Data wydarzenia:

VII studencko-doktorancka konferencja naukowa "Słowianie, my lubim...miasta"

Koło Naukowe Slawistów UAM przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Słowianie, my lubim...miasta", która odbędzie się 24 kwietnia 2020 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w Collegium Maius przy ul. Fredry 10).

Do wzięcia udziału w VII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych z krajami słowiańskimi.

Celem konferencji jest przedstawienie zarówno historycznych związków między słowiańskością a miastami, jak i współczesnych miast na słowiańskim obszarze kulturowym. Dziś w miejskich aglomeracjach mieszka najwięcej ludzi w dziejach. Dotyczy to także Słowian. Miasta stały się istotnym elementem ich dziedzictwa. Od początku swojego istnienia były ośrodkami rozwoju myśli intelektualnej, kultury i zmian społeczno-politycznych. Stanowiły centra regionów i państw Słowiańszczyzny. Jak rozwijały się i zmieniały miasta słowiańskie? Jaką funkcję pełniły w słowiańskiej tradycji i kulturach narodowych?

Miasta wywarły niezatarty wpływ na kształt świata, a dziś coraz częściej stają się dominującymi ośrodkami władzy. Z pewną fascynacją możemy obserwować przemianę miejskich ośrodków od średniowiecznych centrów handlu po nowoczesne smart cities. Zmienia się więc także rola i pozycja miast na obszarze Słowiańszczyzny. Pozostają więc one w obszarze zainteresowania różnych badaczy. Mając na uwadze wspomniane aspekty oraz fakt, że badania nad miastami mają interdyscyplinarny charakter chcemy zaproponować następujące pola badawcze:

  • Nauka, sztuka i kultura – obraz miasta w literaturze, filmie itp.; miejskie życie kulturalne; przestrzenie kultury; rola miast w kulturach narodowych Słowian; przemiany w widzeniu miasta w kulturze i nauce; urban studies, interdyscyplinarne badania „miejskości”; czy istnieje „słowiańskie” miasto; jedzenie w miejskiej kulturze; świętowanie w mieście,
  • Tożsamość – kształtowanie się tożsamości miejskiej; tożsamość współczesnych miast; rola miast w kształtowaniu tożsamości narodów słowiańskich; wielokulturowość miasta; miasto a wieś, centrum a prowincja, aglomeracja miejska a region; tradycja mieszczańska; transformacje tożsamości miejskiej; tożsamość lokalna i dziedzictwo jako zasób,
  • Przestrzeń i pamięć – miejsca pamięci w mieście; przestrzenie wyobrażone; układy urbanistyczne i architektura; planowanie miasta; miasto a pamięć zbiorowa; „niewidzialne” miasto (praktyki codzienności); tradycja w przestrzeni miejskiej; artystyczne ingerencje w przestrzeń; manipulacja pamięcią zbiorową
    Społeczeństwo – historyczna rola miast; przemiany społeczne w miastach; ruchy polityczne i społeczne związane z miastami; społeczność miejska dawniej i dziś; mniejszość w przestrzeni miasta; smart cities; „prawo do miasta”; polityki miejskie; promocja miasta; socjologia miasta,
  • Język – gwary miejskie, języki lokalne; współczesny slang miejski; onomastyka a przestrzeń miejska (np. nazwy ulic, pomników); graffiti, reklamy;

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które wygłoszą referaty, otrzymają pakiet konferencyjny. Przewidziane są przerwy z poczęstunkiem oraz obiad dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 1 kwietnia 2020 roku na adres: slowianiemylubimmiasta@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy (bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków ze spacjami).

Do 10 kwietnia 2020 r. otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu do udziału w konferencji.

Organizatorzy: Koło Naukowe Slawistów UAM