українського вузу, і зацікавлені у продовженні навчання в Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані (УАМ), можуть подати заяву на навчання в рамках переведення з українського університету.

Рішення про переведення приймає заступник декана факультету, відповідальний за роботу зі студентами, який може зобов’язати погасити академічну заборгованість у зв’язку з розбіжністю навчальних програм або перевірити досягнуті результати навчання.

До заяви про зарахування до УАМ (у якій треба зазначити назву напряму навчання, курс, ступінь (бакалаврат/магістратура), назву рідного університету та контактні дані) в рамках переведення, надісланої заступнику декана відповідного факультету, додаються також документи:

  1. документ, що підтверджує поточний статус студента разом із періодичною карткою досягнень із зазначенням предметів, які були зараховані на даний момент у рідному університеті, а також їх переклад на польську мову, зроблений присяжним перекладачем, внесеним до списку перекладачів Міністерством юстиції Республіки Польща,
  2. у разі відсутності документа, зазначеного у пункті 1 - декларація про наявність статусу студента конкретного року навчання, напряму та рівня підготовки в університеті України,
  3. копія паспорта з підтвердженням законного в’їзду на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року.

Детальну інформацію надає відділ у справах студентів:

ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
кімната 25 та 27, партер
тел. +48 61 829 4375
тел. +48 61 829 4059 e-mail: amuoes@amu.edu.pl


Obywatele Ukrainy oraz obywatele Polski będący w dniu 24 lutego 2022 roku studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy, którzy są zainteresowani kontynuacją studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach przeniesienia z ukraińskiej uczelni.

Decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje Prodziekan właściwy do spraw studenckich na Wydziale, który może zarządzić obowiązek uzupełnienia zaległości wynikających z różnic w programach studiów albo przeprowadzić weryfikację osiągniętych efektów uczenia się.

Do wniosku o przyjęcie na studia w UAM w ramach przeniesienia, kierowanego do Prodziekana danego Wydziału, zawierającego nazwę kierunku studiów, rok studiów, poziom studiów, nazwę uczelni macierzystej oraz dane kontaktowe należy załączyć następujące dokumenty:

  1. dokument potwierdzający aktualny status studenta wraz z kartą okresowych osiągnięć, przedstawiającą przedmioty, które zostały dotychczas zaliczone, z uczelni macierzystej wraz z ich tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP,
  2. w przypadku braku dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 -oświadczenie o posiadaniu statusu studenta określonego roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni ukraińskiej,
  3. kopia paszportu wraz z potwierdzeniem wjechania legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Spraw Studenckich:

ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25 oraz 27, parter
tel. +48 61 829 4375
tel. +48 61 829 4059
e-mail: amuoes@amu.edu.pl