Data publikacji w serwisie:

Eksperci UAM planują ponadlokalną strategię

Eksperci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracują założenia modelowe dla strategii ponadlokalnej.

Na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zespół w składzie: prof. Paweł Churski, dr Przemysław Ciesiółka, dr Bartłomiej Kołsut oraz dr hab. Łukasz Mikuła przygotują materiał koncepcyjny dotyczący wybranych zagadnień planowania rozwoju na poziomie ponadlokalnym, a w szczególności modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej właściwego dla strategii ponadlokalnej.

Przygotowane opracowanie pomoże jednostkom samorządu terytorialnego w sposób praktyczny wypełnić wymogi wynikające z nowo wprowadzonych zapisów ustawowych wdrażanych w ramach realizowanej reformy systemu planowania rozwoju w Polsce.

Nowy system zarządzania rozwojem opiera się na zintegrowanych strategiach rozwoju, w tym na strategii rozwoju ponadlokalnego. Strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem wprowadzonym ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Obowiązkowymi elementami tej strategii są m. in.: model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej. Treści te są wyrazem zintegrowanego podejścia łączącego ze sobą sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Kompleksowy dokument ma zapewnić koordynację przestrzenną działań planowanych w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i ładem przestrzennym.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota