Data publikacji w serwisie:

Jubileusz 70-lecia prof. Wiesława Ambrozika

70 urodziny obchodził 16 listopada, prof. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Z tej okazji w Sali Lubrańskiego odbyło się seminarium zatytułowane „Społeczne konteksty oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych”.

Profesor Wiesław Ambrozik jest w Polsce liderem wśród pracowników naukowych zajmujących się resocjalizacją. Za całokształt swojej pracy został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Złotą Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej (2013) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2013). Profesorowi w 2014 roku został przyznany Medal Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Homini Vere Academico.

W całej dotychczasowej działalności prof. Wiesława Ambrozika można wyodrębnić pięć obszarów penetracji naukowo-badawczej, tj.: (1) pedagogikę poznańską w pryzmacie dokonań badawczych i perspektyw rozwoju, (2) społeczno-przestrzenne wyznaczniki sytuacji społecznej i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, (3) funkcjonowanie środowiskowych systemów wychowawczych, a zwłaszcza subsystemów opieki, profilaktyki i resocjalizacji w przestrzeni typowych społeczności lokalnych, (4) społeczność lokalną, jako płaszczyznę procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej oraz (5) dysfunkcjonalność systemu penitencjarnego, jako efekt braku jego uspołecznienia i kryzysu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Na działalność naukową Profesora Wiesława Ambrozika po habilitacji decydujący wpływ miały liczne obowiązki organizacyjne, nierzadko wykonywane przez niego jednocześnie. W 2001 roku powołany został przez Ministra Edukacji Narodowej na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, aby dokończyć organizacje nowo powstającej uczelni. Jako dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Profesor Wiesław Ambrozik wspierał rozwój młodej kadry naukowej, jej udział w różnych krajowych i zagranicznych projektach badawczych, a także różne formy działalności studenckiej.

Fot. Przemysław Stanula