Data publikacji w serwisie:

Nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna"

19 marca br. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu studiów interdyscyplinarnych drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna.

Uruchomienie międzyuczelnianych studiów planowane jest w roku akademickim 2018/2019. Kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna będzie prowadzony przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia obejmują 4 semestry i będą prowadzone w formie stacjonarnej. Po ich ukończeniu absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę o różnorodności biologicznej,
jej zagrożeniach i sposobach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych. Poszerzy swoją znajomość systemów i organizacji ochrony przyrody. Pozna specyfikę zarządzania i gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Nabędzie również umiejętności korzystania z różnego typu źródeł informacji o środowisku w zasobach gospodarowania leśnego. Absolwenta będą wyróżniały kompetencje pozwalające na podjęcie działań w zakresie edukacji przyrodniczej-leśnej, w tym umiejętności przygotowania skutecznych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

Absolwenci będą mieli możliwość podejmowania pracy min. w instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody, jednostkach wykonujących działania ochronne, jednostkach administracyjnych lasów państwowych oraz stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Na studia mogą się rekrutować absolwenci jednolitych studiów magisterskich, II stopnia, I stopnia (inżynierskich, licencjackich i pokrewnych). Limit rekrutacyjny 60. studentów na studiach stacjonarnych, 75% według rankingu z kierunków: biologia, leśnictwo i ochrona środowiska, 25% na podstawie egzaminu dla pozostałych kandydatów.

fot. Iwona Cieślik