Best Student Grant

logotyp Best Student GrantLogo ID-UB

BESTStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów UAM pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych na początkowym etapie studiów.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 032 konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Przedmiotem konkursu jest realizacja indywidualnego studenckiego projektu badawczego.

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
 • 5000 zł dla najlepszych studentów.
 • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury oraz oprogramowania,
 • Honorarium dla grantobiorcy.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu.

Wniosek konkursowy należy wypełnić na  stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl

BESTStudentGRANT - najważniejsze informacje!

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95%lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania, prof. dr hab Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów – do 20.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 1. kwerendy biblioteczne;
 2. udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu;
 3. zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu;
 4. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu;
 5. zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
 6. wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu);
 7. udział zdalny w konferencjach krajowych i zagranicznych (finansowanie opłat konferencyjnych);
 8. honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po jego zamknięciu);
 9. pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu;
 10. zakup gratyfikacji dla osób badanych.

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

 • najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami);
 • formularz zawierający dane studenta (rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina);
 • wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis (do 3 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny);
 • opinię opiekuna naukowego studenta – fakultatywnie; w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej wymagane jest obligatoryjne uzyskanie opinii opiekuna naukowego oraz zgody kierownika jednostki;
 • harmonogram przewidywanych działań;
 • kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów, przygotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie.

Harmonogram konkursu:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 11 października 2021 r.

Termin składania wniosków: 12 listopada 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

Przewodnicząca komisji konkursowej:

prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

Członkowie komisji konkursowej:

prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (SNS)

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak (SNH)

prof. dr hab. Ewa Skwara (SNJL)

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (SNP)

dr Edyta Juskowiak (SNŚ)

mgr Agnieszka Palacz – Kwestor UAM

dr Marek Sobczak – Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia UAM

lic. Iga Skrzypczak – Laureatka I edycji BESTStudentGRANT

Pobierz regulamin

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl,

tel. 61 829-24-21