Best Student Grant

logotyp Best Student GrantLogo ID-UB

BESTStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych na początkowym etapie studiów.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) - 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Przedmiotem konkursu jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Do zdobycia:

 • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
 • Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
 • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury oraz oprogramowania, zakup gratyfikacji dla osób badanych.
 • Honorarium dla grantobiorcy.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej Projektu https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub oraz w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Aktualne konkursy” (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx).

Wypełnij wniosek konkursowy na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl.

BESTStudentGRANT - najważniejsze informacje!

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego oraz drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania, prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów – do 20.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

 1. kwerendy biblioteczne,
 2. udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
 3. zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
 4. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
 5. zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej,
 6. wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
 7. udział zdalny w konferencjach krajowych i zagranicznych (finansowanie opłat konferencyjnych),
 8. honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty dofinansowania) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po jego zamknięciu),
 9. pokrycie kosztów tłumaczenia lub publikacji artykułu,
 10. zakup gratyfikacji dla osób badanych.

Wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego powinien zawierać:

 1. najważniejsze informacje dotyczące celu, czasu realizacji, zakresu i spodziewanych rezultatów projektu umieszczone w oknie „opis projektu” (maks. 1000 znaków ze spacjami),
 2. formularz zawierający dane studenta (rok i kierunek studiów, specjalność, dyscyplina)
 3. wniosek o projekt badawczy zawierający jego szczegółowy opis (do 3 stron czcionką Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy standardowe) zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz opis zadań naukowych i rezultatów projektu (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny),
 4. opinię opiekuna naukowego studenta – fakultatywnie; w wypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury uniwersyteckiej wymagane jest obligatoryjne uzyskanie opinii opiekuna naukowego oraz zgody kierownika jednostki,
 5. harmonogram przewidywanych działań
 6. kosztorys projektu wraz z uzasadnieniem kosztów, przygotowany zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie

Harmonogram konkursu:

 1. Termin ogłoszenia naboru wniosków: 12 kwietnia 2021 r.
 2. Termin składania wniosków: 12 maja 2021 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca komisji konkursowej:

prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

Członkowie komisji konkursowej:

prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (SNS)

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak (SNH)

prof. dr hab. Ewa Skwara (SNJL)

prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska (SNP)

dr Edyta Juskowiak (SNŚ)

mgr Agnieszka Palacz – Kwestor UAM

dr Marek Sobczak – p.o. Dyrektora Centrum Wsparcia Kształcenia UAM

Iga Skrzypczak – Laureatka I edycji BESTStudentGRANT

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu pod adresem: beststudent@amu.edu.pl