Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Rektora UAM w sprawie Uniwersytetu Badawczego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Ostatnie lata kończymy z bardzo wysokim wynikiem finansowym, dlatego mogliśmy realizować szereg inwestycji. W ostatnich trzech latach bez problemów znalazły się środki na sfinalizowanie wieloletniego planu inwestycyjnego 2004-2019, by do dotacji z budżetu Państwa dołożyć blisko 40 mln złotych wkładu własnego.

Z tych własnych środków inwestycyjnych dofinansujemy też rewitalizację Collegium Heliodori, budowę akademika na Morasku, przebudowę parkingu na kampusie Ogrody i szereg innych drobniejszych inwestycji i remontów, których ogólny koszt każdego roku przekracza kwotę 10 mln złotych.

Na nadchodzące lata spoglądam również z optymizmem. 28 października 2019 roku na Zamku Królewskim ogłoszono wyniki konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – znaleźliśmy się wśród 10. wyróżnionych uczelni polskich. A zgodnie z warunkami konkursu ten sukces to nie tylko prestiż. Oznacza on też zwiększenie subwencji dla UAM w każdym z następnych siedmiu lat o niebagatelną kwotę 10% subwencji z 2019 r. Ta subwencja jest znana, więc można wyliczyć, że począwszy od bieżącego roku nasza subwencja będzie zwiększona o kwotę bliską 50 mln złotych. W pierwszych dniach stycznia br. w Ministerstwie odbyło się spotkanie rektorów 10. uczelni beneficjentów programu „ID-UB”, na którym z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów omawiano zasady finansowania tego programu. Wtedy to poinformowano nas o rządowym projekcie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020” (potocznie zwanej „ustawą okołobudżetową”, jak co roku przyjmowanej przez Sejm).

Całe oświadczenie dostępne na stronie Uniwersyteckie.pl

Tekst: JM Rektor Andrzej Lesicki.