Data publikacji w serwisie:

Konfrontując się z teraźniejszością

Na łamach listopadowego Życia Uniwersyteckiego przedstawiamy nowe wydziały i ich nowych dziekanów. Naszą prezentację na stronie zaczynamy od prof. Aldony Żurek, dziekana Wydziału Socjologii. Pani profesor już na wstępie stwierdziła, że bycie pierwszym zobowiązuje, jest zarówno czynnikiem dodającym skrzydeł, jak i aspektem narzucającym wyższe oczekiwania wobec środowiska. Oddajemy głos pani Dziekan.

Fakt, że jeden z najbardziej znanych polskich socjologów stworzył i środowisko socjologiczne i szkołę badawczą w Poznaniu, która poprzez postawy jego uczniów (skądinąd często odmienne od postawy samego Znanieckiego) współkształtowała socjologię polską przez kolejne kilkadziesiąt lat, trudno pominąć. Pewna ambiwalencja przebijająca z uwagi w nawiasie, wskazuje motywy dyskusji, które dotyczyły budowania współczesnej tożsamości ośrodka w okresie, gdy socjologia poznańska wracała na akademię po okresie stalinowskim i kiedy po epizodzie zapomnienia (przebywania na „indeksie”) odrodziła się w Poznaniu (w 1969 roku), jako kierunek studiów.

Ten element historii: „podwójnych narodzin” dla nowo powstającego wydziału jest ważny, choćby dlatego, że pozwala spiąć klamrą ostatnie 100 lat. Współczesna socjologia na UAM w pewnym sensie jest ciągle silnie związana z kulturalistyczną tradycją Znanieckiego z początku XX wieku, o czym świadczy siła badań i analiz eksplorujących socjologię jakościową (w tym np. analizy z zakresu życia codziennego, metodologii socjologii wizualnej etc.). Z kolejnej strony, Wydział kształtuje również orientacja neopozytywistyczna wpisana w metodologię badań sondażowych, analiz rozległych zbiorów danych (Europejskiego Sondażu Społecznego, czy globalnych pomiarów wartości), generalnie zaawansowanych analiz statystycznych. Z trzeciej zaś strony nowy Wydział zorientowany jest na zapotrzebowanie sfery społecznej i publicznej prowadząc, obok socjologii, studia z zakresu pracy socjalnej. Ten ostatni kierunek studiów zgodny jest z trendem otwierania się akademii na otoczenie zewnętrzne, odpowiada na zapotrzebowanie sfery społecznej. I tutaj podobnie jak w przypadku socjologii (co ma pewien związek z tradycja Znanieckiego, szczególnie jego badań w Chicago) znajdujemy się w wąskiej grupie ośrodków organizujących kształcenie pracowników socjalnych i rozwijających refleksję akademicką i badania na ten temat.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota