Data publikacji w serwisie:

Pięcioro młodych badaczy ze stypendium Miasta Poznania

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka przyznała 12 stypendiów dla młodych badaczy i badaczek, którzy nie ukończyli 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym.

Na konkurs wpłynęło 85 wniosków, w tym 70 o stypendium i 15 o Nagrodę Naukową. Decyzją Kapituły przyznano 12 stypendiów dla młodych badaczy oraz jedną Nagrodę Naukową.

- Kapituła miała nie lada orzech do zgryzienia, starając się porównać nadzwyczajne, międzynarodowe osiągnięcia kandydatów. Znalazły one wyraz m.in. w wysokiej punktacji artykułów naukowych, w liczbie patentów oraz w żywym zainteresowaniu środowiska naukowego rezultatami badań, co  przełożyło się także na liczby cytowań. Wybraliśmy, naszym zdaniem, najlepszych kandydatów, ale wszyscy aplikujący prowadzą badania  naukowe na niezwykle wysokim poziomie. Tego poziomu wszystkim gratulujemy - powiedział dla poznan.pl prof. dr hab. Witold Jurek, przewodniczący Kapituły.

Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stypendium dla młodych badaczy otrzymało 5 osób:

1. Włodzimierz Czepa (Wydział Chemii), za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych opartych na grafenie oraz wykorzystanie otrzymanych materiałów hybrydowych jako absorbenty, sensory oraz materiały do przetwarzania i przechowywania energii.

2. Katarzyna Pydzińska-Białek (Wydział Fizyki), za wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie badań nad transferem ładunków w układach fotowoltaicznych, głównie w perowskitowych ogniwach słonecznych.

3. Łukasz Krzysztof Szoszkiewicz (Wydział Prawa i Administracji), za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych, jakim jest wpływ nowych technologii na międzynarodową ochronę praw człowieka.

4. Łukasz Wolski (Wydział Chemii), za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie wytwarzania reaktywnych form tlenu na nowych katalizatorach metalicznych, które są efektywne w przyjaznych środowisku procesach utleniania związków organicznych, stosowanych do produkcji wysokowartościowych chemikaliów, bądź do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód
i ścieków.

5. Mateusz Zelent (Wydział Fizyki), za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie magnoniki, a w szczególności za teoretyczne badania właściwości statycznych i dynamicznych nanostruktur magnetycznych.

fot. Wikipedia