Data publikacji w serwisie:

Prof. Ryszard Naskręcki w zespole doradczym przy MNiSW

Prof. Ryszard Naskręcki stanął na czele Zespołu Doradczego do Spraw Szkół Doktorskich przy MNiSW. Zespół będzie realizować zadania o charakterze doradczym w zakresie europejskich i światowych praktyk i trendów kształcenia doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich.

Zespół powołał 1 października Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, w jego  skład weszło siedem osób. Powołanie Zespołu wiąże się z wprowadzonym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., systemem kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich.

Zespół będzie realizować zadania o charakterze doradczym w zakresie europejskich i światowych praktyk i trendów kształcenia doktorantów i funkcjonowania szkół doktorskich, przedstawiać rekomendacje dotyczące rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia doktorantów i usprawniających pod względem instytucjonalnym funkcjonowanie szkół doktorskich. Będzie także wspierać ministra w zakresie przygotowania, podejmowania i realizacji inicjatyw mających na celu podnoszenie lub utrzymywanie na wysokim poziomie jakości i atrakcyjności kształcenia doktorantów w Polsce.

Prof. Ryszard Naskręcki, który stanął na czele nowego gremium  jest fizykiem. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję prorektora ds. nauki a także kierował Szkołą Doktorską. Obecnie jest  dyrektorem lubelskiego Centrum ECOTECH-COMPLEX – jednostki UMCS ukierunkowanej na prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług badawczych na rzecz przemysłu przez interdyscyplinarne, wysokokwalifikowane zespoły naukowe w takich obszarach, jak: zdrowie, ekologia, żywność i rolnictwo.

W skład Zespołu weszli także :

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - w funkcji przewodniczącego,

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr hab. Michał Arabski, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

prof. dr hab. Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Politechniki Łódzkiej,

prof. dr hab. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego,

mgr Klara Życka, doktorantka Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. partnerów biznesowych.