Data publikacji w serwisie:

Religia a rozum - zgłoszenia na konferencję

Do 10 kwietnia 2019 roku przyjmowana są zgłoszenia na konferencję naukową Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Konferencja odbędzie się 10 i 11 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawicieli różnych obszarów humanistycznych i społecznych zainteresowanych tematyką konferencji. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 10 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com. Organizatorzy przewidują publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy proponują wspólną refleksję nad kwestią wieloaspektowej relacji między religią a rozumem. Już od swoich początków, w kulturze greckiej, więź między tymi dwoma składnikami myślenia ludzkiego przebiegała na osi Mythos-Logos. Wydaje się, że pełne uwolnienie racjonalnej myśli od mitów nigdy się nie zakończyło, ani nawet nie było możliwe, gdyś sama idea racjonalności, jako wartości, jest w pewnym sensie jeszcze jednym, nowoczesnym mitem, jak pisał Leszek Kołakowski w „Obecności mitu”. Racjonalność z języka łacińskiego wywodzi się najczęściej od słowa „ratio” oznaczającą jakąś rację. W tym, klasycznym ujęciu, myśleć racjonalnie, oznacza posiadać jakieś argumenty, uzasadnienia swoich przekonań i koncepcji. Jednak również i religie, a szczególnie w swojej warstwie doktrynalnej, wielokrotnie próbowały i nadal przedstawiają swoje racje na zasadność ich myślenia religijnego. Można zatem postawić pytanie, czy religia w ogóle może obejść się bez składnika racjonalności? Analogiczne pytanie brzmi, czy współczesny rozum potrzebuje religii, a jeśli tak, to jakiej (lub jakich religii)

Proponowane obszary problemowe:

  • Relacje między rozumem a wiarą/duchowością w religiach
  • Prądy racjonalistyczne i myśliciele racjonalizujący w historii religii
  • Racjonalność przekonań, doktryn i dogmatów religijnych- Relacje między nauką a religią
  • Religie naturalne/racjonalne
  • Wiek Rozumu - religia w Oświeceniu
  • Racjonalność a religijność w zachowaniach/osobowości człowieka
  • Rozum w duchowości i nowych nurtach religijnych
  • Granice rozumu w religii - mistycyzm, szaleństwo, zjawiska nadnaturalne
  • Przyszłość rozumu a przyszłość religii - postęp, post humanizm
  • Wartości rozumne/religijne w kulturze, wychowaniu, społeczeństwie

Organizatorzy są również otwarci na inne pomysły oraz propozycje powiązane z tematem konferencji.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych obszarów humanistycznych i społecznych: religioznawcy, kulturoznawcy, psychologowie, socjolodzy, filozofowie, teolodzy, historycy, antropolodzy, pedagodzy i przedstawiciele innych nauk, zainteresowanych tematyką konferencji.

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) należy przesłać do 10 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: konferencja.pkr@gmail.com.

Po zaakceptowaniu abstraktów prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Informacje dotyczące terminu realizacji wpłat oraz numer konta bankowego prześlemy w bezpośredniej wiadomości. Bierny udział jest bezpłatny.

Organizatorzy nie wyrażają zgody na odczyt referatu w imieniu prelegentów bez fizycznej obecności na konferencji.

Przewiduje się publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie „Humaniora”, wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - http://humaniora.amu.edu.pl/ (6 pkt na liście MNiSZW).

Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie recenzyjnym, którego szczegółowy przebieg opisany został pod adresem: http://humaniora.amu.edu.pl/node/14, który będzie trwał od trzech miesięcy do pół roku. W przypadku negatywnego wyniku postępowania recenzyjnego ww. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi (obejmuje ona bowiem oprócz kosztów recenzenckich i redakcyjnych także koszty organizacji konferencji).

Więcej informacji - http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/380091-x-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poznanskiego-konwersatorium-religioznawczego-religia-a-rozum