Data publikacji w serwisie:

Dr Joanna Rak. Słów kilka o przemocy

Dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników. Rzeczywiście jej CV imponuje. Rozmawia z nią Krzysztof Smura.

Bada Pani zjawisko przemocy politycznej. Jaki jej obszar interesuje panią najbardziej?

Koncentruję się na kulturze przemocy politycznej ruchów protestu. Ruchów, które powstały w Europie dotkniętej skutkami kryzysu ekonomicznego, po wprowadzeniu przez rządy programów oszczędnościowych. Badam, co sprawia, że (pomimo wspólnych celów i wartości politycznych) stosują one odmienne narzędzia kontestacji politycznej i realizują różne strategie wykorzystania przemocy politycznej.

To pierwsze takie badania na świecie?

Tak. Pozwalają zrozumieć dlaczego w niektórych państwach ruchy stosują przemoc fizyczną podczas manifestacji publicznych, a w innych poprzestają na użyciu mentalnej przemocy lub groźby, a także, co sprawia, że dochodzi do radykalizacji i de-radykalizacji zachowań przemocowych powstałych na fali społecznej mobilizacji. Wyniki moich 3-letnich analiz zostały opublikowane przez prestiżowe nowojorskie wydawnictwo naukowe w formie monografii. Zapoczątkowują one studia nad źródłami zróżnicowania społecznych zachowań przemocowych.

- W końcu, nie bez przyczyny nagrodę otrzymała pani również za znaczące umiędzynarodowienie badań…

I bardzo się cieszę, że ten aspekt został zauważony. Przykładowo badania o których opowiadam zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowych oraz opublikowane w znaczących czasopismach międzynarodowych posiadających wskaźnik cytowania Impact Factor.

Cały wywiad dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota