Data wydarzenia:

II Konferencja Edukacja w XXI wieku. „Bezpieczeństwo społeczne - wielorakie perspektywy”

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym zapraszają do udziału w II Konferencji Edukacja XXI Wieku „BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE – WIELORAKIE PERSPEKTYWY”, która odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ulicy Ogrodowej 14.

Problematyka konferencji:

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
1. Nauczane i uczenie się w cyfrowej erze. Neurodydaktyka.
2. Media społecznościowe a życie społeczne.
3. Cyberprzestrzeń jako środowisko społeczne.

ZAGROŻENIA I WYZWANIA SPOŁECZNE w XXI WIEKU
1. Wychowanie i kształcenie. Wizja człowieka przyszłości.
2. Bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży.
3. Tolerancja i integracja w szkole wielokulturowej.

EKONOMICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo lokalne.
2. Zagrożenia naturalne w świadomości społecznej.
3. Bezpieczne bankowanie.

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Prawne aspekty: bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza nią.
2. Cywilizacja medialna a RODO.

KSZTAŁCENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
1. Bezpieczeństwo w systemie wartości uniwersalnych.
2. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków.
3. Wykształcenie dla sukcesu? Antycypowanie dróg rozwoju.
4. Life-long learning szansą na zrównoważony rozwój.

CEL KONFERENCJI:
➢ wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie bez-pieczeństwa społecznego w Polsce
➢ podkreślenie roli i znaczenia dyskursu na różnych etapach kształce-nia

ADRESACI KONFERENCJI:
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych środowisk: szkolnictwa, biznesu, pracowników instytucji państwowych i samorządowych a także nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, dla których ważne są kwestie bezpieczeństwa globalnego, jak również lokalnego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
➢ udział w konferencji jest bezpłatny
➢ uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji
➢ Koszty podróży uczestników pokrywają jednostki delegujące.
➢ Za zgłoszone referaty autorzy nie otrzymają honorarium.
➢ Temat wystąpienia powinien być zgłoszony organizatorom najpóźniej do 20 marca 2019r.
➢ Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów i dysku-sji problemowej. Czas wystąpień: referat - do 10 minut, komunikat - do 5 minut, wypowiedź w dyskusji - do 3 minut.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w załączniku.