Uczelnia Badawcza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2019 roku znalazł się wśród laureatów pierwszego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W całej Polsce tylko 10 uczelni otrzymało takie miano.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, to jedna z najważniejszych inicjatyw, której celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać specjalną subwencję. Każda z uczelni była oceniana przez 15 ekspertów. W ich gronie znaleźli się byli rektorzy, prezydenci, prorektorzy czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetów w Aarhus, Getyndze, Amsterdamie, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu oceniającego byli również wybitni badacze, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

- Odnieśliśmy sukces godny obchodzonego niedawno jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego. Cieszymy się, że właśnie w roku 100-lecia naszej Alma Mater uzyskaliśmy nie tylko status uczelni europejskiej ale także tytuł uczelni badawczej. Dzisiejsza decyzja to potwierdzenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, teraz, jako uczelnia badawcza, dysponująca większymi środkami, będziemy mogli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową. Złożony przez uczelnię wniosek aplikacyjny liczył ponad 200 stron. Zawarto w nim wiele informacji o „kondycji naukowej” uniwersytetu, analizę SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które UAM chce podjąć, jako „uczelnia badawcza”. Cieszymy się, że międzynarodowe grono ekspertów doceniło wartość tego  projektu - mówił podczas gali na Zamku Królewskim rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki.

- Uczelnia badawcza to nie tylko zaszczytny tytuł, lecz przede wszystkim szereg wyzwań i zobowiązań oraz dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, wyraźnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie. Ważną wizytówką UAM będzie także szkoła doktorska, autonomiczna w swoim działaniu, skutecznie zarządzana i przede wszystkim silnie umiędzynarodowiona – komentował prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. Ryszard Naskręcki.

O status uczelni badawczej mogła ubiegać się uczelnia akademicka, w której co najmniej połowa jednostek organizacyjnych uzyskała kategorię naukową A+ albo A, a jej podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach (albo jeśli 2/3 jej jednostek ma wymaganą kategorię, a stopień doktora habilitowanego może być nadawany, w co najmniej 3 dziedzinach). Konkurs wykluczał także uczelnie, w których choć jedna jednostka otrzymała kategorię C lub jeden kierunek studiów został oceniony negatywnie podczas oceny programowej. Te wymagania spełnia zaledwie 20 polskich uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od teraz noszący dumny tytuł uniwersytetu badawczego.