Data publikacji w serwisie:

Oni otrzymali stypendia PPNT Fundacji UAM. Lista

Znamy nazwiska stypendystów PPNT Fundacji UAM w roku akademickim 2018/2019. Dziś odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów na której nie zabrakło i Życia Uniwersyteckiego.

Stypendyści PPNT Fundacji UAM w roku akademickim 2018/2019

Mgr Paulina Łęska – Wydział Anglistyki UAM

Moja praca naukowa w ramach językoznawstwa porównawczego opiera się na analizie składniowej zdań w j. polskim jak i innych j. słowiańskich oraz j. angielskim. Moje badania przeprowadzane są w kontekście teorii gramatyki generatywnej, a dokładniej programu minimalistycznego. W szczególności, celem mojej rozprawy jest ustalenie struktury frazy czasownikowej z dwoma dopełnieniami w kontekście kwantyfikacji, co łączy ze sobą reguły zarówno gramatyczne jak i semantyczne. W swojej pracy testuję te reguły przy użyciu danych zebranych w ankietach a także podczas badań online. Polegają one na mierzeniu czasów reakcji uczestników eksperymentu dla zdań o danej strukturze i dwojakiej interpretacji, co daje wgląd w rzeczywisty proces przetwarzania języka przez rodzimych użytkowników. Podczas przygotowywania takich badań opracowana zostaje odpowiednia metodologia, co przyczynia się do ogólnego rozwoju badań w dziedzinie. Natomiast weryfikacja reguł dot. danej struktury w różnych językach metodami eksperymentalnymi pozwala na udoskonalenie ogólnego modelu gramatycznego, a co za tym idzie, prowadzi do lepszego zrozumienia czym jest i jak działa język.

Mgr Milena Roszkowska – Wydział Biologii UAM

W swojej pracy naukowej zajmuję się badaniami niesporczaków – bezkręgowców, które wykazują dużą odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak brak wody, niską i wysoką temperaturę czy duże dawki promieniowania, a zawdzięczają to zdolności do wchodzenia w stan kryptobiozy. Co więcej, uważa się, że czas spędzony w kryptobiozie może być całkowicie ignorowany przez niesporczaki, co oznacza, że proces starzenia się jest wtedy wstrzymany lub znacząco spowolniony. Obecnie staram się zweryfikować tę hipotezę w ramach moich badań w projekcie doktorskim, skupiając się na badaniach metabolizmu tych zwierząt. Wyniki te mogą być istotne dla badań z zakresu fizjologii, gerontologii, a także szeroko rozumianych badań astrobiologicznych z lotami międzyplanetarnymi włącznie. Mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów starzenia się, które obecnie traktowane jest jako największe społeczne i ekonomiczne wyzwanie XXI w. Poza realizacją projektu doktorskiego, skupiam się również na taksonomii, ekologii i zoogeografii niesporczaków.

Mgr Marcin Dziuba - Wydział Biologii UAM

Obserwowane zjawisko ocieplenia klimatu budzi w nas niepokój i niepewność co do losu naszego środowiska w nadchodzących latach. Zmiany klimatyczne stanowią również jedno z najbardziej istotnych zagadnień poruszanych przez współczesną naukę. W prowadzonych przeze mnie badaniach staram się ocenić wpływ długotrwałego wzrostu temperatury na plankton wód słodkich. Najważniejszymi stawianymi przeze mnie pytaniami są: czy organizmy planktonowe mogą zaadaptować się do ocieplenia klimatu, oraz czy naturalni filtratorzy naszych wód – rozwielitki – ulegną presji sinic, niekorzystnych dla stanu ekologicznego jezior? Wyniki moich badań pozwolą na oszacowanie siły wpływu zmian klimatu na jeziora oraz ewentualnych szkodliwych konsekwencji z tym

związanych. To z kolei pozwoli na stworzenie prognoz wpływu zmian klimatu na zbiorniki słodkowodne i podjęcie zabiegów ograniczających ich negatywne skutki.

Mgr Piotr Lewandowski – Wydział Chemii UAM

Rośliny posiadają własny system odpornościowy, który można stymulować stosując związki chemiczne zwane induktorami odporności roślin (elicitory). Działają one analogicznie do szczepionek dla ludzi, zapobiegając infekcjom jeszcze przed ich wystąpieniem. Większość z induktorów to kwasy karboksylowe oparte na pierścieniu aromatycznym, których działanie polega na wiązaniu się z białkiem roślinnym, przez co istotna jest struktura chemiczna zastosowanego induktora aby jak najlepiej pasował do białka.

Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu struktury chemicznej (m.in. obecności podstawników przy pierścieniu aromatycznym oraz modyfikacji grupy karboksylowej) na skuteczność elicytorów. Określenie tych zależności umożliwi świadome projektowanie nowych induktorów odporności roślin w przyszłości pod kątem ich maksymalnej skuteczności biologicznej.

W świetle współczesnego rolnictwa nastawionego na zwiększanie wydajności plonów wraz z możliwie najniższym użyciem środków ochrony roślin indukcja odporności wydaje się obiecującą ekologicznie alternatywą i może zrewolucjonizować metody walki z patogenami roślinnymi.

Mgr Magdalena Grzelak – Wydział Chemii UAM

Stypendystka realizuje swoją pracę doktorską pod opieką prof. zw. dr hab. Bogdana Marcińca. Jest autorką 4 publikacji w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 3 zgłoszeń patentowych. Swoje dotychczasowe wyniki badań przestawiła na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i 7 międzynarodowych, otrzymując kilkukrotnie nagrody za najlepszy poster i wystąpienie ustne. Doktorantka była wykonawcą w 4 grantach finansowanych przez NCN oraz NCBiR. Obecnie kieruje własnym grantem NCN Preludium. Przedmiotem badań mgr Grzelak są poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS), których klatkowy rdzeń złożony jest z atomów krzemu i tlenu. POSS stanowią bardzo zróżnicowaną i liczną rodzinę pokrewnych struktur, zawierających rozmaite grupy funkcyjne umożliwiające dalszą rozbudowę. Istotnym elementem pracy doktorantki jest optymalizacja metod syntezy i modyfikacji POSS, m. in. o odkształconej budowie klatki, które w swojej strukturze zawierają np. atom(y) germanu. Pogłębienie wiedzy w tym zakresie może umożliwić w przyszłości wykorzystanie badanych związków jako prekursory nowoczesnych materiałów hybrydowych.

Mgr Jagoda Budzik – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

„Erec szam – kraj tam”. Strategie konstruowania obrazów Polski w tekstach izraelskich autorów trzeciego pokolenia po Zagładzie

Poprzez mój projekt planuję przyjrzeć się sposobom, na jakie zbiorowa izraelska pamięć o Zagładzie kształtuje postrzeganie Polski przez tamtejszych twórców i twórczynie zaliczanych do najmłodszego, „trzeciego pokolenia”, a zatem pokolenia wnuczek i wnuków ocalałych z Zagłady oraz ich rówieśniczek i rówieśników. Analizując teksty literackie, dzieła sztuk wizualnych, działania performatywne i teksty kultury popularnej, staram się odpowiedzieć na pytanie o wpływ, jaki silnie obecna w izraelskiej

codzienności narracja o Szoa może – różnymi drogami – wywierać na sposoby wykorzystywania przez autorów i autorki motywu Polski.

Projekt zaowocował jak dotąd szeregiem działań mających przybliżyć polskiemu odbiorcy izraelską perspektywę na sprawy pamięci o Zagładzie, stosunków miedzy Polską a Izraelem, na kwestię postrzegania i definiowania własnej tożsamości w odniesieniu do wciąż żywej pamięci wydarzeń Szoa.  Jednym z efektów tych działań jest wydana w 2017 roku antologia izraelskich dramatów w przekładzie z hebrajskiego na polski i krytycznym opracowaniu, zatytułowana „Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu po Zagładzie” (Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2017), która ma za zadanie przybliżyć polskiemu odbiorcy zarówno najnowszą izraelską dramaturgię, jak i spojrzenie jej twórców na wyżej wspomniane, aktualne również w Polsce kwestie.

Mgr Mateusz Zelent – Wydział Fizyki UAM

Jestem teoretykiem specjalizującym się w wykonywaniu symulacji komputerowych pozwalających na przewidywanie i interpretowanie zjawisk fizycznych zachodzących w rzeczywistych materiałach magnetycznych. Moje badania umotywowane są poszukiwaniem nowych technik przetwarzania i przechowywania informacji. Zajmuję badaniem skyrmionów magnetycznych, które swoją trwałością, gęstością zapisu oraz podatnością na przetwarzanie będą mogły zastąpić obecną technologię stosowaną w dyskach twardych. Skyrmion jest możliwie najmniejszym i jednocześnie stabilnym zakłóceniem jednorodnego namagnesowania i właśnie dzięki tym właściwościom wierzę, że technologia oparta na tych strukturach odniesie sukces w niedalekiej przyszłości. Duże nadzieje na możliwości aplikacyjne wiążę również z falami spinowymi, dzięki którym będzie możliwe przetwarzanie informacji ze znacznie wyższą efektywnością obliczeniową przy niższym zużyciu prądu eklektycznego.

Mgr Cezary Bahyrycz – Wydział Historyczny UAM

Macedonia Centralna to region leżący w obrębie granic państwowych Grecji, który w późnej epoce brązu (ok. 1650-1050 p.n.e.) funkcjonuje pomiędzy dwoma prężnie rozwijającymi i znacznie różniącymi się centrami kulturowymi - Egeą a Bałkanami. Wzajemne interakcje zachodzące pomiędzy członkami tych społeczności widoczne są w danych pozyskiwanych z najbardziej licznej kategorii źródeł archeologicznych – naczyń ceramicznych. Istotną role w przekazywaniu zdobyczy kulturowych, idei, technologii i inspiracji pełniły doliny dwóch rzek, Wardaru i Strumy, które do dnia dzisiejszego stanowią ważne szlaki komunikacyjne pomiędzy współczesną Grecją, Bułgarią i Republiką Macedonii.

Projekt dysertacji, wsparty finansowaniem Narodowego Centrum Nauki (nr 2016/21/N/HS3/00900), zakłada przeprowadzenie analiz porównawczych wyselekcjonowanych kategorii naczyń ceramicznych. Zbadanie różnic w technologii ich wykonania, sposobie dekoracji a także dystrybucji przestrzennej i chronologicznej w obrębie wspomnianych dolin rzecznych będzie cennym wkładem do obecnego stanu wiedzy w ramach studiów nad pradziejami Bałkanów południowo-wschodnich.

Mgr Alexandra Staniewska – Wydział Historyczny UAM

Prowadzone przeze mnie badania dotyczą tak zwanego procesu odzyskiwania pamięci historycznej w Hiszpanii. W centrum stawiam ekshumacje ofiar wojny domowej (1936-1939), które trwają od początku XXI wieku i wiążą się z przypomnieniem historii i ludzi, których dyktatura Franco przymusowo wymazała. Staram się przedstawić zmienne znaczenia jakie ekshumowane kości zyskują w zależności

od lokalizacji i społecznego kontekstu – są one nie tylko szczątkami ofiar, zaginionymi bliskimi, ale również materiałem naukowym i dowodem z przeszłości.

Ekshumacje kwestionują dotychczasową narrację historyczną Hiszpanii, a odkopywane z ofiarami ideologie przyczyniają się do odradzania wartości z przeszłości, reprezentowanych przez czerwono-żółto-fioletową flagę Drugiej Republiki Hiszpańskiej – symbol ofiar Franco. Liczę, że materiały zebrane podczas badań pozwolą rzucić inne światło na politykę historyczną oraz społeczne konsekwencje konfliktów zbrojnych.

Mgr Kamil Jawgiel – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Modelowanie spływu powierzchniowego i stref jego akumulacji w aspekcie powodzi błyskawicznych (FF) i podtopień na przykładzie aglomeracji poznańskiej w latach 2006-2017

Według powszechnej opinii na terenie Polski powodzie występują stosunkowo rzadko, nieliczni jednak wiedzą, że tego typu zjawiska o charakterze lokalnym dotykają wiele miast
w Polsce co roku. Doskonałym przykładem są powodzie błyskawiczne będące rezultatem krótkich, bardzo intensywnych opadów deszczu.

Celem pracy jest analiza warunków formowania się spływu powierzchniowego i stref jego akumulacji (powodzi) w zlewniach zurbanizowanych o zróżnicowanej strukturze i stopniu antropogenicznych przekształceń. Kluczowym etapem pracy jest analiza przestrzenna
i opracowanie modelu umożliwiającego określenie warunków występowania opadów nawalnych
w Poznaniu i prawidłowości formowania się gwałtownych powodzi miejskich wraz z ich prognozowaniem.

Praca ma charakter wysoce aplikacyjny, odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności i proponuje potencjalne rozwiązania problemu w Poznaniu. Przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania i przedsiębiorstwem wodociągowym Aquanet możliwe jest opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania wodami opadowymi w mieście.

Mgr Rafał Szymanowski – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Przedmiotem moich badań są związki między światem polityki a gospodarki. Interesują mnie m.in. ekonomia polityczna kryzysów gospodarczych, odpowiedzialność polityczna banków centralnych, reżimy gospodarcze oraz rola narodowych idei i kultur ekonomicznych w kształtowaniu polityki gospodarczej. Badam w jaki sposób odmienna historia gospodarcza i kultury ekonomiczne w poszczególnych krajach wpływają na prowadzoną politykę. W swojej rozprawie doktorskiej analizuję działania Stanów Zjednoczonych i Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego i kryzysu strefy euro po 2007 roku. Wyniki moich badań mogą pomóc w lepszym zrozumieniu kultur ekonomicznych i polityk gospodarczych USA, RFN i Polski, a także w opracowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Interesuje mnie także popularyzacja wiedzy i przekraczanie granic między nauką a gospodarką. Jako doktorant uczestniczyłem w licznych projektach poświęconych ekosystemom innowacji, transferowi wiedzy i technologii, finansowaniu B+R i modelowi studiów doktoranckich w Polsce.

Mgr Dawid Rogacz – Wydział Nauk Społecznych UAM

Zajmuję się naukowo filozofią chińską oraz filozofią historii, a mój doktorat poświęcony jest przecięciu obu problematyk, czyli chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XIX wieku. Oprócz przygotowania pierwszej anglojęzycznej monografii poświęconej temu zagadnieniu, pracuję obecnie nad wielojęzykowym słownikiem pojęć z zakresu teorii historii oraz antologią tekstów poświęconych narracji historycznej. Prace te wykonuję w ramach grantu Preludium oraz grantu ERC. Bazując wyłącznie na oryginalnych źródłach starochińskich, dokonuję rekonstrukcji historiozofii ponad 30 (w większości nieznanych) filozofów chińskich, analizując zaproponowane przez nich koncepcje początków cywilizacji, postępu czy cykli historycznych. Jednym z głównych efektów badań, poczynionych także w Chinach, jest odkrycie istnienia materializmu historycznego w średniowiecznej filozofii chińskiej, co znacząco zmieni społeczny odbiór specyfiki chińskiego komunizmu, stanowiącego z tej perspektywy kontynuację dawnej tradycji filozoficznej. Moje dodatkowe zainteresowania badawcze obejmują filozofię religii oraz filozofię buddyjską.

Mgr Nikodem Karolak – Wydział Neofilologii UAM

Temat dysertacji: W fikcji ukryta jest prawda. Zabieg transtekstualności w twórczości Terayamy Shūjiego - kontekst japoński i europejski.

Wielostopniowe badania nad twórczością teatralno-filmową Terayamy Shūjiego i jego kontaktów z teatrem europejskim z ujęciem relacji Polska-Japonia w sztuce. Terayama Shūji (1935-1983) był jedną z najbardziej oryginalnych ozdób XX-wiecznego awangardowego teatru japońskiego i mimo przedwczesnej śmierci w dalszym ciągu pozostaje niedoścignionym wzorem dla rzeszy wielbicieli, aspirantów i kontynuatorów tradycji jego zespołu Tenjō Sajiki. W swojej dysertacji badam transgresje poszczególnych motywów europejskich inkorporowanych do sztuki Terayamy, opierając się na teorii transtekstualności zaproponowanej przez Gerarda Genette’a oraz koncepcji teatru eurazjatyckiego Nicola Savarese. Pracę uzupełniają wywiady przeprowadzone z osobami z Polski i Japonii, które zetknęły się bezpośrednio z osobą Teryamay. Nowatorskim atutem pracy jest przedstawienie Terayamy jako polimaty oraz nieznanych dotychczas powiązań (między innymi z twórczością Tadeusza Kantora), a także zebrane relacje świadków śladów jego bytności w kanonie mistrzów awangardy.

