Data publikacji w serwisie:

Laureaci OPUS 22 i SONATA 17 z UAM

Dwudziestu dziewięciu naukowców z UAM otrzymało granty w konkursach: OPUS 22 i SONATA 17 Narodowego Centrum Nauki.

W skali całego kraju laureaci otrzymali niemal 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach naukowych. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

Laureaci konkursu OPUS 22:

Prof. dr hab. Paweł Piotr Zajas, Wydział Anglistyki, Socjalistyczny transnacjonalizm a wschodnioniemieckie pole wydawnicze (1956-1989);

Dr hab. Grzegorz Tomasz Ziółkowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Performatywna strefa “Kolonii Godności”, niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym;

Dr hab. Dominika Maria Skrzypek, Wydział Neofilologii, Kategorie i przesunięcia kategorialne. Historia imiesłowu czynnego w języku szwedzkim;

Dr Kinga Agnieszka Kowalewska, Wydział Neofilologii, Wizerunek osób starszych w przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina;

Dr hab. Magdalena Barbara Biniaś-Szkopek, Wydział Historii, Polskie królowe XV i XVI wieku jako żony i matki;

Dr hab. Joanna Monika Rak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Obywatelskie niepodporządkowanie w dotkniętej pandemią Unii Europejskiej;

Prof. Elzbieta Maria Goździak, Centrum Badań Migracyjnych, Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach;

Prof. Guillaume Laurent Thierry, Wydział Anglistyki, Jak język operacji ogranicza komunikację afektu: podstawowe spostrzeżenia neuropoznawcze dla wielojęzycznego, napędzanego emocjami, obsesyjnego świata mediów społecznościowych;

Dr Patrick McDevitt Perrigue,  Centrum NanoBioMedyczne, Śledzenie wpływu senescencji komórek na tworzenie nowotworowych komórek macierzystych z w warunkach in vitro z wykorzystaniem systemu reporterowego opartego na nanocząstkach;

Dr hab. Freerk Molleman, Wydział Biologii, Sukces szeroko rozprzestrzenionego motyla: lokalna adaptacja czy plastyczność fenotypowa?

Dr hab. Patryk Konieczny, Wydział Biologii, Funkcje i potencjał terapeutyczny różnych form dystrofiny oraz utrofiny w centralnym i peryferyjnym układzie nerwowym;

Dr hab. Tomasz Grzyb, Wydział Chemii, Nanocząstki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji – synteza oraz zbadanie właściwości;

Dr hab. Kamilla Anna Pawłowska,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskich kontekstach Polski (WOOLRHINOPOLI) i Europy;

Dr Aleksandra Magdalena Tomczyk,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  Geomorfologiczne skutki turystyki i rekreacji: Analiza ilościowa i monitorowania degradacji szlaków turystycznych w obszarach górskich;

Dr Agata Magdalena Buchwał,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Niebieskie przyrosty: Letnie ochłodzenia po erupcjach wulkanicznych zarejestrowane w słojach krzewinek subarktycznych (bRING);

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Na konkurs wpłynęło 1866 wniosków na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości niemal 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.

Laureaci konkursu SONATA 17:

Dr Łukasz Piotr Berger, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Analiza konwersacyjna w komedii rzymskiej. Pragmatyka, prozodia i przedstawienie;

Dr Adriana Kovacheva, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Queerowe przestrzenie za żelazną kurtyną. Przypadek Wilhelma Macha;

Dr Małgorzata Zofia Kowalska, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej;

Dr Krzysztof Mączka, Wydział Socjologii, ANSWER - Lęki środowiskowe i społeczne strategie radzenia sobie z nimi w ciągu ostatnich 50 lat. Porównawcze studium przypadku w Polsce, na Ukrainie i Węgrzech;

Dr inż. Wojciech Jan Szlachcic, Wydział Biologii, Rola podtypów mezenchymy w rozwoju trzustki i w rekonstrukcji ludzkich wysp trzustkowych in vitro;

Dr Savani Anbalagan, Wydział Biologii, Rola intronowego mikroRNA indukowanego oligonukleotydem antysensownym w morfogenezie aksonów u danio pręgowanego;

Dr Wiktoria Szydło, Centrum Zaawansowanych Technologii, Mutualizm czy pasożytnictwo? Koszty ponoszone przez wektory wirusów roślinnych;

Dr Magdalena Zofia Herdegen-Radwan, Wydział Biologii,  Związki między zmiennością immunogenetyczną, mikrobiomem i osobowościami;

Dr Thomas Vasileiadis, Wydział Fizyki,  Badanie gigahercowych fononów akustycznych w metamateriałach akusto-plazmonicznych w dziedzinie czasu i pędu;

Dr Krzysztof Kuciński, Wydział Chemii, Synteza Związków Krzemoorganicznych - od Klasycznej Katalizy po Elektrokatalizę;

Dr hab. Michał Cegłowski, Wydział Chemii,  Hybrydowe materiały polioksazolinowe z odciskiem molekularnym jako zmiatające sondy molekularne stosowane w szybkiej analizie z wykorzystaniem spektrometrii mas z jonizacją w warunkach otoczenia;

Dr hab. inż. Emerson Coy, Centrum NanoBioMedyczne,, Fleksoelektryczność w fotokatalizie: fotofleksokataliza - FlexPho2 ;

Dr Paweł Bogawski, Wydział Biologii, Określenie rzeczywistej ekspozycji na alergenne ziarna pyłku i zarodniki grzybów w gradiencie miasto-obszary wiejskie;

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W przypadku konkursu SONATA 17 wskaźnik sukcesu wyniósł 20,98%.