Best Student Grant

logotyp Best Student GrantLogo ID-UB

BESTStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych na początkowym etapie studiów.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 10. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Przedmiotem konkursu jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
 • 5000 zł dla najlepszych studentów.
 • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
 • Honorarium dla grantobiorcy.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub oraz w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Aktualne konkursy” (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx).

Wypełnij wniosek konkursowy na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl.

BESTStudentGRANT - najważniejsze informacje!

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania,  prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów – do 15.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 1. kwerendy biblioteczne,
 2. udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 3. zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 4. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 5. zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
 6. wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
 7. udział zdalny w konferencjach krajowych i zagranicznych (finansowanie opłat konferencyjnych)
 8. honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po jego zamknięciu).

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

 • opis projektu badawczego (nie więcej niż 3 strony A4), ze szczególnym wskazaniem celów badawczych oraz przewidywanych rezultatów (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny),
 • harmonogram przewidywanych działań – projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego (do 30 września 2021 r.),
 • kosztorys projektu.

Harmonogram konkursu:

1.  Termin ogłoszenia naboru wniosków: 2 listopada.

2.  Termin składania wniosków: 30 listopada.

3.  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 grudnia.

Przewodnicząca komisji konkursowej:

prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

Członkowie komisji konkursowej:

prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (SNS)

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak (SNH)

prof. dr hab. Ewa Skwara (SNJL)

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (SNP)

dr Edyta Juskowiak (SNŚ)

mgr Agnieszka Palacz – Kwestor UAM

dr Marek Sobczak – p.o. Dyrektora Centrum Wsparcia Kształcenia UAM

lic. Iga Skrzypczak – Laureatka I edycji BESTStudentGRANT

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu pod adresem: beststudent@amu.edu.pl