Mgr Hanna Wiczanowska – Wydział Prawa i Administracji UAM

W swoich badaniach skupiam się na efektywności ochrony praw człowieka na gruncie systemu Rady Europy. Moja  rozprawa doktorska poświęcona jest tematyce klauzuli zakazu nadużycia praw, stanowiącej przesłankę dla wyłączenia zachowania skarżącego spod ochrony prawnej przewidzianej dla konkretnego prawa (w szczególności wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń). W praktyce przypadki te najczęściej dotyczą negacjonizmu Holokaustu, mowy nienawiści oraz działalności partii politycznych odwołujących się do założeń totalitarnych.  Należy jednak podkreślić, że praktyczne stosowanie tego przepisu, napotyka szereg trudności, które rzutują na brak spójności orzecznictwa w tym zakresie.  Wyniki wspomnianych badań przysłużą się do wzmocnienia efektywności ochrony praw człowieka w ramach systemu strasburskiego oraz skorelowania mechanizmów ich ochrony z poszanowaniem zasady praworządności. W szczególności pozwolą one na określenie granic ingerencji władz państwowych w konkretne prawo lub wolność.

Mgr Natalia Kłysz-Sokalska – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Działania muzyczno-ruchowe w procesie stymulowania kompetencji emocjonalnych uczniów wyrażonych w języku.

Rozprawa doktorska łączy w sobie trzy dziedziny: muzykę, psycholingwistykę oraz emocje. Głównym celem rozprawy jest określenie roli działań muzyczno-ruchowych w procesie rozwijania kompetencji emocjonalnych wyrażonych w języku uczniów klas drugich szkoły podstawowej. W ujęciu szczegółowym, praca ma na celu ustalenie, czy w wyniku zaplanowanej i systematycznie realizowanej aktywności edukacyjnej wzmacniane są kompetencje emocjonalne wyrażone w języku uczniów w zakresie wrażliwości emocjonalnej, ekspresji emocjonalnej oraz definicyjnego wyjaśniania nazw emocji.

Do zweryfikowania moich założeń posłużyłam się metodą eksperymentu, gdzie czynnikiem eksperymentalnym były zaplanowane i systematycznie realizowane aktywności edukacyjne bazujące na edukacji muzycznej. Czynnik eksperymentalny został wprowadzony w dwóch równoległych klasach drugich, natomiast, dwie pozostałe klasy drugie były grupami kontrolnymi. Dodatkowo, prowadziłam systematyczną obserwację mającą na celu określić zmiany, jakie nastąpiły w kontekście werbalnego wyrażania emocji przez uczniów podczas realizacji działań edukacyjnych. Głównym narzędziem badawczym był zbudowany z siedmiu zadań test kompetencji emocjonalnych wyrażonych w języku uczniów opracowany na potrzeby eksperymentu.

Podstawową formą eksperymentalnych działań edukacyjnych był śpiew, który bazował na autorskich piosenkach o badanych emocjach: smutek, strach, miłość, duma, ciekawość, złość, radość. Pozostałe działania edukacyjne realizowane na zajęciach to: aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki, gra na instrumentach. W celu wzmocnienia aspektu poznawczego i holistycznego podejścia do tematu wykorzystano również inne formy pracy, tj. rozmowy na temat emocji, praca z tekstem literackim – wierszem i opowiadaniem oraz działania z obszaru plastyki, techniki i innych dziedzin pozamuzycznych.

Praca wydaje się być istotna nie tylko z punktu widzenia nauki, ale również praktyki pedagogicznej. Z jednej strony, proponuje konkretne rozwiązania dydaktyczne możliwe do wdrożenia w każdej szkole, z drugiej – dotyka istotnej współcześnie tematyki kompetencji emocjonalnych, które są podstawą prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Umiejętność prawidłowego werbalizowania emocji wzmacnia poczucie zrozumienia i akceptacji w ujęciu intra- i interpersonalnym.

autor: Anna Ciamciak