Data publikacji w serwisie:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyróżnia Wydział Biologii UAM

28 uczelni i instytutów naukowych z całej Polski otrzyma dofinansowanie na realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich.

Wśród projektów uczelni największy grant, o wartości ponad 9,6 mln zł, otrzymał „Paszport do przyszłości” – inicjatywa zakładająca prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To aż 15% ogólnego budżetu. Oprócz Wydziału Biologii dofinansowanie otrzymały jeszcze trzy uniwersyteckie wydziały: Anglistyki, Chemii i Nauk Geograficznych i Geologicznych. W sumie  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał 17 mln zł dofinansowania co stanowi 27% całego budżetu, jaki NCBiR przeznaczył na ten program.

Komisja NCBR rozpatrzyła i oceniła 30 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich*. 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. 

Dofinansowane programy z UAM to:

  • Paszport do przyszłości -Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM;
  • Innovative language research in interdisciplinary perspective: psychology, sociology and technology;
  • GEO-INTER-APLIKACJE: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym;
  • HighChem - interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzysektorowej.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wszystkie programy, które uzyskały dofinansowanie można znaleźć na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6064,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-02-00-ip-08-00-dok17.html


*konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, w ramach Działania 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.