Data publikacji w serwisie:

Cudzoziemcy – konieczność posiadania PESEL lub NIP

W przypadku zatrudnienia obcokrajowca (niezależnie od formy zawartej umowy), który nie złoży certyfikatu rezydencji podatkowej informującego o rozliczaniu podatku poza granicami Polski konieczne jest uzyskanie identyfikatora podatkowego którym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi podczas meldunku na pobyt stały lub czasowy – rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje organ gminy (miasta) właściwego według adresu zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca (https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy).

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi bez meldunku – cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL, ma prawo złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta) właściwego według siedziby pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca (Urząd Miasta Poznania, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, bądź poprzez platformę ePUAP). Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow.

2) numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ww. ustawy (chodzi tu np. o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych).

Aby uzyskać numer NIP należy złożyć formularz NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (którego aktualny wzór dostępny jest m.in. na stronach internetowych MF: http://www.finanse.mf.gov.pl).

UMOWY NIEPOSIADAJĄCE NUMERU PESEL LUB NIP NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ZREALIZOWANE, GDYŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ROCZNEJ INFORMACJI O DOCHODACH ZATRUDNIONEGO PRACOWNIKA

tekst: Katarzyna Linke, Dyrektor Centrum Spraw Pracowniczych

grafika: freepik.com