Data publikacji w serwisie:

Przed nami kolejne wyzwania

Szanowni Państwo. Miniony rok akademicki 2018/2019 to czas niezwykły, pełen niecodziennych wydarzeń i wyzwań. Można go nazwać Rokiem Wielkich Jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W roku tym przypadała również setna rocznica powołania Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu. Cztery wywodzące się z niej uczelnie rozpoczęły obchody setnych urodzin Uniwersytetu Poznańskiego połączoną inauguracją roku akademickiego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego zgodnie przygotowały i zrealizowały - pod hasłem „Wspólna pasja od wieku!” – niezwykle bogaty program jubileuszowych obchodów, których kulminacja przypadła na 7 maja 2019 r. Nasza szeroka oferta trafiła do ogromnego grona odbiorców i nie tylko pozwoliła na pogłębioną refleksję nad czasem minionym, ale i stworzyła okazję, by twórczo spojrzeć w przyszłość.

Wyjątkowość mijającego roku wynikała również z faktu, że 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana ustawą 2.0, która w znacznej mierze warunkowała nasze całoroczne działania. Ten nowy, podstawowy dla nas akt prawny zastąpił cztery obowiązujące dotąd ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Zmienił się dogłębnie porządek prawny, w którym dotąd funkcjonowaliśmy. Dlatego właśnie prowadziliśmy w wielu gremiach i zespołach niezwykle intensywne prace nad przygotowaniem szeregu wewnętrznych aktów prawnych, wynikających z zapisów nowej ustawy. Nowy statut i towarzyszące mu regulaminy wchodzą w życie 1 października 2019 roku.

Miniony rok był zatem niezwykle pracowity dla wszystkich członków naszej wspólnoty akademickiej. Był także pasmem sukcesów: weszliśmy w skład konsorcjum europejskiego EPICUR, tworząc, wraz z siedmioma innymi uczelniami, uniwersytet europejski, co otwiera możliwość pozyskiwania znacznych środków finansowych na konkretną międzyuczelnianą współpracę badawczą w ramach programu Erasmus+ „European Universities”. Przygotowaliśmy wniosek o nadanie UAM statusu uczelni badawczej. Oczywiście, jak co roku, realizowaliśmy setki projektów badawczych i kilkadziesiąt projektów dydaktycznych, przygotowywaliśmy tysiące publikacji naukowych. Oprócz kształcenia studentów, wynikającego z naszej uniwersyteckiej misji, w działalności edukacyjnej ogromne zainteresowanie wzbudzały nasze propozycje poszerzania wiedzy skierowane do różnych pokoleń: od przedszkolaków do seniorów.

Przed nami nowy rok akademicki i szereg kolejnych wyzwań. Zaczynamy działalność w nowej strukturze organizacyjnej uniwersytetu - pięć szkół dziedzinowych, dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych, cztery filie i Szkoła Doktorska, której sekcje prowadzone będą w ramach poszczególnych szkół dziedzinowych. Najbliższe trzy miesiące to okres, w którym dopracujemy wewnętrzną strukturę wydziałów tak, by dostosować do wymogów statutowych wszystkie jednostki wchodzące w skład wydziałów. Następstwem utworzenia szkół i wprowadzenia nowej struktury wydziałów była konieczność dokonania od kilku lat zapowiadanych zmian w organizacji administracji naszej uczelni, zarówno centralnej, jak i wydziałowej. Ich wdrażanie zaczynamy 1 października. Ważnym wyzwaniem jest wprowadzenie w życie nowych rozwiązań w zakresie płac, promujących efektywność publikacyjną i grantową. Pojawią się ponadto zadania związane ze skatalogowaniem zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i z uzyskanym statusem uniwersytetu europejskiego, a także przygotowanie uniwersytetu do spodziewanej w 2021 roku ewaluacji dyscyplin. Czeka nas również przygotowanie nowej strategii rozwoju.

Wierzę głęboko, że społeczność akademicka zechce wziąć współodpowiedzialność za kształt uniwersytetu, a nasze wspólne zamierzenia na nowy rok akademicki wkrótce przyjmą kształt zrealizowanych dzieł, za co już dzisiaj wszystkim Państwu z serca dziękuję.

Prof. Andrzej Lesicki

Rektor UAM