Best Student Grant

logotyp Best Student Grant

Konkurs skierowany jest do studentów I lub II roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
 • 5000 zł dla najlepszych studentów.
 • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach, zakupy literatury oraz oprogramowania.
 • Honorarium dla grantobiorcy.

Zapoznaj się z regulaminem programu.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zasady programu

Best Student Grant

 • jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.
 • Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.
 • program jest objęty patronatem Prorektor właściwej ds. kształcenia UAM oraz Prorektora właściwego ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów - do 15.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 • wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
 • kwerendy biblioteczne,
 • udział w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
 • honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu).

Wniosek o finansowanie studenckiego projektu badawczego (aplikacja grantowa) powinien zawierać:

 • opis projektu badawczego (nie więcej niż 3 strony A4), ze szczególnym wskazaniem celów badawczych oraz przewidywanych rezultatów (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny, …),
 • harmonogram przewidywanych działań oraz budżet projektu - projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego (do 30 września 2020 r.).

Kapituła Best Student Grant

Przewodnicząca:

 • prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Członkowie:

 • prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
 • prof. dr hab. Magdalena Piorunek
 • prof. UAM dr hab. Ewa Skwara
 • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
 • prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
 • mgr Agnieszka Palacz
 • dr Agnieszka Kamisznikow
 • dr Marek Sobczak

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu pod adresem:

beststudent@amu.edu.pl