Data publikacji w serwisie:

ZUS Partnerem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

29 września nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sygnatariuszami porozumienia byli prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.
W ramach umowy, mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, strony deklarują gotowość do wspólnej realizacji projektu: „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”. Powyższy projekt skierowany jest do studentów studiów I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, a także do pracowników Uniwersytetu oraz pracowników ZUS.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się do włączania ZUS do wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych, a także doradztwa i konsultacji naukowych oraz umożliwienia przedstawicielom ZUS uczestnictwa w konferencjach naukowych.
UAM deklaruje również utworzenie kierunku studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowa zapowiada współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. W szczególności ZUS zobowiązuje się do udziału we wspólnych projektach naukowych, prowadzenia wykładów, wsparcia merytorycznego dla studentów piszących prace naukowe oraz umożliwienia im odbycia stażu/praktyk w Zakładzie.

fot. Przemysław Stanula