Data publikacji w serwisie:

Stanowisko KRASP w sprawie oświadczenia Rektora UAM

Prezydium KRASP odniosło się do wydanego w zeszłym tygodniu oświadczenia Rektora UAM dotyczące języka nienawiści i w pełni popiera zawarte w nim przesłanie.

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie oświadczenia rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną,

zgodnie z duchem wcześniejszych dokumentów KRASP:

  • Apelu Prezydium KRASP z 15 października 2015 r. o przeciwstawianie się mowie nienawiści, popartego jednomyślnie przez Zgromadzenie Plenarne KRASP,
  • Apelu Prezydium KRASP z 10 maja 2016 r. Uczelnie przeciwrasizmowi",
  • Deklaracji "Universities for Enlightenment", przyjętej na spotkaniu delegacji konferencji rektorów 10 krajów Europy Srodkowej w Wiedniu 13 grudnia 2018 r.,

w poczuciu odpowiedzialności uczelni za kształtowanie wśród studentów i w całym społeczeństwie podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa,

w obliczu nasilających się aktów agresji fizycznej i słownej oraz przejawów wrogości wobec przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, stymulowanych wypowiedziami osób publicznych,

w pełni popiera przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Andrzeja Lesickiego, opublikowanym 12 sierpnia br. na stronie internetowej uniwersyteckie.pl

Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt