Data publikacji w serwisie:

Trzecia misja UAM!

Ponad 20 polskich uczelni, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Sygnatariusze spotkali się 16 listopada w Warszawie. Ze strony UAM podpis pod dokumentem złożył prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Projekt Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni został wypracowany przez Grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.
Więcej informacji na temat Deklaracji:

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/deklaracja-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni-podpisana-przez-23-uczelnie

Społeczna odpowiedzialność nauki jest aktualnie jednym z mocniej akcentowanych obszarów funkcjonowania uczelni nie tylko na poziomie kraju, ale i w świecie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu traktuje ten obszar aktywności uczelni, jako jeden z ważniejszych celów po prowadzeniu badań i kształceniu, stąd często nazywany jest tzw. trzecią misją uczelni. UAM prowadzi odpowiedzialne badania i programy kształcenia wychodzące naprzeciw współczesnym wzywaniom i oczekiwaniom różnych interesariuszy, a działalność i obecność uczelni wpływa na różne aspekty życia miasta, regionu i jego mieszkańców. Uniwersytet prowadzi także politykę odpowiedzialności społecznej na poziomie wewnętrznego zarządzania i organizacji, czego przykładem może być dofinansowanie kosztów opieki w żłobkach i przedszkolach dzieci pracowników UAM, powołanie Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania, czy liczne akcje prospołeczne i charytatywne. Na tym nie koniec. Aktualnie prowadzone są prace nad zbudowaniem programu rozwoju trzeciej misji i innowacji społecznych, wzmocnieniem społecznego wymiaru badań i kształcenia, czego efektem będzie min. organizowana w dniu 29 listopada na WNPiD konferencja „Odpowiedzialne Badania i Innowacje- nauka dla społeczeństwa i gospodarki”.