Data publikacji w serwisie:

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

35-osobowy zespół naukowców i ekspertów w Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu, pod kier. prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikuły, odebrał 26 października w Warszawie Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Otrzymał ją za opracowanie Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP). To dokument planistyczny, który kapituła konkursu nagrodziła III miejscem w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne. Podkreślona została pionierskość opracowania, które może zostać potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Poznania.

KKRPMP to jak dotąd unikatowy w Polsce dokument, wypełniający lukę pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy. Jest ono nie tylko solidną bazą informacyjną dla lokalnego planowania przestrzennego, ale także ważnym ukierunkowaniem dla prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej w całym obszarze metropolitalnym Poznania (miasto, powiat i 21 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań).

Prace badawcze nad Koncepcją prowadzone były w latach 2015-2016, dzięki finansowaniu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które na ten cel pozyskało środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Narodowa Strategia Spójności.

Praca zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań planistycznych w szczególności w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, terenów rolniczych i rekreacyjno-turystycznych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rozwoju infrastruktury technicznej, lokalizacji placówek usług społecznych i obiektów handlu wielkopowierzchniowego, integracji transportu publicznego, rozwoju transportu drogowego i szynowego, w tym w szczególności kolei metropolitalnej. W Koncepcji w sposób innowacyjny potraktowano kierunki rozwoju terenów inwestycyjnych w tym także mieszkaniowych, planowanych w oparciu o prognozy demograficzne, analizę chłonności demograficznej oraz przyrodnicze i infrastrukturalne kryteria ograniczania nieracjonalnego rozpraszania zabudowy. W obliczu braku umocowanych prawnie instrumentów zintegrowanego planowania metropolitalnego, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie formy planowania „miękkiego” (soft planning), oparte na dobrowolnej współpracy jednostek samorządu lokalnego. Nagrodzona Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest opracowaniem całkowicie wpisującym się w najnowsze globalne trendy planowania przestrzennego w skali metropolitalnej.

Warto wspomnieć, że KKRPMP otrzymuje już drugie znaczące wyróżnienie. W styczniu 2016 r. w Warszawie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań zostało laureatem konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju". Konkurs został zorganizowany m.in. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Związku Miast Polskich oraz Norway Grants.