Data publikacji w serwisie:

Reforma UAM. Najważniejsze zmiany piórem Rektora i Kanclerza

Początek października przyniesie wiele zmian, których źródłem jest nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyjęty 17 kwietnia br. nowy statut naszej uczelni. Oto najważniejsze ze zmian, z którymi chcielibyśmy zapoznać czytelników „Życia Uniwersyteckiego".

NOWY REGULAMIN PRACY

Regulamin ujmuje przepisy odnoszące się do uniwersytetu jako pracodawcy i do jego pracowników, przy czym są to regulacje obowiązujące wszystkich zatrudnionych, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników niebędących nauczycielami.

To w tym regulaminie, a nie jak w latach poprzednich w uchwale senatu, nauczyciele akademiccy znajdą zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego, zróżnicowanego ze względu na grupy zawodowe i zajmowane stanowiska (inne w stosunku do pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych). Tu określono także liczebność grup studenckich dla różnych typów zajęć - w nowych uregulowaniach przewidziano mniejsze grupy, zwłaszcza na studiach magisterskich, wychodząc naprzeciwko założeniom przyjętym dla uczelni badawczej. Zmniejszenie liczebności grup powinno zaowocować wyższą efektywnością kształcenia - kształcenie mniejszej liczby studentów w grupie oznacza możliwość poświęcenia więcej czasu każdemu z nich, pozwala na budowanie relacji mistrz-uczeń. Zachowano przy tym liczne rozwiązania wypracowane w latach poprzednich, umożliwiające dostosowywanie regulaminu do specyficznych potrzeb różnych jednostek organizacyjnych uniwersytetu. Podkreślić trzeba, że ważnym uzupełnieniem regulaminu pracy jest zarządzenie rektora określające zakres obowiązków nauczycieli akademickich. To zupełnie nowy dokument, uwzględniający pewne niespisane dotąd zasady, którymi zawsze się kierowaliśmy. Z pewnością jednak będziemy weryfikować nowe zapisy, by ocenić, na ile przyjęte rozwiązania sprawdzą się w naszej codzienności.

W odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, najważniejszą i długo wyczekiwaną zmianą będzie tzw. ruchomy czas pracy. Z początkiem października, dla tej grupy pracowników, pojawi się możliwość odejścia od sztywnych godzin pracy 7.30 - 15.30. Wprowadzony ruchomy czas pracy umożliwia, według indywidualnej decyzji pracownika, rozpoczynanie pracy między godz. 7 a 8 i kończenie (po przepracowaniu 8 godzin) między godz. 15 i 16. Większa elastyczność w określaniu godzin pracy, z pewnością okaże się korzystna dla spraw rodzinnych pracownika, czy innych, pozasłużbowych obowiązków. Konsekwencją wprowadzenia ruchomego czasu pracy w administracji centralnej jest ograniczenie czasu gwarantowanej dostępności pracowników do siedmiu godzin - między godz. 8 a 15. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć pracownikom niebędącym nauczycielami, że nasze wewnętrzne regulacje nie przewidują pracy zdalnej, a praca w zadaniowym czasie pracy wymaga indywidualnego wniosku przełożonego i zgody kanclerza.

Cały tekst dostępny na Uniwersyteckie.pl